Spring til indhold

Alvorlige ulykker med borgere eller personale involveret/større ulykker

Situation

For kriseniveau 2 og 3 se desuden:

Plan for Kriseberedskab og fortsat drift i Holbæk kommune

Delplan for AHLI (Aktiv Hele Livet)

Indsatsplan for “Alvorlige ulykker med borgere eller personale involveret/større ulykker”

Indsatsplan for Brand - evakuering-genhusning

Kriseniveau 1: Mindre hændelser afgrænset til en enkelt enhed/institution

Anvendes når hændelsen ikke/eller kun kortvarigt påvirker opgavevaretagelsen

 • Dødsfald i institution
 • Overfald på medarbejder
 • Dødsulykke på plejecenter
 • Brand på en institution

Kriseniveau 2: Hændelser afgrænset til et eller to kerneområder

Hændelse(r), som kræver umiddelbar krisehåndtering og som mere bredt påvirker ét eller op til to kerneområders fortsatte drift og kritiske funktioner.

Ved Kriseniveau 2 afklares det (eller de) berørte kerneområder, hvilke leverancer der kan blive berørt af hændelsen. Hvis hændelsen alene vedrører ét kerneområde, varetages kriseledelsen som udgangspunkt af chefen for kerneområdet. Hvis to kerneområder er involveret, aftales det straks, hvilken af de to områdechefer, der indtager kriselederrollen. Relevant chefgruppe /direktion orienteres straks. Øvrige relevante interessenter afklares og informeres.

Eksempler på kriseniveau 2-hændelser:

 • Ulykke med flere omkomne – eks. ved offentlige arrangementer arrangeret af Kultur, Fritid og Borgerservice og supporteret af Vækst og Bæredygtighed
 • Afgrænsede arbejdsnedlæggelser
 • Oversvømmelser

Kriseniveau 3: Hændelser, der er udbredt til flere kerneområder

Anvendes når hændelsen involverer flere kerneområder og når hændelsen påvirker kommunens fortsatte drift og kritiske funktioner. Kriseleder er kommunaldirektøren.

Eksempler på kriseniveau 3-hændelser:

 • Ekstraordinær udskrivelse fra sygehusene
 • Uroligheder og terror

Kriselederen modtager underretning om hændelsen, og har ansvaret for fastsættelse af rette kriseniveau for håndtering af hændelsen. Kriselederen har ansvaret for aktivering af den øvrige krisestab, og har ansvar for den fysiske sikkerhed for den samlede krisestab. Kriselederen delegerer roller, ansvar og opgaver til krisestaben og sikrer optimalt samarbejde på tværs af kerneområder og andre funktioner – interne såvel som eksterne. Kriselederen har ansvar for, at det overordnede situationsbillede altid er opdateret, og at der arbejdes efter den strategiske eller taktiske retning, som er besluttet i krisestaben.

Alarmering

Sundhedsberedskabets krisestab aktiveres, når et medlem af krisestaben (typisk beredskabschefen), Sundhedsstyrelsen, AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter) i Region Sjælland eller politiet vurderer, at en hændelse kræver højeste beredskabsniveau.

Meldingen videregives til vagthavende indsatsleder, som underretter beredskabsdirektøren. Beredskabsdirektøren fastsætter beredskabsniveau og kan alarmere krisestab og relevante afdelingsledere.

Indsatsen starter i egen afdeling eller stab på baggrund af indarbejdede procedurer. Hvis afdelingens egne ressourcer ikke er tilstrækkelige til at genoprette driften til normalt niveau, skal Chef for AHLI sammen med direktør foretage en hurtig vurdering af beredskabsniveau for opgavens løsning. Kommunaldirektøren/Chef for AHLI kontakter beredskabschefen og i fællesskab fastsættes det endelige beredskab.

Alarmen kan desuden komme fra: ansatte eller ledere.

Alarmer akut hjælp 1-1-2

Den lokale leder alarmeres og kontakter relevant chef.   

Opgaver 

At stoppe ulykken og søge hjælp til tilskadekomne.

At tage vare på de, der har overværet ulykken.

At tage vare på øvrige personer og gøre dem trygge.

Se indsatsplaner for Brand - genhusning - evakuering samt for ekstraordinære udskrivelser.

Handling

At stoppe ulykken og søge hjælp til tilskadekomne.

At tage vare på de, der har overværet ulykken.

At tage vare på øvrige personer og gøre dem trygge.

Se indsatsplaner for Brand - genhusning - evakuering samt for ekstraordinære udskrivelser.

Ledelse og organisation

Den lokale leder i tæt dialog med egen nærmeste leder:

Leder af pleje og omsorg.

Leder af det voksenspecialiserede område.

Leder af sundhed og forebyggelse.

Hvis der er behov for ekstra sengepladser på plejecenter Stenhusbakken involveres Centerleder på Stenhusbakken i tæt dialog med leder af Pleje og Omsorg samt leder fra visitationen, leder af hjælpemidler og evt. Leder af sundhed og forebyggelse. Se plan for ekstraordinær udskrivelse

Se endvidere Plan For Kriseberedskab og Fortsat Drift i Holbæk Kommune

Bemanding og udstyr

Ekstra personale med de rette kompetencer indkaldes efter behov.

Personale i køkkener og administration kan også blive involveret.

Områderne søger selv for de nødvendige sårpleje- og værnemidler.

Hjælpemiddelafdelingen kontaktes på 72 36 95 27 mhp. ekstra senge mm

Kommunikation

Se afsnit om alarmering

 • Chef for Aktiv hele livet orienterer direktionen.
 • Leder for Omsorg og pleje orienterer lederne i Aktiv hele livet.
 • Kontakt til praktiserende læger sker via AMK, videreformidles via praksiskonsulent.
 • Medarbejderne informeres af ledelse på Stenhusbakken via mail og opkald til de medarbejdere, der eventuelt skal kaldes ekstra ind.
 • Borger orienteres løbende ved behov for etablering af 2-sengsstuer ved visitationen og medarbejderne ved Stenhusbakken
 • Pårørende til borgere på midlertidigt ophold orienteres af visitationen.
 • Øvrige pårørende orienteres via opslag på informationstavle af ledelse på Stenhusbakken.

Den lokale leder informerer nærmeste leder forvaltningen snarest muligt samme dag.

Information sker så vidt muligt efter aftale med de pårørende. 

Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

Afhængig af kriseniveau:

 • Alarmcentralen 112
 • Chef for Aktiv hele livet
 • Leder af Omsorg og Pleje
 • Leder af Sundhed og Forebyggelse

Evt. andre opmærksomhedspunkter

Se endvidere Plan For Kriseberedskab og Fortsat Drift i Holbæk Kommune

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Fagsekretariatet
Godkendt af chef for Aktiv Hele Livet Charlotte Larsen den 30.11.2021

Action card - Alvorlige ulykker med borgere eller personale involveret/større ulykkerOpgave

Anvendes når hændelsen ikke/eller kun kortvarigt påvirker opgavevaretagelsen (Kriseniveau 1)

 • Uventet dødsfald i institution
 • Overfald på medarbejder
 • Dødsulykke på plejecenter
 • Brand på en institution

Hvem

Den lokale enheds leder i tæt dialog med egen nærmeste leder:

 • Leder af Pleje og Omsorg
 • Leder af det specialiserede voksenområde
 • Leder af Sundhed og Forebyggelse

Hvis der opstår behov for sengepladser på plejecenter Stenhusbakken involveres Centerleder på Stenhusbakken, leder af visitationen, leder af hjælpemidler og eventuelt leder af Pleje og Omsorg samt leder af Sundhed og Forebyggelse.

For Kriseniveau 2 og 3 se desuden:

 • Indsatsplan for "Alvorlige ulykker med borgere eller personale involveret/større ulykker"
 • Delplan for AHLI (Aktiv Hele Livet)
 • Plan for kriseberedskab og fortsat drift i Holbæk Kommune
 • Indsatsplan for Brand- og evakuering-genhusning

Hvornår

Umiddelbart i forbindelse med ulykken.

Handling

 • At stoppe ulykken og søge hjælp til tilskadekomne
 • At tage vare på dem, der har overværet ulykken
 • At tage vare på øvrige personer og gøre dem trygge
 • Se indsatsplaner for Brand-genhusning - evakuering samt for ekstraordinære udskrivelser

Bemanding

Ekstra personale med de rette kompetencer indkaldes efter behov.

personale i køkkener og administration kan også blive involveret.

Områderne sørger selv for de nødvendige sårpleje- og værnemidler.

Hjælpemiddelafdelingen kontaktes på 72 36 95 27 med henblik på. ekstra senge m.m.

Udstyr

Ekstra personale med de rette kompetencer indkaldes efter behov.

Personale i køkkener og administration kan også blive involveret.

Områderne sørger selv for de nødvendige sårpleje. og værnemidler.

Hjælpemiddelafdelingen kontaktes på 72 36 36 36 med henblik på. ekstra senge m.m.

Kontaktoplysninger

Afhængig af Kriseniveau:

 • Alarmcentralen 112
 • Chef for Aktiv Hele Livet
 • Leder af Pleje og Omsorg
 • Leder af Sundhed og Forebyggelse

Se desuden action card for telefonliste.

Eventuelt andre vigtige opmærksomhedspunkter

For Kriseniveau 2 og 3 se desuden:

 • Indsatsplan for "Alvorlige ulykker med borgere eller personale involveret/større ulykker"
 • Delplan for AHLI (Aktiv Hele Livet)
 • Plan for Kriseberedskab og fortsat drift i Holbæk Kommune
 • Indsatsplan for Brand- evakuering-genhusning 

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af Fagsekretariatet.

Godkendt af Chef for Aktiv Hele Livet Charlotte Larsen den 30.11.2021Feedback

Sidst opdateret

05.08.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen