Spring til indhold

CBERNE- (kemisk (C) biologisk (B), radioaktive (R), nukleare (N) eller eksplosiv (E) karakter hændelser)

Situation

Omfatter hændelser af kemisk (C) biologisk (B), radioaktive (R), nukleare (N) eller eksplosiv (E) karakter.

Det kan f.eks. være ulykker med lækkede tankvogne, udslip af kemikalier fra en virksomhed, giftig røg fra store brande eller terror med anvendelse af CBRNE-stoffer.

Hændelserne kan påvirke mennesker i umiddelbar nærhed ved at medføre sygdom, tilskadekomst og/eller eksponering med risiko for, at sygdom opstår efterfølgende.

Der kan være risiko for, at stofferne spredes med vinden eller via vandforsyningen over et større område og dermed påvirke en større del af befolkningen.

Det er sandsynligt, at praktiserende læger og kommunalt sundhedspersonale kommer i direkte kontakt med patienter, der har været udsat for CBRNE-eksponering

Alarmering

Midt- og Vestsjællands politi, Beredskabsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen eller AMK alarmerer krisestaben. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure. Krisestaben videregiver information til alle berørte afdelinger.

Ved mistanke om sygdom, forårsaget af CBRNE-relaterede hændelser, kontaktes AMK og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Opgaver

Begrænse ulykkens omfang og yde hjælp til borgere, der er direkte ramt af den konkrete hændelse. Kommunens opgaver vil primært være at aflaste og støtte sygehusvæsenet.

Afhængig af ulykkens karakter er kommunens opgave at:

 • Aflaste sygehusvæsenet ved at varetage pleje og omsorg for ekstraordinært udskrevne patienter eller tilskadekomne, der kan opholde sig i eget hjem, i karantæne eller karantæne i eget hjem.
 • Rådgive medarbejdere og borgere om smitteforebyggende tiltag.
 • Deltage i vaccination af dele af befolkningen.

Handling

Sundhedskrisestaben aktiverer de afdelinger og driftsområder, som berøres af hændelsen.

Afhængig af ulykkens karakter skal sundhedskrisestaben i samråd med relevante parter:

 • Iværksætte at kommunen indkvarterer lettere påvirkede patienter på plejecentre/midlertidige pladser og drager omsorg for smittede i eget hjem.
 • Aktivere skærpede hygiejnekrav og rådgivning herom hos personale og berørte borgere.
 • Aktivere indsatsplan for massevaccination.

Vestsjællands Brandvæsen er ansvarlig for rensning af forurenede personer på skadestedet inden lægelig behandling. Rensningen kan ske med assistance fra Beredskabsstyrelsen.

AMK, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed kan yde rådgivning til kommunen om særlige forholdsregler ved den givne hændelse.

Ledelse og organisation

Krisestaben er ansvarlig for ledelsen.

Ledelsen for det berørte driftsområde har ansvaret for indsatsen på det pågældende driftsområde. Der afrapporteres til sundhedskrisestaben.

Bemanding og udstyr

Hændelsen kan kræve at medarbejdere og udstyr fra mange forskellige afdelinger involveres. En stærk koordination og vidensdeling er derfor påkrævet.

Hjemmepleje og plejecentrene etablerer særlige grupper til at varetage opgaver i pleje og behandling af smitsomt syge borgere, dels for at sikre den nødvendige behandling under hensyntagen til faglighed og ekspertise, dels for at minimere smittespredningen.

Kommunikation

Se under øvrige punkter for denne indsatsplan.

Kontaktoplysninger

Da håndtering af CBRNE-hændelser kan være kompleks og kræve specialindsigt, kan offentlige myndigheder få rådgivning og bistand fra følgende eksperter:

 • Kemisk Beredskab, Beredskabsstyrelsen
 • Giftlinjen, Region hovedstaden
 • Afdeling for Infektionsepidemiologisk og Forebyggelse
 • Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste (E-hændelser)
 • Center for Biosikring og Bioberedskab (CBB) på Statens Serum Institut
 • Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse
 • Nukleart Beredskab, Beredskabsstyrelsen

Se endvidere action card med telefonliste.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af: Fagsekretariatet
Godkendt af Chef for Aktiv Hele Livet Charlotte Larsen den 30.11.2021

 

Action card - CBERNE- (kemisk (C) biologisk (B), radioaktive (R), nukleare (N) eller eksplosiv (E) karakter hændelser)Opgave

Omfatter hændelse af kemisk (C) biologisk (B), radioaktive (R), nukleare (N) eller eksplosiv (E) karakter.

Hændelserne kan påvirke mennesker i umiddelbar nærhed ved at medføre sygdom, tilskadekomst og/eller eksponering med risiko for, at sygdom opstår efterfølgende.

Hvem

Midt- og Vestsjællands politi, Beredskabsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen eller AMK alarmerer krisestaben. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure. Krisestaben videregiver information til alle berørte afdelinger

Ved mistanke om sygdom, forårsaget af CBRNE-relaterede hændelser, kontaktes AMK og styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvornår

Når hændelsen konstateres.

Handling

Begrænse ulykkens omfang og yde hjælp til borgere, der er direkte ramt af den konkrete hændelse. Kommunens opgaver vil primært være at aflaste og støtte sygehusvæsenet. 

Afhængig af ulykkens karakter er kommunens opgave at:

 • Aflaste sygehusvæsenet ved at varetage pleje og omsorg for ekstraordinært udskrevne patienter eller tilskadekomne, der kan opholde sig i eget hjem eller i karantæne.
 • Rådgive medarbejdere og borgere om smitteforebyggende tiltag.
 • Deltage i vaccination af dele af befolkningen.

Bemanding

Hændelsen kan kræve at medarbejdere og udstyr fra mange forskellige afdelinger involveres. En stærk koordination og vidensdeling er derfor påkrævet. 

Hjemmepleje og plejecentrene etablerer særlige grupper til at varetage opgaver i pleje og behandling af smitsomt syge borgere, dels for at sikre den nødvendige behandling under hensynstagen til faglighed og ekspertise, dels for at minimere smittespredningen.

Udstyr

Værnemidler og andre produkter skal væres sikret til minimum 3-4 måneder og skal alt efter type af hændelser bl.a. bestå af:

 • Mundbind type 1
 • Mundbind type 2
 • FFP3 masker
 • Visirer
 • Beskyttelsesbriller
 • Vandtætte/Vandafvisende og overtrækskitler
 • Plastikforklæder med og uden lange ærmer
 • Håndsprit minimum 70 % Ethanol
 • Overfladedesinfektion minimum 70 % Ethanol
 • Handsker xs-s-m-l-xl
 • Desinfektionsklude til hænder
 • Desinfektionsklude til overflader
 • Håndsæbe
 • Universalrengøring
 • Spande

Holbæk Kommunes centrale værnemiddellager er på Parallelvej 52.

Desuden findes der mindre lagre af værnemidler og øvrige produkter lokalt.

Kerneområder til varetagelse af værnemiddelopgaven er: Aktiv Hele Livet, Organisationsservice samt Vækst og Bæredygtighed.

Kontaktoplysninger

Da håndtering af CBRNE-hændelser kan være kompleks og kræve specialindsigt, kan offentlige myndigheder få rådgivning og bistand fra følgende eksperter:

 • Kemisk Beredskab, Beredskabsstyrelsen
 • Giftlinjen, Region Hovedstaden
 • Afdeling for Infektionsepidemiologisk og Forebyggelse
 • Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste (E-hændelser)
 • Center for Biosikring og Bioberedskab (CBB) på Statens Serum Institut
 • Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse
 • Nukleart Beredskab, Beredskabsstyrelsen

Se endvidere action card med telefonliste.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Kontaktperson: Chef for Aktiv Hele Livet

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af Fagsekretariatet.

Godkendt af chef for Aktiv Hele Livet Charlotte Larsen den 30.11.2021.Feedback

Sidst opdateret

04.08.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen