Spring til indhold

Ekstremt vejrlig (sne, storm og skybrud)

Situation

En ekstrem vejrlig situation er almindeligvis en varslet hændelse, der giver sundhedsberedskabet en mulighed for at forberede en mulig ekstraordinær indsats.

Ekstreme vejrforhold betyder, at udendørs færden frarådes af myndighederne. Årsagen kan være voldsomt snevejr, storm eller skybrud. Borgere, som er strandet i uvejret, eller som ikke modtager den normale pleje, mad og medicin, fordi plejepersonalet har svært ved at komme frem, har brug for ekstra hjælp.

Alarmering

Beredskabschefen vurderer om situationen kræver at  indkaldes. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure for indkaldelse af krisestaben.

Krisestaben alarmerer de berørte afdelinger.

Distriktleder/plejecenterleder/  udarbejder en liste over borgere, der ud fra en faglig vurdering, skal prioriteres. Prioriteringen vurderes bl.a. ud fra om der er pårørende, der kan hjælpe med f.eks. væske, mad, medicin, indkøb og om hvilke borgere der kan klare sig selv.

Medarbejderne skal orienteres om, at de skal forblive på arbejdsstedet indtil afløserpersonale, er mødt op.

Opgaver

Den daglige drift kan være påvirket meget forskelligt afhængig af situationen.

Distriktsleder/plejecenterleder/  udarbejder en liste over borgere, der ud fra en faglig vurdering, skal prioriteres. Prioriteringen vurderes bl.a. ud fra om der er pårørende, der kan hjælpe med f.eks. væske, mad, medicin, indkøb og om hvilke borgere der kan klare sig selv.

Herunder skal der vurderes behov udbringning af medicin og mad, nødindkvartering af strandede og nødplan for indkaldelse af medarbejdere. Beredskabet kontakter politiet ved behov.

Beredskabet/politiet kontaktes for kørsel ud til livsnødvendige og uopsættelige sundhedsydelser.

Handling

Ved varsling af uvejr forbereder den daglige leder organisationen på eventuelle ændringer af arbejdsgange og retningslinjer.

Det kan blive nødvendigt at indkalde ekstra personale til løsning af prioriterede opgaver. 

Vestsjællands   vil komme strandede personer til udsætning, hvorefter evakueringslokaler udpeges i samråd med krisestaben.

I det tilfælde krisestaben er aktiveret, etablerer og holder tæt krisestaben tæt kontakt med nabokommuners og regionens beredskab, da vejrsituationen typisk påvirker større dele af landet. Ellers lægger denne opgave primært hos Vestsjællands Brandvæsen.

Ledelse og organisation

Driftsområdernes ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen. Den daglige leder har ledelsen på det operative niveau. Der afrapporteres til krisestaben hvis den er aktiveret og ellers til kriseledelsen i AHLI.

Bemanding og udstyr

Det sædvanlige personale løser opgaverne eventuelt med indkaldelse af ekstra personale.

Det vanlige materiel anvendes. Vagtcentralen hos Vestsjællands Brandvæsen kan formidle kontakt til forsvaret eller andre parter, som kan hjælpe, hvis der er behov for yderligere kapacitet.

Kommunikation

Se desuden afsnit om alarmering.

Kontaktoplysninger

Se afsnit for alarmering

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Fagsekretariatet
Godkendt af afdelingsleder Charlotte Larsen den 30.11.2021

Action card Ekstremt Vejrlig (sne, storm og skybrud)Opgave

Ekstreme vejrforhold betyder, at udendørs færden frarådes af myndighederne.

Hvem

Det sædvanlige personale løser opgaverne eventuelt med indkaldelse af ekstra personale.

Vagtcentralen hos Vestsjællands Brandvæsen kan formidle kontakt til forsvaret eller andre parter, som kan hjælpe, hvis der er behov for yderligere kapacitet.

Hvornår

Når udendørs færden frarådes

Handling

Distriksleder/plejecenterleder/teamleder/leder af botilbud udarbejder en liste over borgere, der ud fra en faglig vurdering, skal prioriteres. Prioriteringen vurderes bl.a. ud fra om der er pårørende, der kan hjælpe med f.eks. væske, mad, medicin, indkøb og om hvilke borgere der kan klare sig selv.

Bemanding

Medarbejderne skal orienteres om, at de skal forblive på arbejdsstedet indtil afløserpersonale, er mødt op.

Beredskabet/politiet kontaktes for kørsel ud til livsnødvendige og uopsættelige sundhedsydelser.

Kontaktoplysninger

Se action card for telefonliste

Eventuelle andre vigtige opmærksomhedspunkter

Driftsområdernes ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen. Den daglige leder har ledelsen på det operative niveau. Der afrapporteres til krisestaben hvis den er aktiveret og ellers til kriseledelsen i AHLI.

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af Fagsekretariatet

Godkendt af leder for Aktiv Hele Livet Charlotte Larsen den 30.11.2021Feedback

Sidst opdateret

05.07.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen