Spring til indhold

IT nedbrud - NEXUS/FMK

Situation

IT-nedbrud forstås som en situation, hvor flere kommunale institutioner eller hele systemer er utilgængelige. Hvor det f.eks. ikke er muligt at tilgå eller udskrive dokumentation, medicinoplysninger, kørelister og lignende

Alarmering

Hvis IT-nedbrud er relevant for sygehuse, praktiserende læger, lægevagt eller har betydning i relation til patientbefordring kontaktes AMK med anmodning om videreformidling af oplysningerne.

Tjek altid om der er adgang til internettet Hvis der ikke er adgang til internettet så prøv at undersøge om det kun er i rummet eller hele bygningen. Hvis der er netværk et andet sted så søg derhen, men kontakt Holbæk Kommunes IT-afdelingen med det samme på 72 36 14 48 inden for normal arbejdstid.

Uden for normal arbejdstid skal du kun kontakte IT-afdelingens rådighedsvagt, hvis det er en kritisk fejl på hele netværket i bygningen, eller i hele kommunen. Tlf. er 72 36 12 34.

Rådighedsvagten udfører ikke almindelige supportopgaver uden for normal arbejdstid, som f.eks. glemt adgangskode, vejledning i systemer, brugeroprettelser mv.

Glemt adgangskode til pc´en ændres via loginbilledet på din pc eller via https://nemadgang.holb.dk/

Hvis HolBækken er nede, kan Nexus tilgås via en browser (Internet Explorer eller Chrome) og et link: http://holbaek.nexus.kmd.dk

Hvis Holbæk Kommunes netværk ikke fungerer kan du prøve at oprette forbindelse til Nexus via din mobil eller IPad med simkort.

HJÆLP – der er ikke adgang til systemet (Nexus)

På almindelige arbejdsdage kontakt systemadministratorerne.

Henvendelse til systemadministratorerne kan ske til postkassen: nexus-drift@holb.dk eller telefon 72 36 14 77 hverdage mellem kl. 7.00 - 15.00.

Aften, nat, weekend og helligdage: tjek om der er adgang til internettet. Hvis der er adgang til Internettet, altså er du på nettet, men systemet stadig ikke virker, så afvent, og prøv igen. KMD overvåger systemet, og sikre at der igen bliver adgang.

Opgaver

 • Skab overblik over situationen
 • Oprethold et beredskab, der sikrer, at flest mulige opgaver kan løses
 • Prioriter ressourcerne således, at borgere med livsvigtige behov får den nødvendige hjælp
 • Sikre, at visiterede borgere får den hjælp de er visiteret til

Handling

 • Kontakt andre plejecentre, hjemmeplejegrupper eller botilbud for at konstatere, hvor stort omfanget af nedbruddet er.
 • Kontakt NEXUS-Drift eller IT-afdelingen (se punktet under alarmering)

Ledelse og organisation

Den lokale leder har ansvar for kommunikation og opfølgning.

Bemanding og udstyr

IT-afdelingen og NEXUS-teamet.

Kommunikation

Lederne på de berørte enheder varetager information og kommunikation til medarbejdere, borgere og IT-afdelingen sørger for at information om erkendte fejlmeldinger til de berørte organisatoriske enheder i kommunen samt til Sundhedskrisestaben, hvis den er aktiveret.

De berørte områder orienterer hospitalet og de praktiserende læger via. AMK om IT-nedbruddet og at de derfor ikke kan modtage elektronisk.

Ved længerevarende IT-nedbrud orienterer den kommunikationsansvarlige i  borgerne via tilgængelige kommunikationskanaler.

Kontaktoplysninger

Se under alarmering øverst i Indsatsplanen.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

OBS! Nexus opdateres den 4. tirsdag i måneden (aften), hvor systemet kan være nede 1 – 2 timer.

FMK via Nexus

Medicinhåndtering varetages altid med udgangspunkt i en opdateret FMK – Fælles Medicin Kort via Nexus.
Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler at al medicinhåndtering foregår elektronisk. Det betyder at der ikke, som hovedregel, printes et medicinskema ud.

Hvis FMK ikke kan tilgås via Nexus

Hvem:

 • Alle SSA’ere og sygeplejersker, som er oprettet til at bruge FMK, kan tilgå FMK-online via www.fmk-online.dk.
 • FMK-online skal tilgås via MIT ID erhverv (Vælg fanen - Lokal IDP). Adgangskode er det samme, som til Nexus.
 • Medarbejdere med TRUST-adgang til FMK kan ikke tilgå FMK-online.
 • Bemærk, når du som SSA eller sygeplejerske logger på FMK-online bliver det registeret i DSI (Institut for Sundhedsvæsen), så borgeren/værge/pårørende kan se, hvilke sundhedsfaglige personer, der har logget ind på deres medicin på FMK-online samt, hvornår det er sket.

Dokumentation

 • Der skal bagefter ALTID dokumenteres, hvorfor det har været nødvendigt at benytte FMK-online. Dette gøres i Nexus (når der er adgang igen) under ”Historik for præparat”.
 • Øvrig dokumentation i forhold til handlinger m.m. foretaget under nedbrud skal nedskrives, da det skal efterregistreres i Nexus, når det igen er oppe at køre.

Kørelister i Nexus

 • Distriktsledere og systemplanlæggere i hjemmeplejen er alle tilknyttet Gruppen Nødberedskab i Teams, hvortil der automatisk genereres kørelister, fra Nexus, for de kommende dage.
 • Er NEXUS nede kan kørelisterne findes der.

MEDCOM beskeder - udskrivelse

Ved nedbrud kontakter NEXUS teamet/ansvarlig Region Sjælland om overgang til nødprocedure, så de kontakter botilbud, plejecenter eller hjemmepleje telefonisk ved udskrivelse af borgere.

OBS: Nexus opdateres den 4. tirsdag i måneden (aften), hvor systemet kan være nede 1-2 timer.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Fagsekretariatet
Godkendt af chef for Aktiv Hele Livet Charlotte Larsen december 2023

Nødprocedure Nexus i PDF udgave (printerversion)

Action card - længerevarende strømafbrydelser på Plejecentre og i eget hjemOpgave

Afklar årsagen til strømsvigt. Ved strømafbrydelse på mere end 15-30 min, undersøges sagen ved forsyningen/VBAF/Ejendomme.

Et længerevarende strømsvigt kan være livstruende for personer med behov for strøm til livsvigtigt medicin apparatur. F.eks. vekseltryksmadrasser, iltapparat og øvrige strømførende hjælpemidler.

Sikre akut hjælp til livstruende borgere.

Hvem

Den daglige lokalledelse i det berørte område i samarbejde med medarbejderne.

Hver sektion er ansvarlig for egne borgere.

Hvornår

Ved strømafbrydelse på mere end 30 min.

Alvorlighedsgraden øget ved mere end 24 timer.

Handling

 • Få overblik over, hvor mange borgere, der har livsvigtigt medicinsk udstyr, indlæggelse kan være nødvendigt. Eget læge kontaktes.
 • Sygehusene orienteres om strømafbrydelsen og muligheden for behov for indlæggelse af truede borgere. Hvis IT-systemet er ude af drift skal kørelister rekonstrueres  evt. ved at bruge nødplans kørelister.
 • På steder, hvor livsvigtige funktioner skal fortsætte, skal der laves planer for nødforsyning.
 • Skab overblik over, hvor borgerne befinder sig og opsøg dem med besked om, at hjælpen er på vej. 
 • Saml de beboere, der kan flyttes, i opholdsstuen. Et personalemedlem bliver her sammen med beboerne.
 • Vær opmærksom på, at stearinlys som lyskilde kun må anvendes under personalets opsyn.
 • Øvrige medarbejdere fordeler sig i huset med borgere, hvis iltapparat er gået i stå som højprioritet - disse må eventuelt indlægges akut, hvis det ikke er muligt at erstatte ilttilførslen med en mobil iltbombe.
 • Hvis borgere med nødkald tilrettelægges nødvendige tilsyn.
 • Fremskaf kold mad og drikke til erstatning for måltider/kaffe, der ikke kan tilberedes som vanligt.
 • Borgere, som er fast sengeliggende på elektriske trykaflastende madrasser lejres, vendes ofte under strømafbrydelsen så de undgår tryksår.

Dokumentation

Dispositioner foretaget i løbet af vagten dokumenteres. hvis muligt, i omsorgssystemet på mobile enheder. Ledelsen underrettes herom.

Bemanding

Det daglige beredskab.

I dagvagten vurdere de daglige ledere, om der er behov for at indkalde ekstra personale.

I vagterne har den vagthavende sygeplejerske bemyndigelse til at indkalde medarbejdere, hvis der er behov for udvidelse af bemandingen.

Ved behov for eventuelle hjælpemidler sikrer ledelsen af Hjælpemiddelscenteret, at disse leveres.

Udstyr

Tilgængelige og nødvendige sygeplejeartikler rekvireres via sygeplejedepotet og kan suppleres via apoteker og leverandører.

 • Generator, mm. rekvireres via. Hjælpemiddelcenteret.
 • Hjælpemidler rekvireres i samarbejde med Hjælpemiddelafdelingen

Kontaktoplysninger

Elforsyningen
Brand og Redning
Leder af Pleje og Omsorg
Leder af Sundhed og Forebyggelse
N5- ledere
Hjælpemiddelcenteret

Ved længerevarende strømafbrydelser kontaktes chefen for Aktiv Hele Livet og orienteres om situationen.

Oprettelse/Revision

Dette action card er udarbejdet af Fagsekretariatet

Godkendt af Chef for Aktiv Hele Livet Charlotte Larsen d. 30.11.2021Feedback

Sidst opdateret

15.12.2023

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen