Spring til indhold

Lægemiddelberedskab

Situation

I forbindelse med pludseligt opståede hændelser kan der være behov for en større mængde af lægemidler og medicinsk udstyr end normalt. I disse tilfælde skal Holbæk Kommune iværksætte sit lægemiddelberedskab.

Der skal overvejes lægemiddelberedskab både i forhold til konventionelle hændelser og i forhold til CBRNE hændelser. Lægemiddelberedskab i kommunen består af ekstra medicinsk udstyr, såsom utensilier, personlige værnemidler, forbindsstoffer, hjælpemidler og andet materiel.   

Dimensioneringen af beredskabet af medicinsk udstyr skal dække hjemmeplejen, plejecentre og øvrige relevante kommunale institutioner, herunder kommunale døgninstitutioner, kommunal tandpleje mv.

Alarmering

Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure for indkaldelse af krisestaben.

Første kontakt skal gå via. AMK. Herefter kan der aftales direkte kontakt relevante enheder. Ved henvendelse skal fokus rettes mod hvad der ikke kan fremskaffes ad sædvanlige forsyningskanaler.

Opgaver

Når en hændelse indtræder, skal ledelsen af krisestaben som udgangspunkt sørge for at fremskaffe tilstrækkelig medicin, medicinsk udstyr, sygeplejedepotvarer, værneudstyr og hjælpemidler. Krisestaben skal, i denne sammenhæng, bistå borgere med at kunne fremskaffe relevant medicin (der ikke er indkøb til kommunalt lager).

 • Vurdering af behov for medicinsk udstyr i hjemmeplejen, på plejecentre, i relevante døgninstitutioner, både hvad angår type og mængde
 • Forsyning af medicinsk udstyr, herunder udstyr der ikke – eller kun sjældent – anvendes i dagligdagen
 • Aftale med regionen omkring lægemidler og medicinsk udstyr ved ekstraordinær udskrivning
 • Samarbejde med omkringliggende kommuner, herunder aftale om gensidig assistance i tilfælde af akut behov for supplerende medicinsk udstyr
 • Samarbejde med lokale apoteker, herunder dosisdispensering og bortskaffelse af medicinaffald mv.
 • Distribution til hjemmeplejen, plejecentre og øvrige relevante kommunale institutioner mv.
 • Kontakt til Lægemiddelstyrelsen ved forsyningsmæssige nødsituationer

lægemiddelberedskabet kan omfatte:

 • Medicinsk udstyr som skyllevæsker og dialysevæsker
 • Utensilier (sprøjter, kanyler og infusionssæt)
 • Forbindingsstoffer

Handling

Myndighedsopgaver i forbindelse med lægemiddelberedskabet varetages af Lægemiddelstyrelsen. Region Sjælland har ansvar for planlægningen.

Holbæk Kommune har ansvar for at planlægge tilvejebringelse af lægemidler til den primære sundhedstjeneste for de kommunale institutioner.

Værnemidler, forbindinger og andet materiel kan lokalt anskaffes akut fra  sygeplejedepoter ved hjemmeplejen eller på plejecentre – se kontaktliste for kontakt nr.

I kælderen på Stenhusbakken er der er etableret et nøddepot for hjælpemidler. På parallelvej 52 i Vej og Parks faciliteter der er etableret nøddepot for andet udstyr, f.eks. til beskyttelse.

Ved behov for hjælpemidler kan Hjælpemiddeldepotet kontaktes kl. 08-13 på 72 36 36 36, og ellers på 72 36 95 27.

Omfatter behovet særlige utensilier, der hovedsageligt benyttes af sygehus kan der med sygehuset indgås aftale om produkter der kan dække patienters behov.

Region Sjælland har et lægemiddelberedskab. Jævnfør Region Sjælland plan for sundhedsberedskabet og det præhospitaleberedskab medgives der medicin og hjælpemidler i fornødent omfang ved ekstraordinær udskrivelse.

Patienter, der udskrives ekstraordinært, vurderes individuelt, og hvor der er et særligt behov for medicin, som patienten ikke i forvejen er i behandling med eller som den private apoteker ikke vurderes at ligge inde med, forsynes patienterne med den fornødne medicin op til 48 timers forbrug.

Ledelse og organisation

Sundhedsberedskabsledelsen/ Chefen for AHLI har ansvaret for at bedømme situationen og iværksætte relevante tiltag.

Afhængig af situationen vil én eller flere ledere blive inddraget. De områder, der modtager ekstraordinært udskrevne borgere, vil i første omgang blive inddraget.

Distriktsledere, sygeplejeledere og depotansvarlige sygeplejersker er ansvarlige for medicinsk udstyr og sygeplejedepotvarer.

Leder af visitationen er i samarbejde med leder af hjælpemiddeldepoter og VSBV ansvarlig for at forsyning og udbringning af hjælpemidler og senge.

Basissygeplejerskerne er ansvarlige for bestilling af medicin, parenteral ernæring og infusionsvæsker efter ordination.

De kan samarbejde med:

 • Region Sjælland
 • Praksiskonsulenter og de praktiserende læger samt
 • Apotekerne (evt. med mulighed for døgnåbent)
 • Øvrige kommuner
 • Intern indkøbsafdeling (f.eks. fremsøgning og køb af ekstra værnemidler)

Bemanding og udstyr

Medarbejdere på vagt. 

Ekstra disponible medarbejdere kan indkaldes som forstærkning. 

Biler fra hjemmeplejen kan evt. fungere til distribution.

Kommunikation

Sundhedskrisestaben er ansvarlig for både den interne og eksterne kommunikation

Kontaktoplysninger

Sundhedsstyrelsen

Chefen for AHLI

Hjælpemiddeldepotet

Lokale sygeplejedepoter (se kontaktliste)

Lokale plejecenter (se kontaktliste)

Region Sjællands Sygehusapoteket, som forsyner regionens sygehuse med lægemidler.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Fagsekretariatet
Godkendt af Chef for Aktiv Hele Livet Charlotte Larsen den 30.11.2021

 

 Feedback

Sidst opdateret

15.12.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen