Spring til indhold

Massevaccination

Situation

Massevaccination er et redskab til at hindre udbredelse af en alment farlig, smitsom sygdom og kan opdeles i fire scenarier.

1. Vaccination af hele befolkningen
2. Vaccination af visse lokale grupper af befolkningen (potentielt eksponerede)
3. Vaccination af risikogrupper (sårbare grupper)
4. Vaccination af personer i bestemte jobs, herunder personer, der varetager samfundskritiske funktioner.

Når centrale sundhedsmyndigheder (sundhedsstyrelsen) beslutter at iværksætte vaccination af den samlede befolkning, eller vise befolkningsgrupper eller risikogrupper skal der ved behov oprettes vaccinationscentre og iværksættes processer som understøtte dette.

Hver myndighed har jr. sektoransvarsprincippet ansvar for varetagelse af egne opgaver og ansvar for at koordinere opgaveløsningen med  de øvrige implicerede myndigheder.

Alarmering

Ved massevaccination af hele befolkningen alarmerer AMK-vagtcentralen kommunernes sundhedsberedskaber og videreformidler Sundhedsstyrelsens henvendelse.

Region Sjælland varsler de praktiserende læger om vaccinationsopgaven, men kommunen har en praktisk opgave i samarbejde med Regionen ift. at tage kontakt til de praktiserende læger i kommunen.

Holbæk Kommune varsles via kriseledelsen, som vurdere, hvilke indsats der skal iværksættes.

Opgaver

De konkrete opgaver vil afhænge af den udmeldte nationale ramme for vaccinationsindsatsen. Kommunens opgaver vil forventeligt være at gennemføre indsatsen i samarbejde med Regions Sjælland. der kan være tale om at arrangere vaccination for visse grupper af befolkningen eller hele befolkningen.

som udgangspunkt vil hvert vaccinationscenter blive bemandet med en læge ad gangen, som kan delegere vaccinationsopgaven til øvrigt personale, som kommunen har ansvar for at udpege.

Holbæk Kommune kan bidrage med lokaliteter, transport, evt. sundhedsfagligt personale ect.

Såfremt medicinske utensilier er nødvendige for at gennemføre vaccinationerne, tilvejebringes disse af regionen.

I forbindelse med vaccination af borgere, som ikke kan anvende de generelle massevaccinationsfaciliteter kan Holbæk Kommune bistår med indretning af lokale faciliteter.

Koordinering med de praktiserende læger ift. tilstedeværelse på vaccinationscentre skal ske i tæt samarbejde mellem kommune, Region og Læger.

Handling

  • der udpeges faciliteter som kan indrettes, således at disse er egnede til massevaccination.
  • Der etableres lokale faciliteter som er egnede til vaccination af visse grupper - som led i en samlet massevaccination.
  • Der kan være behov for overordnet koordination af massevaccination - særligt i forhold til visse sårbare grupper. Herunder kan der opstå behov for assistance af personale til transportopgaver. ved behov inddrages relevante medarbejder til formidling af information til borgerne.

Handlinger koordineres med sundhedsmyndigheder, borgeres egen læge, VBAF, logistikpartnere m.fl.

Ledelse og organisation

Ved behov for oprettelse af massevaccinationscentre alarmerer AMK-vagtcentralen kommunalt sundhedsberedskab.

Ved massevaccination af hele befolkningen forventes det af Region Sjælland, at kommunen planlægger oprettelse af vaccinationscentre samt etablere procedurer til oprettelse og drift heraf. Som udgangspunkt afgør borgernes bopælskommune, hvor borgeren vaccineres, med mindre andet udmeldes af Sundhedsstyrelsen.

Den kommunale ledelse (af aktiviteter i forbindelse med massevaccination) starter i kriseledelsen, som etablerer og allokerer tilstrækkelige ressourcer til at løse opgaven.

Koordinering af vaccination til borgere, som ikke benytter de generelle massevacinationscentre styres fra de centrale stabsfunktioner i tæt dialog med eksempelvis ledere og personale på bosteder, plejecentre mm.

Region Sjællands sygehusapotek afklarer på baggrund af udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen i den konkrete situation evt. medvirken til distribuering af vacciner.

I forbindelse med opgaver, der vedrører indretning af kommunale faciliteter til massevaccinationsaktiviteter har VBAF en særlig opgave.

Bemanding og udstyr

Ved oprettelse af massevaccinationscentre indretter kommunerne vaccinationscentrene efter anvisning fra Sundhedsstyrelsen. I denne proces indgår fremskaffelse af utensilier.

Bemanding, faciliteter og utensilier, diverse udstyr afgøres af den konkrete massevaccination.

Potentielle lokationer for vaccinationscentre:

  • Plejecenter Elmelunden, Jyderup
  • Plejecenter Samsøvej, Holbæk
  • Plejehotel Stenhusbakken, Holbæk
  • Dagcenter Byparken, Svinninge
  • Dagcenter A-huset, Tølløse
  • Dagcenter Rosenvænget, Mørkøv

Kommunikation

Ved massevaccination af hele befolkningen (1) eller risikogrupper (3) forventes Sundhedsstyrelsen at tage stilling til krisekommunikation. Det er væsentligt at det Holbæk Kommunens sundhedsberedskab orienteres, så kommunen kan tage højde for disse begrænsninger i forhold til adgang til ”egen læge” pga. vaccinationsopgaven.

Ansvaret for den generelle kommunikation omkring massevaccination af borgere, f.eks. i tilfælde af epidemi, påhviler Region Sjælland og sundhedsmyndighederne. Den genelle kommunikation omkring vaccination kan give anledning til behov for viden om de lokale processer og praktiske håndtering.

Kommunen kan formidle lokal information og støtte udvalgte borgergrupper, som er i en særlig situation eller tilstand i at blive vaccineret. Information kan spænde over fysisk materiale på offentlige lokationer, direkte dialog med borger og pårørende om vaccination til borgerrelevant kommunikation i forhold til koordinering af praktiske forhold omkring vaccination.

Kontaktoplysninger

Krisestab
Telefonisk aktivering

Evt. andre opmærksomhedspunkter

Denne indsatsplan må forventes at blive revideret efter tilpassende vejledninger fra SST. Der må også forventes ændringer efter COVID-19 håndteringen når Regions Sjælland foretager ændringer i deres delplan. Holbæk Kommune vil blive informeret herom af Region Sjælland.

Se Region Sjællands Delplan 6 for massevaccination

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af: Fagsekretariatet
Godkendt af Chef for Aktiv Hele Livet Charlotte Larsen den 30.11.2021

 Feedback

Sidst opdateret

15.12.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen