Spring til indhold

Oprettelse og drift af karantænefaciliteter

Opgave

Praktiske hjælpeforanstaltninger til personer, der af smittehensyn er sat frivilligt i karantæne. Opgaven understøtter sikre rammer for borgere med henblik på at undgå at smitte spredes.

OBS: Karantæne der kan forgå og foretages i eget hjem er ikke omfattet af denne indsatsplan.

Hvem

Regionen er ansvarlig for oprettelse af karantænefaciliteter.

Ved behov stiller kommunen lokaler, personale og praktisk hjælp til rådighed.

Kerneområdet Vækst og bæredygtighed (VBAF) udpeger egnede lokationer og etablerer faciliteter, hvis dette findes nødvendigt. Kerneområdet Aktivt Hele Livet (AHLI) kan bistå med andre praktiske forhold og sundhedsfagligt personale.

Praktiserende læges og specialelægers ansvar:

 • At igangsætte karantæne ved mistanke om smitterisiko, dvs. at en eller flere personer er smittet med alvorlig smitsom sygdom, men som endnu ikke udviser sygdomstegn.
 • At føre tilsyn med patienten og at tage initiativ til at flytte patienten til sygehus, hvis der opstår sygdomstegn.
 • At ophæve karantæne, når den maksimale inkubationstid er forløbet, uden at der har været sygdomstegn.
 • At overvåge sygdomsudvikling og andre opgaver, efter aftale med regionen/kommunen og på eget ansvar.

Sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personales ansvar:

 • At overvåge sygdomsudvikling (på delegering fra læge).
 • At bistå ift. praktiske hjælpeforanstaltninger.
 • At instruere kommunalt personale i passende forholdsregler i henhold til opgaven.

Øvrige aktører:

 • Styrelsen for Patientsikkerhed Region Sjælland, herunder praktiserende læger - evt. monitorering jf. aftale med Region Sjælland
 • Visitation - evt. Visitering af ydelser og koordinering
 • Hjemmeplejen ift. sygeplejersker

Hvornår

Når Regionen fremstiller behov.

Når Sundhedsstyrelsen udmelder muligheden for at karantænesætte i eller udenfor eget hjem.

I praksis er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der beslutter om den enkelte borger kan karantænesættes, ud fra Sundhedsstyrelsens udmeldte kriterier.

Handling

Tilsyn med borgeren og håndtering ved udbrud af sygdom skal ske i henhold til anvisninger fra Sundhedsstyrelsen.

Holbæk Kommune kan varetage:

 • Udpegning af relevante placering for karantænefacilitet/er, udpegning af faciliteter/lokaler eller evt. bidrage til opsætning af midlertidige faciliteter.
 • tilvejebringe nødvendigt inventar og udstyr
 • tilvejebringe f.eks. mad og drikke, medicin, rengøring, vask, bortskaffelse af affald.

En afgørende faktor for placering af karantænepladser er, at det ikke er i nærheden af i forvejen svækkede borgere.

Bemanding

For Holbæk Kommune: Relevante medarbejdere i VBAF og AHLI

Udstyr

Hygiejniske forholdsregler og brug af personlige værnemidler efter retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kontaktoplysninger

Via standardprocedure for sundhedskrisegruppe med involvering af VBAF, asset management.

Evt. andre opmærksomhedspunkter

Ifm. Karantæne, som ikke etableres på baggrund af et aktiveret sundhedsberedskab, følges de interne retningslinjer for håndtering af karantæne og smitte af enkeltpersoner.

Oprettelse/Revision

Dette action card er udarbejdet af Fagsekretariatet
Godkendt af Chef for Aktiv Hele Livet Charlotte Larsen den 30.11.2021

 Feedback

Sidst opdateret

15.12.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen