Spring til indhold

Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice

Delplan

Luk alle
Åben alle
 • Videreføre/iværksætte ydelser, hvor undladelse heraf vil medføre betydelig forværring for borgere og ansatte.
 • Tage vare om den fysiske sikkerhed/tryghed for borgere og ansatte.

Kriseleder:

Chef for Kerneområdet Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice – Ina Stevenius Ringsdal tlf. 72 36 99 47

Stedfortræder for kriseleder:

Sikkerhedsleder Henrik Sahlgren tlf. 72 36 26 85

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:

Afdelingslederne der er ansvarlige for den daglige drift, har også ansvaret i en ekstraordinær situation.

Kriseleder udpeger den konkrete afdelingsleder ad hoc.

Stabschef Henrik Sahlgren tlf. 72 36 26 85

Afdelingsleder Claus Mercebach tlf. 72 36 92 45

Afdelingsleder Gro Thoen, tlf. 72 36 84 76

Afdelingsleder Baris Atak, tlf. 72 36 94 91

Afdelingsleder Jes Ludvigsen, tlf. 72 36 28 01

Afdelingsleder Christel Højvang Kyed, tlf. 72 36 83 75

Afdelingsleder Lise Larsen, tlf. 72 36 63 55

Afdelingsleder Gitte Egeskov tlf. 72 36 50 75

Afdelingsleder Lotte Vandel tlf. 72 36 13 95

Afdelingsleder Sabine Hessel tlf. 72 36 95 73

Ansvarlig for involverede personer:

Kriseleder udpeger ad hoc.

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer:

Kerneområdet Vækst og Bæredygtighed;

Chef for Kerneområdet Vækst og Bæredygtighed Kasper Enevoldsen, tlf. 72 36 75 31

Kerneområdet IT og Digitalisering;

- Vagttelefon tlf. 72 36 12 34

- Afdelingsleder Troels Gade tlf. 72 36 46 71

 Kriseleder udpeger ad hoc.

Ansvarlig for kommunikation:

Chef for Organisationsservice Ole Lollike tlf. 72 36 63 56

Evt. andre deltagere i kriseledelsen:

AUBOs arbejdsmiljørepræsentanter kan ad hoc indgå i kriseledelsen efter en konkret vurdering fra Kriselederen.

AMR-gruppen i AUBO:

Britt Thomsen, lokal 9608

Gitte Melchior, lokal 7274

Ressourceforløb pt. ingen AMR

Birgit Lykke Larsen, lokal 9409

Claus G. Olsen, lokal 3325

Mollie Jensen, lokal 2811

Line Holm Pedersen, lokal 9126

Finn Vejvad Hansen, lokal 6144

Susanne Schreiner, lokal 7486

Stefan Winther, lokal 3394

https://beredskabsplan.holbaek.dk/media/xfffk33o/beredskabsplan_plan-for-kriseberedskab-og-fortsat-drift.pdf

Kriseledelsen mødes i Administrationscentret, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk.

Kriseleder kan beslutte, at kriseledelsen mødes på anden lokalitet efter konkret vurdering og informerer i givet fald de øvrige deltagere herom i forbindelse med aktivering.

Kontakt sker pr. telefon, SMS og mail.

Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes.

Chefen for Kerneområdet AUBO skal om muligt være tilgængelig på arbejdstelefon udenfor normal arbejdstid.

I Plan for kriseberedskab og fortsat drift i Holbæk kommune (af den 16.3.2020) er der 3 kriseniveauer.

Indsæt link til krisestab:

Kriseniveau 1: Mindre hændelser afgrænset til en enkelt enhed/institution

Anvendes når hændelsen ikke/eller kun kortvarigt påvirker opgavevaretagelsen og serviceniveau på området. Kriseniveau 1-hændelser er typisk afgrænset til én afdeling under AUBO. Kriselederen er afdelingslederen af den pågældende afdeling.

Kriseniveau 2: Hændelser afgrænset til et eller to kerneområder

Anvendes når hændelse kræver umiddelbart krisehåndtering og som mere bredt påvirker ét eller op til to kerneområders fortsatte drift og kritiske funktioner.

Ved kriseniveau 2 afklares det eller de berørte kerneområder, hvilke leverancer der kan blive berørt af hændelsen.

Hvis hændelsen alene vedrører ét kerneområde, varetages kriseledelsen som udgangspunkt af chefen for kerneområdet. Hvis to kerneområdet er involveret, aftales det straks, hvilke af de to chefer, der indtager kriselederrollen. Relevant chefgruppe/direktion orienteres straks. Øvrige relevante interessenter afklares og informeres.

Kriseniveau 3: Hændelser, der er udbredt til flere kerneområder

Anvendes når ledelsen involverer flere kerneområder og når hændelsen påvirker kommunens fortsatte drift og kritiske funktioner. Kriseleder er kommunaldirektøren.

Ved kriseniveau 3 - Chef for Kerneområdet AUBO skal indgå i den øverste krisestab, når det er relevant.

Chef for Kerneområdet AUBO kan udpege en suppleant.

 • AUBOs afdelinger på Jernbanevej 6
 • Holbækhus, Smithsvej 1
 • Ladegårdsparken, Ladegårdsparken 113
 • Vangkvarteret, Engvang 7-9
 • SIOU, Jernbanevej 6
 • LAER, PPR, Jernbanevej 6
 • VBAF, Kanalstræde
 • Samarbejdspartnere

Alarmeringen sendes opad i ledelsessystemet – fx afdelingsleder alarmerer Chef for Kerneområdet AUBO.

Der skal tages kontakt til en sideordnet leder, hvis nærmeste leder ikke er tilgængelig.

Alarmering sker telefonisk eller personligt.

Kriselederens opgaver:

 • Kriselederen har det overordnede ansvar for at binde mandat, økonomi, ressourcepersoner og kommunikation sammen, så hændelsen håndteres hurtigt og effektivt.
 • Kriselederen modtager underretning om hændelsen eller udpeges som ansvarlig for krisestaben, afhængigt af driftsniveauet for håndteringen af hændelsen.
 • Kriselederen har ansvaret for aktivering af den øvrige krisestab, og har ansvaret for den fysiske sikkerhed for den samlede krisestab.
 • Kriselederen delegerer roller, ansvar og opgaver til krisestaben og sikrer optimalt samarbejde på tværs af afdelinger, funktioner og Jernbanevej 6
 • Kriselederen har ansvar for, at det overordnede situationsbillede altid er opdateret, og at der arbejdes efter den strategiske retning, som er besluttet i krisestaben.
 • Kriselederen har ansvar for at tilsikre nødvendig økonomi til opgaveløsningen.
 • Kriselederen har ansvar for at de indsatte enheder har de nødvendige ressourcer til rådighed for opgaveløsningen, og at de fornødne interne og eksterne specialister og ressourcepersoner er til rådighed.
 • Kriselederen har det overordnede ansvar for al kommunikation i relation til hændelsen.

Særligt for kriseniveau 2 og 3-hændelser:

 • Kriselederen har ansvar for eventuel underretning af det politiske niveau i samråd med kommunaldirektøren.
 • Kriselederen har ansvar for at sikre fornødent mandat til krisestabens løsninger.

Læs mere ved at klikke her Rollebaseret krisestyring

 

Opgaver til ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

 • Den ansvarlige for situationsbillede, log og dokumentation har ansvaret for at indsamle relevant information og tilvejebringe et opdateret situationsbillede.
 • Den ansvarlige for situationsbillede, log og dokumentation skal sørge for, at al information til krisestaben bliver dokumenteret sammen med krisestabens beslutninger, handlinger og undladelser. Dokumentationen foretages i en digital krisestyringslog.
 • Den ansvarlige for situationsbillede, log og dokumentation sørger for løbende journalisering af dokumenter i kommunens dokumenthåndteringssystem (eDoc).

 

Opgaver til ansvarlig for involverede personer

 • Den personansvarlige skal varetage alle opgaver i relation til de mennesker, der er direkte berørt af hændelsen. Det kan være borgere, medarbejder m.v.
 • Den personansvarlige har til opgave at sikre et højt informationsniveau til alle berørte persongrupper baseret på de pressemeddelelser eller interne orienteringer, som den kommunikationsansvarlige udarbejder.
 • Den personansvarlige sørger for tilstedeværelse i berørte områder fx på hospitalet, hvor eventuelle tilskadekomne indbringes, på arbejdspladsen som udsættes for en alvorlig hændelse.
 • Den personansvarlige sikrer opdateret kontaktinformation på alle involverede personer, så kommunikationen kan flyde let og ubesværet.

 

Opgaver til ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

 • Dem ansvarlige for proces, teknik, bygninger og systemer har ansvar for teknisk understøttelse og kendskab til de berørte processer og leverancer.
 • Den ansvarlige for proces/teknik har som den første opgave at skaffe et overblik over;

- hvor hårdt er AUBO ramt af hændelsen?

- hvilke processer er nede?

- hvilke samfundskritiske og livsvigtige leverancer kan ikke tilvejebringes?

- hvor hurtigt kan AUBO være tilbage på sporet med en midlertidig løsning og hvad koster det?

Alle disse elementer skal hurtigst muligt kunne anvendes af krisestaben for at kunne tilrettelægge alle andres arbejde i bestræbelserne på at normalisere driften.

 

Opgaver til ansvarlig for kommunikation

 • Den kommunikationsansvarlige har til formål at sikre hurtig, korrekt og afpasset information til de mange berørte parter.
 • Den kommunikationsansvarlige aktiverer Indsatsplan for krisekommunikation.
 • Den kommunikationsansvarlige har som primær opgave at udarbejde en opdateret interessentanalyse, så kriselederen får overblik over, hvem der skal vide hvad og hvornår.
 • Den kommunikationsansvarlige udarbejder udkast til pressemeddelelser, opdateringer på sociale medier, interne orienteringer, memoer m.v. som godkendes af kriselederen forud for distribution/publicering.

Læs mere ved at klikke her:

Akut hjælp og krisekommunikation

Krisestyring og krisekommunikation

Hvem er de centrale personer/eksterne myndigheder m.m., der skal kontaktes?

Kriselederen er ansvarlig for, at der tages stilling til, hvilke centrale personer og relevante samarbejdspartnere der skal kontaktes. Fx andre Kerneområder på Jernbanevej 6.

Hvordan kontaktes de?

 

Kontaktpersoner:

Midt- og Vestsjællands Politi 114 eller tlf. 46 35 14 48
Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) 112
Vestsjællands Brandvæsen - døgnbemandede vagtcentral: tlf. 44 22 71 12

 

Social Indsats og Udvikling (SIOU):

Chef for Kerneområde Læring og trivsel Tine Michael-Lindhardt

Stabschef Lise Kemp

Leder af Børneindsatsen Birgitte Randrup-Thomsen

Leder af Børneindsatsen Christel Lorenz

 

Læring og Trivsel (LAER, PPR):

Chef for kerneområdet Tanja Steffe Nøhr

Fagcenter Siv Kjær Wagner og Pauline Lykke Ansel-Henry

 

Andre på Jernbanevej:

VBAF v/Asset manager Trine Ryttergaard Madsen

Indsatsplaner

Bombetrussel

Gidseltagning

Påbegyndt Livsfarlig og Voldelige Hændelser (fx Skyderi og Terror)

Vold og trusler

Videreførelse af Opgaveløsning fra Ny Lokalitet (fx ved Større Sygdomsudbrud, Længerevarende Strømsvigt etc.)

IT-nedbrud

PhisingFeedback

Sidst opdateret

06.09.2022

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost

Brand- og Evakueringsinstruks

Action card Brand

Action card Bombetrussel

Action card Gidseltagning

Action card Påbegyndt Livsfarlig og Voldelige hændelser (fx skyderi og terror)

Action card Vold og Trusler

Action card til Videreførelse af Opgaveløsning fra ny Lokalitet (fx ved større sygdomsudbrud, længerevarende strømsvigt etc.)

Action card IT-nedbrud

Action card Phising