Spring til indhold

Vold og trusler mod medarbejdere

Gældende for dagtilbud, skoler, SFO, Børnespecialcenter samt Undløse skole- og behandlingshjem

Situation

Denne indsatsplan har til formål at sikre en hensigtsmæssig håndtering af episoder, hvor en medarbejder er blevet udsat for vold/overgreb eller trusler om vold.

Definition på vold/overgreb:

 • Er en påtvungen krænkelse eller overskridende handling.

Vold/overgreb kan være af både fysisk og/eller psykisk karakter:

 • Fysisk i form af et korporligt overfald, slag, spark, bid, spyt, kasten med ting, at blive tilbageholdt.
 • Psykisk i form af verbale ’overfald’, verbale/skriftlige trusler, mobning.

Alarmering

Ved behov for akut lægehjælp ringes 112.

Ved opkald til 112 skal du oplyse:

 • Hvor du skal bruge hjælpen (by/postnummer, præcis adresse/bygning/etage).
 • Hvad der er sket.
 • Hvor mange der har brug for hjælp.
 • Hvorfra du ringer.
 • Hvem du er.

Efter opkald til 112 skal du altid:

 • Tage imod hjælpen på det aftalte mødested.
 • Informere din ledelse.
 • Den stedlige leder alarmeres.
 • Den stedlige leder tager imod/guider/supporterer hjælpen (112).
 • Den stedlige leder kontakter nærmeste leder (områdeleder(skoleleder/N4-leder), som tager stilling til om den centrale krisestab skal aktiveres.

Opgaver

 • Stop volden/overgrebet. Det gælder akut opstået såvel som handlinger begået over tid.
 • Sørg for hjælp til den, der har været udsat for akut opstået vold. Vurder behovet for lægehjælp/112.
 • Sørg for psykisk førstehjælp* umiddelbart efter episoden – for den voldsramte såvel som for de børn og voksne, der har overværet episoden.
 • At tale med/berolige øvrige børn og voksne, som er bekendte med hændelsen, men ikke har overværet den.
 • At tage kontakt til hjemmet/forældrene.
 • At vurdere/beslutte om der er grundlag for politianmeldelse.

Handlinger

Sådan gør du ved overfald og trusler:

Straks:

 • Få stoppet volden/overgrebet og hjælp den voldsramte. Vurder behovet for akut hjælp (ring 112).
 • Tilkald - hvis nødvendigt og muligt - hjælp og assistance, fx fra kolleger.
 • Er der børn til stede, så sørg for at skærme og samle dem i sikkerhed.
 • Giv/sørg for kollegial psykisk førstehjælp til den tilskadekomne, vidner, og andre involverede.

SÅDAN YDER DU KOLLEGIAL PSYKISK FØRSTEHJÆLP I TILFÆLDE AF VOLD ELLER TRUSLER:

 • Lad ikke den voldsramte være alene.
 • Skab ro og tryghed.
 • Lyt – lad den voldsramte fortælle (igen og igen), hvad der er sket.  
 • Undgå at kritisere den voldsramtes handlinger.
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. den voldsramte hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.
 • Ledsag den voldsramte til skadestuen, hvis det er påkrævet.

Handlinger umiddelbart efter hændelsen:

 • Den stedlige leder kontakter nærmeste leder
 • Den stedlige leder sørger for at den/de kriseramte får fortsat hjælp.
 • Holbæk kommunes HR-afdeling kan kontaktes ved behov for psykologhjælp: https://intranet/psykologerne
 • Spørgsmål kan sendes til psykolog@holb.dk
 • Den stedlige leder eller denne nærmeste leder informerer andre relevante parter: ansatte og børn, AMR/TRIO.
 • Er volden eller trusler om vold begået af elev/barn i skole/institution kontaktes hjemmet af den stedlige leder, og skolen/institutionen beslutter hvad der skal ske (evt. hjemsendelse).
 • Den stedlige leder eller dennes nærmeste leder beslutter, om der er grundlag for politianmeldelse.

Opfølgning:

 • Ulykken anmeldes til arbejdstilsynet (arbejdsskade-anmeldelse).
 • Den stedlige leder følger op på den volds-/kriseramte og andre involverede parter.
 • Den stedlige leder vurderer behovet for fortsat krisehjælp.

Ledelse og organisation

Alle enheder/arbejdspladser har udpeget en lokal krisestab, som består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer (jf. lokal indsatsplan). Se ’Delplan for Læring og Trivsel’ for uddybelse af rollerne.

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Den stedlige leder eller dennes nærmeste leder, leder indsatsen, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Den stedlige leder eller dennes nærmeste leder har ansvar for kommunikation og opfølgning.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af Chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Bemanding og udstyr

I akutte tilfælde:

Benyt førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart, og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter.

Anvender dit arbejdssted ambulancebreve benyttes disse. Et ambulancebrev indeholder oplysninger om hvilke nærmeste kollegaer den voldsramte ønsker skal hjælpe, samt hvilke personer der kan yde omsorg i hjemmet.

Kommunikation

 • Den stedlige leder kontakter nærmeste leder (snarest muligt samme dag.
 • Den stedlige leder kontakter TRIO/AMR.
 • Den stedlige leder eller dennes nærmeste leder informerer chef for Læring og Trivsel (alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel)
 • Chef for Læring & Trivsel, vurderer, om kommunens centrale krisestab skal aktiveres.
 • Information sker så vidt muligt efter aftale med den voldsramte og/eller de nærmeste kollegaer og pårørende (evt. i henhold til ambulancebrev).
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 112.
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller: 7236 2062, kmoll@holb.dk
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 7236 3673, lasso@holb.dk
 • Kommunens HR-afdeling ift. psykologhjælp: https://intranet/psykologerne / psykolog@holb.dk
 • Kommunens presse-/kommunikationsenhed: presse@holb.dk /ansvarlig leder: Karen Breiner Nielsen 72365885, kabrn@holb.dk

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Anja Skou Poulsen, konsulent i Fagcenter for Læring & Trivsel.

Godkendt af Lasse Sømmergaard, leder i Fagcenter for Læring & Trivsel, 2022.

Senest revideret: Juli 2023.Feedback

Sidst opdateret

12.07.2023

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen