Spring til indhold

Social Indsats og Udvikling

Delplan

Luk alle
Åben alle

Følgende kritiske funktioner skal kunne varetages i krisesituationer:

 • Vi kan beskytte borgere og medarbejdere, der befinder sig på vores lokationer.
 • Vi kan sikre den nødvendige pleje af borgere i vores varetægt
 • Vi kan håndtere akutte hændelser.
 • Vi kan indgå i kommunens samlede kriseberedskab

I Social Indsats og Udvikling opererer vi med to niveauer for krisestab:  

Den lokale krisestab – ved kriseniveau 1: 
Denne samles, når der er en krise på en enkelt lokation/arbejdsplads – f.eks. et bosted. 

Social Indsats og Udviklings centrale krisestab – ved kriseniveau 2 
Denne samles, når krisen omfatter et funktionsområde – fx botilbudsområdet - og krisen vurderes at kunne håndteres inden for dette område. 

Hvis en hændelse påvirker flere end to kerneområder, aktiveres kriseniveau 3 – Holbæk Kommunes fælles kriseberedskab.

Den lokale krisestab – Kriseniveau 1

Kriseleder

Den stedlige leder eller dennes nærmeste leder

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

Lederen af den berørte enhed

Ansvarlig for involverede personer

Udpeges af kriseleder

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

Udpeges af kriseleder

Ansvarlig for kommunikation

Udpeges af kriseleder 

Den centrale krisestab i Social Indsats og Udvikling – kriseniveau 2

Kriseleder

Chef for Social Indsats og Udvikling - Ina Stevenius Ringsdal: 72 36 99 47 inar@holb.dk

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

Leder af Staben – Lise Kemp 72 36 80 85; lila@holb.dk

Ansvarlig for involverede personer

Udpeges lokalt

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

Udpeges lokalt

Ansvarlig for kommunikation

Udpeges lokalt


Mødested

Kriselederen meddeler i sin indkaldelse, hvor krisestaben skal mødes – mødet kan være fysisk såvel som på Microsoft Teams. 

Indkaldelse

Kriselederen indkalder krisestaben til møde via telefon, sms eller mail. Arbejdsnumre bruges som udgangspunkt.  

Chefer og ledere skal være kontaktbare på telefon udenfor normal arbejdstid i krisesituationer. 

Kerneområdets understøttelse af kommunens øverste krisestab

Chef og/eller direktør for Social Indsats og Udvikling deltager i kommunens øverste krisestab.  

Alarmering af den lokale krisestab kommer fra den stedlige leder i den berørte enhed. 

Alarmering af Social Indsats og Udviklings centrale krisestab kommer fra den lokale stedlige leder eller dennes nærmeste leder.  

Alarmeringen sendes opad til nærmeste leder. Alarmering sker telefonisk. 

Kriselederens opgaver 

 • Overordnet ansvar for at binde mandat, økonomi, ressourcepersoner og kommunikation sammen, så hændelsen håndteres hurtigt og effektivt.  
 • Ansvar for aktivering og ledelse af den øvrige krisestab. 
 • Ansvar for, at det overordnede situationsbillede altid er opdateret, og at der arbejdes efter den strategiske retning, som er besluttet i krisestaben. 
 • Ansvar for evt. underretning af det politiske niveau i samråd med kommunaldirektøren. 

Link til action-card for kriseleder

Opgaver for den ansvarlige for situationsbillede, log og dokumentation

 • Sekretær for krisestaben 
 • Ansvar for at indsamle relevant information og opdatere situationsbilledet.  
 • Ansvar for at dokumentere og journalisere information, beslutninger mm. 

Link til action-card for den ansvarlige for situationsbillede, log og dokumentation

Opgaver for den ansvarlige for de involverede personer 

Ansvar for opgaver i relation til de mennesker, der er direkte berørte af hændelsen, herunder medarbejder, forældre og børn.  

Link til action-card for den ansvarlige for de involverede personer

Opgaver for den ansvarlige for proces/teknik/bygning/systemer 

 • Ansvar for teknisk understøttelse og kendskab til området.  
 • Ansvar for at danne overblik over hvordan kerneområdet/enheden er ramt af krisesituationen, og hvilke konsekvenser det har.  

Link til action-card for for den ansvarlige for proces/teknik/bygning/systemer

Opgaver for den ansvarlige for kommunikation

Ansvar for at sikre at sikre hurtig, korrekt og afpasset information til de mange berørte målgrupper. 

Link til action-card for den ansvarlige for kommunikation

Indsatsplaner

Luk alle
Åben alle

Bombetrussel – Kriseniveau 2-3 Holbæk kommunes kriseberedskab

Situation

 • Hvis en borger ringer eller på anden måde kontakter dig om en bombetrussel.
 • Hvis du finder en mistænkelig genstand.
 • Hvis Politiet kontakter SIOU angående en bombetrussel.
 • Borger ringer til SIOU/kommunen med en bombetrussel.

En bombetrussel vil rette sig mod alle medarbejdere og borgere der befinder sig på Jernbanevej 6.

Alarmering

Alarmen kan komme fra medarbejdere i SIOU.
Alarmen kan komme fra et af de øvrige Kerneområder på Jernbanevej 6.

 • Medarbejderen alarmerer og informerer en Afdelingsleder. Hvis det er akut, tryk på brandtrykket/brandalarmen.
 • Medarbejderen foretager en risikovurdering i samarbejde med Politiet.

Den der får henvendelsen om bombetrussel ringer til Politiet på tlf. 112

Alle medarbejdere i SIOU har ansvar/medansvar for, at en afdelingsleder informeres om hændelsen.

Alle kan ved behov tilkalde politiet

Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) tlf. 112
Midt- og Vestsjællands Politi 114 eller tlf. 46 35 14 48

Afdelingsleder kan ved behov tage initiativ til at hele huset skal lukkes

Kontakt Borgerservice v/leder Lise Larsen tlf. 72 36 63 55 eller afdelingsleder Bonnie Jensen tlf. 72 36 60 91.

Hvis hverken Lise Larsen eller Bonnie Jensen er der, så kontakt BorgerCentret på tlf. 72 36 38 28.

Opgaver

 • Aktiverer Brandtryk-knappen og ”rømningshøjtaleren”.
 • Tilkald politiet på tlf.nr. 1 1 2
 • Alarmerer øvrige medarbejdere og borgere, så alle kan komme i sikkerhed.
 • Alle medarbejdere

Handling

Straks

 • Tilkald politiet 1 1 2
 • Følg politiets instruks
 • Alarmerer øvrige medarbejdere og borgere, så alle kan komme i sikkerhed.
 • Medarbejderen alarmer og informer en Afdelingsleder. Hvis det er akut, tryk på brandtrykket/brandalarmen.
 • Afdelingslederen alarmerer og kontakter pr. telefon Chef med henblik på afklaring af evt. initiativ.
 • Medarbejder foretager en risikovurdering i samarbejde med Politiet.
 • Kontakt Borgerservice med henblik på at den særskilte handleplan for luk og genåbning af Jernbanevej 6 iværksættes, herunder handlingsinformation på distributionslisten ”Alarm – Jernbanevej 6” til husets medarbejdere.
 • Alle medarbejdere går til aftalte mødested, og afventer yderligere information.

Umiddelbart efter - resten af dagen

 • Afdelingslederen giver løbende orientering til alle medarbejdere.
 • Afdelingslederen sikrer psykisk førstehjælp til den medarbejder der modtog opkald med bombetrussel/fandt mistænkelige genstand og sikrer, at pågældende ikke er alene.
 • Afdelingslederen vurder behovet for krisehjælp og kontakter evt. psykolog.
 • Afdelingslederen informer relevante parter – pårørende, ansatte, presse osv.

Opfølgning

 • Medarbejderen der modtog bombetrussel, sikrer at der laves et journalnotat i den relevante borgersag.
 • Afdelingslederen sikrer inddragelse af Arbejdsmiljøorganisation.
 • Afdelingslederen følger i samarbejde med Arbejdsmiljølederen op på de kriseramte og andre involverede og får debriefing.

Ledelse og organisation

 • Medarbejdere der får bombetrussel, gennemfører den første akutte indsats.
 • Afdelingslederen leder indsatsen ved kriseniveau 1 + 2 indtil evt. kommunaldirektøren tager over ved kriseniveau 3. Se SIOU’s delplan for uddybning af kriseniveau 1-3 på beredskabsplatformen
 • Chefen har ansvar for kommunikation og opfølgning på kriseniveau 1 + 2.

Bemanding og udstyr

Ledelsen og AMR’erne tager deres gule veste på.
AMR’erne skal huske at tage en førstehjælpskasse med under rømningen.

Kommunikation

Internt og eksternt

 • Afdelingslederen informerer Chefen hurtigst muligt.
 • Chefen informerer de øvrige Kerneområder på Jernbanevej samt Direktionen.

Eventuel pressehenvendelse håndteres af Chefen i samarbejde med øvrige Kerneområder/ kommunikationsafdelingen.

Eksterne kontaktpersoner

Midt- og Vestsjællands Politi 114 eller tlf. 46 35 14 48
Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) 112
Vestsjællands Brandvæsen - døgnbemandede vagtcentral: tlf. 44 22 71 12
Akut krise/ Falck tlf. 70 10 20 12

Holbæk psykologer – Holbæk kommune – HR og Arbejdsmiljø

Der tilbydes psykologisk krisehjælp til de implicerede medarbejdere.

Oprettelse/revision

Indsatsplan er udarbejdet af staben i Social Indsats og Udvikling

Godkendt af leder af staben i Social Indsats og Udvikling Lise Kemp 8. september 2022

Action card - Bombetrussel

Situation

Hvis en eller flere medarbejdere og/eller borgere i SIOU holdes som gidsler af gerningsmand/kvinde.

Medarbejdere og/eller borgere tilbageholdes ufrivilligt af en eller flere gerningsmand/kvinde.

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra samtalerummene, hvor en medarbejder trykker på alarmknappen
 • Alarmen kan komme fra gerningsmand/kvinden

Alle har ansvar/medansvar for, at en Afdelingsleder informeres om hændelsen.

Den der handler på alarmknappens tryk og som bliver bekendt med gidseltagningen informer en Afdelingsleder pr. telefon.

Tilkald politiet på tlf. 1 1 2

Afdelingsleder alarmer Chef pr. telefon.

Alle kan ved behov tilkalde politiet

Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) 112
Midt- og Vestsjællands Politi 114 eller tlf. 46 35 14 48

Afdelingsleder kan ved behov tage initiativ til, at huset lukkes

Kontakt Borgerservice v/leder Lise Larsen tlf. 72 36 63 55 eller Afdelingsleder Bonnie Jensen tlf. 72 36 38 28.

Hvis hverken Lise Larsen eller Bonnie Jensen træffes, så ring til BorgerCentret på tlf. 72 36 38 28.

 Opgaver

 • Fjern dig fra hændelsen – Du må ikke udsætte dig selv eller andre for fare.
 • Tilkald politiet på tlf.nr. 1 1 2
 • Hjælp evt. kollegaer og borgere med at komme væk.
 • Informer Afdelingsleder.
 • Informer Chefen.
 • Informer kollegaer og borgere i området.

Handling

Straks

 • I samtalelokalet - Tryk på alarmknappen.
 • Fjern dig fra hændelsen og bevar roen.
 • Tilkald politiet på tlf.nr. 1 1 2
 • Følg politiets instrukser.
 • Alarmerer øvrige medarbejdere og borgere i området, så alle kan komme i sikkerhed.
 • Forlad mødecentret – Brug evt. flugtvej. Flugtveje fremgår af ophængte oversigter og eller skiltning i bygningen.
 • Alle medarbejdere og borgere skal forlade området.
 • Medarbejder alarmer og informer en Afdelingsleder.

Umiddelbart efter - resten af dagen

 • Afdelingslederen aktiverer krisestab
 • Afdelingsleder informer Chefen.
 • Alle medarbejdere har et ansvar/medansvar for at hjælpe med at tage hånd om kollegaer og borgere – Vis omsorg og tal om episoden – Lyt.
 • Afdelingslederen skal sikre psykisk førstehjælp til berørte medarbejdere.
 • Afdelingslederen vurderer behovet for krisehjælp og kontakter evt. psykolog
 • Afdelingslederen følger i samarbejde med Arbejdsmiljølederen op på de kriseramte og andre involverede og får debriefing.
 • Afdelingslederen informer relevante parter – pårørende, ansatte og andre.
 • Afdelingslederen og Chefen informer i samarbejde de øvrige medarbejdere samt andre kerneområder på Jernbanevej. Anvend mailadressen: ALARM Jernbanevej 6
 • Chefen informer Direktionen og pressen.
 • Eventuelle borgere skal henvises til egen læge som må vurdere og evt. henvise borge til en krisepsykolog.
 • AMR’erne understøtter ledelsen i forhold til, at kollegaer og borgere ikke må være alene, heller ikke hjemme – kontakt pårørende.
 • AMR’erne understøtter ledelsen med praktisk hjælp fx kører kollegaer hjem

Opfølgning

 • Afdelingslederen sikrer i samarbejde med medarbejderen, at der laves journalnotat i den relevante borgersag.
 • Afdelingslederen sikrer inddragelse af Arbejdsmiljøorganisation.
 • Afdelingslederen følger i samarbejde med Arbejdsmiljølederen op på de kriseramte og andre involverede og får debriefing.
 • Afdelingslederen anmelder hændelsen som arbejdsskade via HolBækken, under ’Nyttige Links’, Anmeld arbejdsskade (InsuBiz)
 • Afdelingslederen tager hånd om de berørte medarbejdere. Vis omsorg og tal om episoden – Lyt.
 • Afdelingslederen sikrer sammen med medarbejderne, at der tages hånd om de borgere der er berørt. Vis omsorg og tal om episoden – Lyt.
 • Chefen afmelder evt. alarm via mail og orienter kort om episoden – Anvend mailadressen: ALARM Jernbanevej 6
 • Chefen sikrer, at der i samarbejde med den øvrige ledelse gives administrativt tilhold og videregiver information om dette.
 • Følger tæt op på anmeldelsen til politiet og også eventuelle vidneafhøringer senere. Der kan rekvireres psykolog til vidneafhøringer, hvis der er behov for det. Det sker i samarbejde med HR Arbejdsmiljø.

Ledelse og organisation

I en krisesituation kan der ikke gives knivskarpe retningslinjer for, hvem der gør hvad, det vigtigste er, at alle medarbejdere i SIOU har et ansvar/medansvar for straks handlingen.

Medarbejdere som tages til gidsel, gennemfører evt. den første akutte indsats – Hvis muligt tryk på alarmknap.

Den medarbejder der modtager besked om gidseltagningen informer en Afdelingsleder som herefter tager over på resten af straks-handlingen.

Chefen informer øvrige kerneområder på Jernbanevej 6.

Afdelingsleder og Chefen har sammen ansvaret for kommunikation ud i SIOU.

Arbejdsmiljørepræsentanter understøtter og hjælper ledelsen med praktiske ting både under og efter hændelsen.

Afdelingslederne hjælper og understøtter hinanden under og efter hændelsen også i forhold til praktiske opgaver.

Bemanding og udstyr

Alle SIOU’s medarbejdere kan indgå i indsatsen. Men det vil være Afdelingsleder og eller Chefen der vurderer og involverer øvrige medarbejdere.

Kommunikation

Internt og eksternt

 • Afdelingslederen informerer og aftaler med Chefen, hvem af dem som står for kommunikationen ud i SIOU under og efter hændelsen.
 • Afdelingslederen er ansvarlig for kommunikationen med politiet i forbindelse med opfølgning på anmeldelsen.
 • Afdelingslederen er ansvarlig for vurdering og rekvirering af psykolog både under kriseforløbet og i forbindelse med efterfølgende vidneafhøringer.
 • Afdelingslederen og/eller AMR deltager, hvis den/de forurettede ønsker det, ved en evt. efterfølgende retssag.
 • Chefen er ansvarlig for kriseledelsen hvis det vurderes, at hele Jernbanevej 6 skal lukkes ned.
 • Hvis Jernbanevej skal lukkes, skal ske kontakt til Kontakt Borgerservice v/leder Lise Larsen tlf. 72 36 63 55 eller Bonnie Jensen tlf. 72 36 38 28.
 • Hvis hverken Lise Larsen eller Bonnie Jensen er der, så ring til BorgerCentret på tlf. 72 36 38 28.
 • Afdelingslederen og/eller AMR aftaler med den/de forurettede, hvem der kontakter pårørende (Det kan også være en nær kollega).
 • Kontaktoplysninger findes på HolBækken
 • Chefen og Afdelingslederen håndterer i samarbejde med kommunikationsafdelingen pressehenvendelser.

Social Indsats og Udvikling

Chef for Kerneområde Social Indsats og Udvikling, Ina Stevenius Ringsdal: 72 36 99 47

Stabsleder Lise Kemp tlf. 72 36 80 85

Læring og Trivsel

Chef for Kerneområde Tanja Steffe Nøhr tlf. 72 36 36 19

Fagcenter Pauline Lykke Ansel-Henriy tlf. 72 36 75 68 

Vækst og Bæredygtighed

Chef for Kerneområdet Vækst og Bæredygtighed, Kasper Enevoldsen tlf. 72 36 75 31

Eksterne kontaktpersoner

Midt- og Vestsjællands Politi 114 eller tlf. 46 35 14 48

Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) 1 1 2

Vestsjællands Brandvæsen - døgnbemandede vagtcentral: tlf. 44 22 71 12

Akut krise/ Falck tlf. 70 10 20 12

Holbæk psykologer – Holbæk kommune – HR og Arbejdsmiljø

Der tilbydes psykologisk krisehjælp til de implicerede medarbejdere.

Plan for kriseberedskab og fortsat drift

Se Holbæk kommunes Plan for kriseberedskab og fortsat drift

Action card - Gidseltagning

Situation

Definition på hedebølge: For at kunne kalde vejret hedebølge, skal gennemsnittet af de højest registrerede temperaturer overstige 28 grader tre dage i træk.

Hedebølge og længere perioder med høje temperaturer øger risikoen for dehydrering. Dette gælder specielt for ældre, nogle borgere med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser og borgere med sygdomme, der påvirkes af varmen.

Alarmering

Relevante ledere orienterer medarbejdere om eventuelle ændrede arbejdsgange og retningslinjer.

Medarbejdere orienterer borgere/beboere om forebyggelse af dehydrering, hedeslag og konfusion.

Opgaver 

Medarbejdere skal forebygge hedeslag og dehydrering hos borgere, der er i kommunens varetægt, herunder borgere der er beboere på bo-og opholdstilbud.

Handling

Relevante ledere aktiverer relevant action card. Ressourcebehovet vurderes og ledere indkalder evt. ekstra personale.

Alle medarbejdere skal have skærpet opmærksomhed på indtagelse af væske (ikke kun vand). Dette gælder for både personale og de borgere i alle aldre, der serviceres af vores.

Medarbejdere skal desuden være opmærksom på opbevaring af medicin, da visse præparater ikke tåler høje temperaturer.

Ledelse og organisation

Driftsområdernes ledelse har det overordnede ansvar for indsatsen. Den daglige leder har ledelsen på det operative niveau.

Relevante ledere og evt. Chef for Social Indsats og Udvikling

Bemanding og udstyr

Det sædvanlige personale løser opgaverne eventuelt med indkaldelse af ekstra personale.

Det vanlige materiel anvendes. Vagtcentralen hos Vestsjællands Brandvæsen kan formidle kontakt til forsvaret eller andre parter, som kan hjælpe, hvis der er behov for yderligere kapacitet.

Kommunikation

Relevante ledere orienterer medarbejdere om eventuelle ændrede arbejdsgange og retningslinjer.

Evt. Chef for Social Indsats og Udvikling.

Se desuden afsnit om alarmering.

Kontaktoplysninger

Relevante ledere. Hvis det findes nødvendigt, kan Chef for Social Indsats og Udvikling indkalde krisestaben. Se alarmeringsprocedure for indkaldelse af krisestaben.

Se afsnit for alarmering.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk) findes informationsmateriale med gode råd om adfærd under en hedebølge.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af staben

Godkendt af leder af staben i Indsats og Udvikling Lise Kemp den 8. september 2022.

Situation

Udbrud af smitsom alvorlig sygdom (herunder epidemi/pandemi).

En særlig smitsom sygdom udgør specielt en trussel for ældre, personer med svagt helbred og små børn, men kan også ramme den bredere befolkning.

Udbruddet af en særlig smitsom sygdom udgør en trussel for opretholdelsen og videreførelsen af kritiske funktioner i ældreplejen, botilbud, institutioner og pasningstilbud, da en stor del af personalet kan være sygemeldt eller i isolation. Samtidig kan det indebære en øget arbejdsindsats fra personalets side, ved øget smitte hos beboere/borgere.

Alarmering

Sundhedsstyrelsen er den centrale myndighed ved smitsomme sygdomme. Ved udbrud ved alvorlig smitsom sygdom/pandemi/epidemi er det nødvendigt med central styring og koordination af sundhedsberedskabet. I sådanne tilfælde sikrer Sundhedsstyrelsen en koordineret indsats på nationalt niveau og yder faglig rådgivning til regioner og kommuner.

Sundhedsstyrelsen holder tæt kontakt til involverede regioner via Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK), Region Sjælland

AMK forventes løbende at rapportere om situationen til Sundhedsstyrelsen ved håndtering af større beredskabshændelser.

AMK-Vagtcentralen for region Sjælland kontakter kommunaldirektøren via indsatsleder hos Vestsjællands Brandvæsen.

Opgaver

Håndtering af borgere med smitsomme sygdomme på plejecentre, hjemmeplejen, borgere i eget hjem, bo- og opholdssteder.

Værnemidler og andre produkter skal være sikret til minimum 3-4 måneder og skal bestå af:

 • Mundbind type 1
 • Mundbind type 2
 • FFP3 masker
 • Visirer
 • Beskyttelsesbriller
 • Vandtætte/vandafvisende overtrækskitler
 • Plastikforklæder med og uden lange ærmer
 • Håndsprit minimum 70% Ethanol
 • Overfladedesinfektion minimum 70% Ethanol
 • Handsker xs-s-m-l-xl
 • Desinfektionsklude til hænder
 • Desinfektionsklude til overflader
 • Håndsæbe
 • Universalrengøring
 • Spande

Handling

De berørte kerneområders indsatsplaner og tilhørende action card aktiveres. De relevante ledere for stedet sørger for at iværksætte disse.

Skærpet opmærksomhed på afbrydelse af smitteveje formidles i hele organisationen, herunder håndhygiejne, uniformshygiejne, rengøring og bortskaffelse af affald.

 • Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) kontaktes ved behov for karantænefaciliteter
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af massevaccination tilrettelægges i overensstemmelse med vejledningen fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedskrisestaben aftaler med Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og AMK, hvordan parterne hurtigt og effektivt kommunikerer.

Sundhedsstyrelsen vil løbende indhente, bearbejde og udfærdige relevant information og vejledning til sundhedsvæsenet i regioner og kommuner.

Ledelse og organisation

Krisestaben har den øverste ledelse, hvorefter kommunens normale ledelsesstruktur så vidt muligt er gældende.

Der informeres løbende til krisestaben via SIOU’s krisestab.

De kommunale og nationale infektionshygiejniske retningslinjer følges.

Bemanding og udstyr

Ledelsen må forvente højt sygefravær hos personalet. Ledelsen vurderer i det enkelte driftsområde, om der er behov for at indkalde ekstra personale fra andre chef- og direktørområder.

Hvis der er særligt beskyttelsesudstyr, som skal benyttes, vil Sundhedsstyrelsen udmelde dette.

Hændelsen kan kræve at medarbejdere og udstyr fra mange forskellige afdelinger involveres. En stærk koordination og vidensdeling er derfor påkrævet.

Chefen for Social Indsats- og Udvikling er ansvarlig for i tæt samarbejde med den øverste krisestab, at der lokalt bliver etableret og forankret særlige grupper til at varetage opgaver i pleje og behandling af smitsomt syge borgere, dels for at sikre den nødvendige behandling under hensyntagen til faglighed og ekspertise, dels for at minimere smittespredningen.

Kommunikation

Det er for Region Sjælland aftalt at politiet har ansvaret for krisekommunikationen i den indledende fase (når politiet er involveret).

OBS: For kommunikation i forhold til den kommunale opgaveløsning: Direktøren har ansvaret for den sundhedsfaglige information og er desuden talsperson for Sundhedsberedskabet, medmindre andet er aftalt. Hvis en hændelse har en sundhedsfaglig dimension, skal direktøren og chefen for Social Indsats og Udvikling udtale sig om sundhedsfaglige aspekter og/eller levere input til krisestaben.

Krisestaben har ansvaret for pressehåndtering og Kommunens kommunikationsafdeling har ansvaret for aktivering af krisekommunikationens krisekommunikationsplan.

Kontaktoplysninger

Oplysninger om alvorlige smitsomme sygdomme (herunder epidemi/pandemi) kan findes på www.sst.dk og www.ssi.dk.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af staben

Godkendt af leder af staben i Social Indsats og Udvikling Lise Kemp 8. september 2022.

 

Her kan du læse om nødberedskabsplaner for Nexus/FMK og MEDCOM

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Aktiv hele Livet

Godkendt af afdelingsleder i AHLI Marianne Hougaard - Juni 2023.

 

Situation

Modtagelse af en phishingmail.

Modtager du en phishingmail, er der fare for datalæk af borgernes personoplysninger samt anden IT-kriminalitet.

Alarmering

Ved modtagelse af en phishingmail vil den medarbejder der modtager den eller IT-afdelingen alarmerer.

Alle har ansvar/medansvar for, at phishingmailen ikke åbnes og slettes, samt at Holbæk kommunes IT-Support kontaktes på tlf. 72 36 14 48 med henblik på hvilken handling der skal iværksættes.

Medarbejder der får spammailen, har ansvar/medansvar for, at Afdelingslederen straks informeres og orienteres om hændelsen.

Afdelingslederen sikrer, at resten af SIOU informeres, så evt. phishingmailen ikke åbnes af andre medarbejdere i SIOU.

Medarbejderen og Afdelingslederen understøtter IT-afdelingen i forhold til håndteringen af eventuelle handlinger i forbindelse med phishingmailen.

IT Kontaktoplysninger

Holbæk kommunes IT-Support tlf. 72 36 14 48

Opgaver

Ved modtagelse af phishingmail

 • Den medarbejder der modtager phishingmailen, kontakter Holbæk kommunes IT-Support på tlf. 72 36 14 48.
 • Den medarbejder der modtager phishingmailen, informerer straks en afdelingsleder personligt eller pr. telefon.
 • Den medarbejder der modtager phishingmailen, understøtter Afdelingslederen under de handlinger der evt. skal udføres efter aftale med IT-supporten samt ved meddelelse der sendes ud til resten af SIOU’s medarbejdere.

Handling

Straks

 • Vær obs hvis e-mailen er fra en ”mystisk” afsender, hvis sproget ikke virker naturligt eller meddelelsen indeholder ukendte ikoner.
 • Hvis du er i tvivl slet mailen.
 • Hvis du får åbnet mailen, så kontakt straks IT-afdelingen på tlf. 72 36 14 48
 • Afdelingslederen sender straks en mail ud til alle medarbejdere i SIOU med besked om phishingmail ikke må åbnes og at den skal slettes.

Umiddelbart efter - resten af dagen

 • Afdelingslederen og medarbejderen hjælper hinanden og understøtter IT-afdelingen for yderligere tiltag i forbindelse med phishingmailen.

Opfølgning

 • Medarbejderen er opmærksom på, om der i den efterfølgende tid er sket skader i forbindelse med phishingmailen.
 • Medarbejderen orienterer Afdelingsleder og IT-afdelingen hvis der er skader efter phishingmailen.
 • Medarbejderen og Afdelingslederen understøtter IT-afdelingen i forbindelse med følgeskader fra phishingmailen.


Ledelse og organisation

 • Den medarbejder der opdager phishingmailen, har ansvaret for straks indsatsen iværksættes.
 • Afdelingslederen eller Administrator overtager indsatsen straks de er informeret om hændelsen indtil evt. Chefen tager over.

Bemanding og udstyr

Følgende kan indgå i indsatsen:

 • Chef for Kerneområdet
 • Afdelingslederne
 • Administrator
 • IKT’er
 • Superbrugere
 • IT-afdelingen


Kommunikation

Internt

Det er Afdelingslederen der informerer alle medarbejdere i SIOU.

Eksternt

Den medarbejder der modtager phishingmailen, informerer IT-afdelingen ved at sende en mail til isikkerhed@holb.dk

Kontaktoplysninger

Medarbejdere i SIOU

 I Outlook vælges Distributionslisten målrettet den enhed det vedrører

Andre

Holbæk kommunes IT-Support tlf. 72 36 14 48

Chef for Organisationsservice Ole Lollike tlf. 72 36 63 56

Oprettelse/revision

Indsatsplanen er udarbejdet af staben

Godkendt af leder af staben i Social Indsats og Udvikling Lise Kemp 8. september 2022.

Action card - Phishing

Botilbud

Psykiatri

Luk alle
Åben alle

Beredskabsplan i det Specialiserede Voksen område, Holbæk Kommune, i forbindelse med COVID 19

Dato: 25-11-2022

Navn på enhed: Hybenvang

Antal beboere: 25-11-2022 28 beboere, 30-11-2022 29 beboere og d. 9/12 2022 30 borgere

Antal medarbejdere: 31 faste medarbejdere, 22 vikarer samt 6 elever/studerende

Bemanding ved grøn: 10-11 i dagvagt, 4 i aftenvagt, 1 i nattevagt

Bemanding ved gul: 7 i dagvagt, 4 i aftenvagt, 1 i nattevagt

Bemanding ved rød: 3 i dagvagt, 3 i aftenvagt, 1 i nattevagt

 

Definition af farvemarkeringerne grøn, gul og rød:

Grøn – Normal drift

 • Op til 15 % fravær
 • Begrænsede ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • Opretholder normal drift ved hjælp af egne vikarer

Gul – opgaver der helst skal gennemføres

 • Mellem 15 – 50% fravær blandt medarbejdere
 • Moderat ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • Der er øget krav til opgaveløsningen pga. enkelte smittede borgere med COVID 19 – krav om isolation og øget omsorg og pleje
 • Opretholder drift med begrænsninger i forhold til aktiviteter og arbejdet med individuelle indsatsplaner, og med hjælp fra egne vikarer og interne rokeringer af medarbejdere

Rød - Nødberedskab:

 • Mere end 50% af de faste medarbejdere er sygemeldte
 • Der er massive krav til opgaveløsning pga. borgere smittet med COVID 19 – krav om isolation og massiv omsorg og pleje.
 • Større antal smittede borgere
 • Flere borgere med problemadfærd i forbindelse med sygdomsforløb – bryder isolation, udadreagerende adfærd m.m.
 • Behov for ekstern hjælp for at opretholde helt nødvendige opgaver

 

Kan rødt nødberedskabsplan ikke opretholdes træder nedenstående i kraft:

Tilbud omfattet af nedenstående er:

Søbæk Have, Tåstrup Have og Stræde, Opgangsfællesskab Handicap, Hybenvang, Iduns Have, Bofællesskabet Skriverensvej, Opgangsfællesskab Psykiatri. Disse tilbud har beskrevet, hvilken bemanding der dækker rødt nødberedskab, og hvis denne ikke kan dækkes, træder nedenstående dækning i kraft.

Aftalen sættes i stand af leder af ramte tilbud og en af nedenstående tilbudsledere.

Dækning på:

 Handicapområdet:

 • Solgården/Jobbasen og Kig Ind lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.
 • Aktiviteten på Søbæk Have lukkes og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.

Psykiatriområdet:

 • Multihuset og/eller Banehuset i Jyderup lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.

Bemærkning:

Alle væsentlige opgaver (helt afgørende for trivsel) er beskrevet i Nexus på hver enkelt borger, disse skal udføres ved Gul og forsøges imødekommet ved Rød.

 

Følgende temaer skal beskrives ift. overstående grøn, gul og rød situation.

 Pædagogiske indsatsmål (alle indsatsmål har relation til borgernes daglige udviklingsmål):

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Generelle ændringer i forhold til borgeres individuelle indsatsmål

Rød: Som udgangspunkt stilles disse indsatser i bero under nødberedskabet, men der kan være helt individuelle indsatser der fastholdes af hensyn til borgeren liv og helbred.

Aktiviteter:

Grøn: udføres som normalt

Gul: Følgende aktiviteter er aflyst eller ændret:

 • Aktivitetsture aflyst
 • Indkøbsture aflyst. Erstattet af fælles mad i husene. Hjælp til online indkøb tilbydes.
 • Akutte kørsler gennemføres. Bank, apotek og læge, sygehus.
 • ATA tid omlagt til daglige besøg (tilsyn) hos alle borgere.
 • Møder, fagmøder og lign. er sat på pause. Der kommunikeres på mail og afholdes ugentligt Corona møde med styregruppe (nøglemedarbejdere på tværs af de psykiatriske døgntilbud).

Rød: Alle aktiviteter er som udgangspunkt aflyst.

Personlig pleje og hygiejne:

Grøn: udføres som normalt

Gul: Gennemføres som normalt

Rød: Gennemføres på følgende måde:

 • Opgaver hos beboer i hus 1 + 3 gennemføres som normalt.

Medicin:

Grøn: udføres som normalt

Gul: udføres som normalt

Rød: udføres som normalt

Anden Behandling:

Grøn: udføres som normalt

Gul: Gennemføres som normalt med fokus på følgende:

 • Følgeskab til kræftbehandling udføres
 • Afgørende undersøgelser hos Distriktspsykiatri.
 • Vigtige blodprøver

Rød: Gennemføres kun i helt nødvendigt omfang

 • Følgeskab til kræftbehandling udføres
 • Hjælp til kontakt til egen læge ved mistanke om Covid-19
 • Vigtige blodprøver

Mobilisering:

Grøn: Borgerne på Hybenvang kan mobilisere sig selv

Gul: Borgerne på Hybenvang kan mobilisere sig selv

Rød: Borgerne på Hybenvang kan mobilisere sig selv

Mad og drikke:

Grøn: udføres som normalt

Gul: Borgere deltager ikke længere i tilberedning af mad og drikke:

 • Tilberedning af mad står medarbejdere for.

Rød: Borgerne sikres den nødvendige mad og drikke.

 • Fællesspisning lukkes ned.
 • Beboere får mad ind i egen lejlighed.

Praktiske opgaver:

Grøn: udføres som normalt

Gul: Ændringer i forhold til indkøb (uddybning)

Rød:

Rengøring:

Grøn: udføres som normalt

Gul: Nedjustering i forhold til:

 • Borgere får støtte til det mest nødvendige

Rød: Rengøring hos borgere sættes på pause.

 • Der er fokus på tømning af skrald

Dokumentation:

Grøn: udføres som normalt

Gul: Gennemføres som normalt

Rød: Dokumentation gennemføres i forhold til medicinhåndtering og andre helt nødvendige forhold omkring den enkelt borger.

Bosteder/Pårørende:

Grøn: udføres som normalt

Gul: Tæt dialog med pårørende, men besøg gennemføres kun i helt særlige tilfælde og kun efter aftale med en leder:

1 pårørende har fået dispensation.

Rød: Kontakten til på rørende skal opretholdes og foregår på følgende måde:

 • Kontaktpersoner og Koordinatorer har opgaven. Den delegeres hvis de ikke er til stede.

Sikkerhed/Risikovurdering:

Grøn: udføres som normalt

Gul: Foretages som normalt

Rød: Foretages som normalt

Værnemidler:

Grøn: udføres som normalt

Gul: Følg gældende anvisninger

Rød: Følg gældende anvisninger

Mestring af funktionsnedsættelsen (psykiske indikationer = angst - uro – høj arousal m.m.

Grøn: udføres som normalt

Gul: udføres som normalt

Rød: udføres som normalt

Beredskabsplan i det Specialiserede Voksen område, Holbæk Kommune, i forbindelse med COVID 19

Dato: 28-11-2022

Navn på enhed: Iduns have

Antal beboere: 10 (plads til 14)

Antal medarbejdere: 5 + en koordinator

Bemanding ved grøn: 2 dagvagter, 2 aftenvagter, 1 nattevagt

Bemanding ved gul: 2 dagvagter, 1 aftenvagt, 1 nattevagt

Bemanding ved rød: 1 dagvagt, 1 aftenvagt, 1 nattevagt

 

Definition af farvemarkeringerne grøn, gul og rød:

 

Grøn – Normal drift

 • op til 15 % fravær
 • begrænsede ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • opretholder normal drift ved hjælp af egne vikarer

Gul – opgaver der helst skal gennemføres

 • mellem 15 – 50% fravær blandt medarbejdere
 • moderat ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • Der er øget krav til opgaveløsningen pga. enkelte smittede borgere med COVID 19 – krav om isolation og øget omsorg og pleje
 • Opretholder drift med begrænsninger i forhold til aktiviteter og arbejdet med individuelle indsatsplaner, og med hjælp fra egne vikarer og interne rokeringer af medarbejdere

Rød - Nødberedskab:

 • Mere end 50% af de faste medarbejdere er sygemeldte
 • Der er massive krav til opgaveløsning pga. borgere smittet med COVID 19 – krav om isolation og massiv omsorg og pleje.
 • Større antal smittede borgere
 • Flere borgere med problemadfærd i forbindelse med sygdomsforløb – bryder isolation, udadreagerende adfærd m.m.
 • Behov for ekstern hjælp for at opretholde helt nødvendige opgaver

 

Kan rødt nødberedskabsplan ikke opretholdes træder nedenstående i kraft:

Tilbud omfattet af nedenstående er:

Søbæk Have, Tåstrup Have og Stræde, Opgangsfællesskab Handicap, Hybenvang, Iduns Have, Bofællesskabet Skriverensvej, Opgangsfællesskab Psykiatri. Disse tilbud har beskrevet, hvilken bemanding der dækker rødt nødberedskab, og hvis denne ikke kan dækkes, træder nedenstående dækning i kraft.

Aftalen sættes i stand af leder af ramte tilbud og en af nedenstående tilbudsledere.

Dækning på:

Handicapområdet:

 • Solgården/Jobbasen og Kig Ind lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.
 • Aktiviteten på Søbæk Have lukkes og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.

Psykiatriområdet:

 • Multihuset og/eller Banehuset i Jyderup lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.

Bemærkning:

Alle væsentlige opgaver (helt afgørende for trivsel) er beskrevet i Nexus på hver enkelt borger, disse skal udføres ved Gul og forsøges imødekommet ved Rød.

 

Følgende temaer skal beskrives ift. overstående grøn, gul og rød situation.

 

Pædagogiske indsatsmål (alle indsatsmål har relation til borgernes daglige udviklingsmål):

Grøn: udføres som normalt

Gul: Generelle ændringer i forhold til borgere individuelle indsatsmål. Personale arbejder fortsat med beboeres individuelle indsatsplaner i det omfang det er muligt. Arbejdet i disse, tilpasses løbende gældende sikkerhed forskrifter.

Rød: Som udgangspunkt stilles disse indsatser i bero under nødberedskabet, men der kan være helt individuelle indsatser der fastholdes af hensyn til borgeren liv og helbred.

Aktiviteter:

Grøn: udføres som normalt

Gul: Følgende aktiviteter er aflyst eller ændret. Der tilbydes forsat samme aktiviteter på Iduns have-Personales ledsagelse til aftaler udenfor Iduns haves matrikel indstilles.

Rød: Alle aktiviteter er som udgangspunkt aflyst.

Personlig pleje og hygiejne:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Generelle ændringer i forhold til borgere individuelle indsatsmål.

Personale arbejder fortsat med beboeres individuelle indsatsplaner i det omfang det er muligt.

Arbejdet i disse, tilpasses løbende gældende sikkerhed forskrifter.

 

Rød: Som udgangspunkt stilles disse indsatser i bero under nødberedskabet, men der kan være helt individuelle indsatser der fastholdes af hensyn til borgeren liv og helbred.

 

Medicin:

Grøn: udføres som normalt

Gul: udføres som normalt

Rød: udføres som normalt

Anden Behandling:

Grøn: udføres som normalt

Gul: Gennemføres som normalt med følgende undtagelser: Beboere der selvstændigt kan vare tage anden behandling uden ledsager gør det dette. Beboere der selv kan vare tage anden behandling modtager denne uden ledsagelse af personale.

Rød: Gennemføres kun i helt nødvendigt omfang. -samtaler med psykiater - lægebesøg egen læge - distriktspsykiatri opfølgning -somatiske opfølgende undersøgelser der ikke kan udskydes, blodprøve, ekg.

Mobilisering:

Grøn: udføres som normalt

Gul: Pt. ingen beboere der han behov for forflytning eller er i mobiliserings forløb der ikke kan aflyses.

Rød: Pt. ingen beboere der han behov for forflytning eller er i mobiliserings forløb der ikke kan aflyses.

Mad og drikke:

Grøn: udføres som normalt

Gul: -Beboere deltager ikke længere i tilberedning af mad og drikke. - beboere er under fælles måltider fordelt med større afstand ift. at undgå smittefare - personale ekstra obs. på håndvask og hygiejne hos beboere inden indtagelse af måltider. - Personale portions anretter og øser aftensmad op beboere. øget frekvens af personale egenkontrol ift.. Rengøring af spisemiljø, og køkkenmiljø. Adgang til Huset begrænses ved Levering. Leverandør leverer udenfor og personale tager imod og pakker ud.

Rød: -Borgerne sikres den nødvendige mad og drikke. Beboere indtager som udgangspunkt måltider på eget værelse/lejlighed. -Fælleskøkken lukkes af for beboere og personale står for betjening af køkkenudstyr, fremstilling af kaffe-te m.m. -Personale levere evt. mad til hver enkelt beboers køleskab til individuel opbevaring og anvendelse. Personale indkøb i alm. Dagligvarebutik stopper og der bestilles ekstra online.

Praktiske opgaver:

Grøn: udføres som normalt

Gul: Ændringer i forhold til indkøb, alt indkøb bestilles online. Adgang til Huset begrænses ved levering. Leverandør leverer udenfor og personale tager imod og pakker ud. - personale kan fortsat handle dagligvarer i alm. Butik v. mangler. Beboere deltager ikke i alm. Indkøb.

Rød: Dagligvare handles som udgangs kun online m. levering. Levering sker kun til personale. Der handles ikke ind sammen med beboere. Personale handler ikke i alm. Dagligvarebutikker.

Rengøring:

Grøn: udføres som normalt

Gul: Rengøring fortages af ekstern medarbejder, som normalt. Personalet på Iduns have har øget frekvens af rengøring i forhold til fællesarealer, køkken område, wc m.m. -Beboere deltagerikke i rengøring af fællesarealer, wc, køkken m.m. -beboere gør i højere grad selvstændigt rent på eget værelse/lejlighed. -personale følger op på øget selvstændig rengøring hvis muligt.

Rød: Rengøring foretages af ekstern medarbejder som normalt.

Dokumentation:

Grøn: udføres som normalt

Gul: Gennemføres som normalt. Øget fokus på somatiske symptomer hos den enkelt beboer der kan indskrives under Corona symptomer.

Rød: Dokumentation gennemføres i forhold til medicinhåndtering og andre helt nødvendige forhold omkring den enkelt borger.

Bosteder/Pårørende:

Grøn: udføres som normalt

Gul: Tæt dialog med pårørende, men besøg gennemføres kun i helt særlige tilfælde og kun efter aftale med en leder.

Rød: Kontakten til på rørende skal opretholdes og foregår på følgende måde: Personale hjælper beboere med at holde kontakt til pårørende via telefon, mail, video opkald m.m.

Sikkerhed/Risikovurdering:

Grøn: udføres som normalt

Gul: udføres som normalt

Rød: udføres som normalt

Værnemidler:

Grøn: udføres som normalt

Gul: bruges efter gældende anvisninger

Rød: bruges efter gældende anvisninger.

Mestring af funktionsnedsættelsen (psykiske indikationer = angst - uro – høj arousal m.m.

Grøn: udføres som normalt

Gul: Følgende opgaver skal prioriteres: -fastholdelse af struktur i enkeltes ugeskema. Som døgnrytme, adl-opgaver, struktureret samtaler m.m. -Øget frekvens af kontakt og samtaler -Socialt samvær m personale og andre beboere gennemføres.

Rød: Følgende opgaver skal prioriteres: -Tilbyde kontakt og samtaler v. behov - højere frekvens af opsøgende samtaler med de enkelte beboere.

Beredskabsplan i det Specialiserede Voksen område, Holbæk Kommune, i forbindelse med COVID 19

Dato: 19-12-2022

Navn på enhed: Opgangsfællesskaberne

Antal beboere: 35

Antal medarbejdere: 11

Bemanding ved grøn: 7 - 11

Bemanding ved gul: 3 - 7

Bemanding ved rød: 2 - 3


Definition af farvemarkeringerne grøn, gul og rød:

Grøn – Normal drift

 • op til 15 % fravær
 • begrænsede ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • opretholder normal drift ved hjælp af egne vikarer

Gul – opgaver der helst skal gennemføres

 • mellem 15 – 50% fravær blandt medarbejdere
 • moderat ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • Der er øget krav til opgaveløsningen pga. enkelte smittede borgere med COVID 19 – krav om isolation og øget omsorg og pleje
 • Opretholder drift med begrænsninger i forhold til aktiviteter og arbejdet med individuelle indsatsplaner, og med hjælp fra egne vikarer og interne rokeringer af medarbejdere

Rød - Nødberedskab:

 • Mere end 50% af de faste medarbejdere er sygemeldte
 • Der er massive krav til opgaveløsning pga. borgere smittet med COVID 19 – krav om isolation og massiv omsorg og pleje.
 • Større antal smittede borgere
 • Flere borgere med problemadfærd i forbindelse med sygdomsforløb – bryder isolation, udadreagerende adfærd m.m.
 • Behov for ekstern hjælp for at opretholde helt nødvendige opgaver


Kan rødt nødberedskabsplan ikke opretholdes træder nedenstående i kraft:

Tilbud omfattet af nedenstående er:

Søbæk Have, Tåstrup Have og Stræde, Opgangsfællesskab Handicap, Hybenvang, Iduns Have, Bofællesskabet Skriverensvej, Opgangsfællesskab Psykiatri. Disse tilbud har beskrevet, hvilken bemanding der dækker rødt nødberedskab, og hvis denne ikke kan dækkes, træder nedenstående dækning i kraft.

Aftalen sættes i stand af leder af ramte tilbud og en af nedenstående tilbudsledere.


Dækning på:

Handicapområdet:

 • Solgården/Jobbasen og Kig Ind lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.
 • Aktiviteten på Søbæk Have lukkes og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.

Psykiatriområdet:

 • Multihuset og/eller Banehuset i Jyderup lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.


Bemærkning:

Alle væsentlige opgaver (helt afgørende for trivsel) er beskrevet i Nexus på hver enkelt borger, disse skal udføres ved Gul og forsøges imødekommet ved Rød.


Følgende temaer skal beskrives ift. overstående grøn, gul og rød situation.

Pædagogiske indsatsmål (alle indsatsmål har relation til borgernes daglige udviklingsmål):

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Generelle ændringer i forhold til borgere individuelle indsatsmål:

 • Personalet vurderer hvilke borgere som har brug for personlig tid. Besøg i hjemmet udføres efter gældende vejledninger fra Sundhedsstyrelsen

Rød: Som udgangspunkt stilles disse indsatser i bero under nødberedskabet, men der kan være helt individuelle indsatser der fastholdes af hensyn til borgeren liv og helbred. Der skal være daglig kontakt med alle borgere ved telefonopkald – sms eller visuel kontakt.


Aktiviteter:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Følgende aktiviteter er aflyst eller ændret:

 • Samvær i fællesarealerne er aflyst
 • Samvær i fællesarealerne erstattes af gåture eller samtale på ude arealer med 1 -3 borgere
 • Ingen fællesindkøb og personalet handler ind til fællesskabet

Rød: Alle aktiviteter er som udgangspunkt aflyst


Personlig pleje og hygiejne:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Personlig pleje og hygiejne foretages så vidt muligt med guidning, for at forebygge smittefare.

Rød: Gennemføres på følgende måde: Mundtlig individuel vejledning, med fysisk afstand.


Medicin:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt

Rød: Udføres som normalt


Anden Behandling:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Gennemføres som normalt med følgende undtagelser:

 • Al behandling der efter lægefaglig vurdering kan udsættes, gennemføres ikke.

Rød: Gennemføres kun i helt nødvendigt omfang.

 • Følgeskab til nødvendig behandling. Som udgangspunkt efter vurdering fra fagprofessionelle. F.eks. praktiserende læge.


Mad og drikke:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Borgere deltager ikke længere i tilberedning mad og drikke.

 • Ovenstående er gældende i fælleslejligheden.
 • Personalet laver maden der uddeles. Borgerne spiser i egen lejlighed.
 • Personale vurderer om der skal gives ledsagelse til nærmeste indkøbs mulighed.
 • Støtte til bestilling af mad, opvarmning af mad, gennemgang af køleskab for dårlige madvarer. samt at forebygger at nogen spiser dårlige madvarer

Rød: Borgerne sikres den nødvendige mad og drikke.

 • Opgaven overtages af eksternleverandør.


Praktiske opgaver:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Ændringer i forhold til indkøb:

 • Individuelle indkøb foretages sammen med borgeren hvis det vurderes forsvarligt
 • Individuelle indkøb, erstattes så personalet køber ind for borgeren, hvis det vurderes at det ikke er forsvarligt, at borgeren færdes udenfor opgangen

Rød: Følgende opgaver gennemføres:

 • Der foretages kun individuelle opgaver, der fastholdes af hensyn til borgerens liv og helbred


Rengøring:

Grøn:  Udføres som normalt

Gul: Øget rengøring i forhold til:

 • Håndtag og kontakter i fællesareal og kontor.
 • Borgerne bliver forsat mindet op og støttet i vigtigheden af rengøring
 • Borgeren får støtte til det mest nødvendige i egen lejlighed

Rød: Opgaven overtages af eksterne medarbejder, der tilknyttes eller eksternt rengøringsfirma:

 • Ekstern leverandør fortsætter i fællesarealerne
 • Ekstern leverandør har særlige fokusområder, i forbindelse med Corona, efter aftale. Desinfektion af håndtag og kontakter


Dokumentation:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Gennemføres som normalt 

Rød: Dokumentation gennemføres i forhold til medicinhåndtering og andre helt nødvendige forhold omkring den enkelt borger.


Bosteder/Pårørende:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Vi opfordrer borgerne og pårørende til at følge opsat vejledningen, at der ikke kommer besøgende udefra i opgangene.

Rød: Kontakten til på rørende skal opretholdes og foregår på følgende måde:

 • Alle tilstedeværende personaler opretholder kontakt efter aftaler med den enkelte borger.


Sikkerhed/Risikovurdering:

Grøn: Udføres som normalt.

Gul: Foretages som normalt

Rød: Foretages som normalt


Værnemidler
:

Grøn: følger kommunens anvisninger

Gul: følger kommunens anvisninger

Rød: følger kommunens anvisninger


Mestring af funktionsnedsættelsen (psykiske indikationer = angst - uro – høj arousal m.m.

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Gennemføres som normalt med følgende undtagelser:

 • Borgerne har fået 2 telefonnr. udleveret som de kan kontakte personalet på i åbningstiden.
 • Personlig tid bliver droslet ned så der er ressourcer til telefonsamtaler og vi kan være opsøgende overfor borgere som er urolige og borgere som isolere sig
 • Daglig kontakt til alle borgere, de dage der er personale i opgangen
 • Borgere med symptomer/sygdom, daglig fysisk kontakt
 • Lukke dage suspenderes eksempelvis vis Langfredag til 2. påskedag

Rød: Gennemføres kun i helt nødvendigt omfang:

 • Borgerne har fået 2 telefonnr. udleveret som de kan kontakte personalet på i åbningstiden.
 • Personlig tid bliver droslet ned så der er ressourcer til telefonsamtaler
 • Vi kan være opsøgende overfor borgere som er urolige og borgere som isolere sig.
 • Daglig kontakt med alle borgerne.
 • Borgere som har covid-19 symptomer/sygdom, daglig fysisk kontakt.
 • Lukke dage suspenderes eksempelvis Langfredag til 2. påskedag

Beredskabsplan i det Specialiserede Voksen område, Holbæk Kommune, i forbindelse med COVID 19

Dato: 19-12-2022

Navn på enhed: Seniorbofællesskabet

Antal beboere: 16

Antal medarbejdere: 15

Bemanding ved grøn: 4-5 i dagvagt, 2 i aftenvagt, 1 i nattevagt

Bemanding ved gul: 3 i dagvagt, 2 i aftenvagt, 1 i nattevagt

Bemanding ved rød: 2 i dagvagt, 2 i aftenvang, 1 i nattevagt.


Definition af farvemarkeringerne grøn, gul og rød:

Grøn – Normal drift

 • op til 15 % fravær
 • begrænsede ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • opretholder normal drift ved hjælp af egne vikarer

Gul – opgaver der helst skal gennemføres

 • mellem 15 – 50% fravær blandt medarbejdere
 • moderat ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • Der er øget krav til opgaveløsningen pga. enkelte smittede borgere med COVID 19 – krav om isolation og øget omsorg og pleje
 • Opretholder drift med begrænsninger i forhold til aktiviteter og arbejdet med individuelle indsatsplaner, og med hjælp fra egne vikarer og interne rokeringer af medarbejdere

Rød - Nødberedskab:

 • Mere end 50% af de faste medarbejdere er sygemeldte
 • Der er massive krav til opgaveløsning pga. borgere smittet med COVID 19 – krav om isolation og massiv omsorg og pleje.
 • Større antal smittede borgere
 • Flere borgere med problemadfærd i forbindelse med sygdomsforløb – bryder isolation, udadreagerende adfærd m.m.
 • Behov for ekstern hjælp for at opretholde helt nødvendige opgaver

Kan rødt nødberedskabsplan ikke opretholdes træder nedenstående i kraft:

Tilbud omfattet af nedenstående er:

Søbæk Have, Tåstrup Have og Stræde, Opgangsfællesskab Handicap, Hybenvang, Iduns Have, Bofællesskabet Skriverensvej, Opgangsfællesskab Psykiatri. Disse tilbud har beskrevet, hvilken bemanding der dækker rødt nødberedskab, og hvis denne ikke kan dækkes, træder nedenstående dækning i kraft.

Aftalen sættes i stand af leder af ramte tilbud og en af nedenstående tilbudsledere.


Dækning på:

Handicapområdet:

 • Solgården/Jobbasen og Kig Ind lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.
 • Aktiviteten på Søbæk Have lukkes og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.


Psykiatriområdet:

 • Multihuset og/eller Banehuset i Jyderup lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.


Bemærkning:

Alle væsentlige opgaver (helt afgørende for trivsel) er beskrevet i Nexus på hver enkelt borger, disse skal udføres ved Gul og forsøges imødekommet ved Rød.

 

Følgende temaer skal beskrives ift. overstående grøn, gul og rød situation.

Pædagogiske indsatsmål (alle indsatsmål har relation til borgernes daglige udviklingsmål):

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Generelle ændringer i forhold til borgere individuelle indsatsmål. Minimums A-A tid. Gerne udendørs aktiviteter. Aktivitet i fællesrummet.

Rød: Som udgangspunkt stilles disse indsatser i bero under nødberedskabet, men der kan være

helt individuelle indsatser der fastholdes af hensyn til borgeren liv og helbred.


Aktiviteter:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Følgende aktiviteter er aflyst eller ændret:

 • Der støttes i, at borgere får oprettet sig på online platforme.
 • Der handles ind til fællesskabet af madansvarlig Der er ikke ture ud af huset
 • Bofællesskabet følger sundhedsstyrelsens anbefalinger om social kontakt

Rød: Alle aktiviteter er som udgangspunkt aflyst


Personlig pleje og hygiejne:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt

Rød: Gennemføres på følgende måde:

Skift & lift gennemføres Bad hvor det skønnes vigtigt


Medicin:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt

Rød: Udføres som normalt


Anden Behandling:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Gennemføres som normalt medfølgende undtagelser:

 • Følgeskab til træning udføres ikke da disse er aflyst af eksterne aktører.
 • Følgeskab til vigtige blodprøver og anden
 • lægebehandling udføres og prioriteres.

Rød: Gennemføres kun i helt nødvendigt omfang

Mobilisering:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt

Rød: Udføres som normalt


Mad og drikke:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Borgeres får mad 3 gange dagligt, tilvirket af madansvarlig i bofællesskabet. Borgere tager ikke længere selv maden. Der portionsanrettes og sprittes godt af inden servering. Borgere sidder med afstand til hinanden i fælleslejligheden. Enkelte borgere får mad bragt op i lejligheden. Enten grundet isolation eller af andre somatiske/psykiske årsager.

Rød: Borgerne sikres den nødvendige mad og drikke. Opgaven overtages af ekstern leverandør. Såfremt vores madansvarlige rammes af sygdom kontakter vi eksterne leverandør for levering af måltider. Borgere vil få maden i lejlighederne og der må støttes til opvarmning. Påmindelser om væskeindtag


Praktiske opgaver:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Ændringer i forhold til indkøb, Punkt forklaret i aktiviteter

Rød: Punkt forklaret i aktiviteter


Rengøring:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Øget rengøring i forhold til: Fælleslejlighed og kontorfaciliteter rengøres dagligt. Der er tilknyttet eksternt firma for at øge hygiejnen.Nedjustering i forhold til: Rengøring i borgeres eget hjem må ske ud fra en daglig prioritering af opgaveløsningen.

Rød: Opgaven overtages af eksterne medarbejder, der tilknyttes eller eksternt rengøringsfirma.

Rengøring i borgeres hjem kan ikke varetages. Der tages kontakt til ekstern leverandør til de borgere, hvor det vurderes helt nødvendigt at rengøring prioriteres.


Dokumentation:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Vi dokumenterer de væsentligste indsatser, opmærksomhedspunkter

Rød: Dokumentation gennemføres i forhold til medicinhåndtering og andre helt nødvendige forhold omkring den enkelt borger.


Bosteder/Pårørende:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Tæt dialog med pårørende, men besøg gennemføres kun i helt særlige tilfælde og kun efter aftale med en leder. Opfordring til, at borger ser sine pårørende uden for bofællesskabet

Rød: Kontakten til pårørende skal opretholdes og foregår på følgende måde:

Medarbejdere der er på arbejde, kontakter pårørende, hvor der skal orienteres om borgers tilstand. Tryghedsopkald kan kun foretages, hvis den øvrige opgavevaretagelse tillader.


Sikkerhed/Risikovurdering:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt

Rød: Udføres som normalt


Værnemidler
:

Grøn: følger kommunens instrukser

Gul: følger kommunens instrukser

Rød: følger kommunens instrukser


Mestring af funktionsnedsættelsen (psykiske indikationer = angst - uro – høj arousal m.m.

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Følgende opgaver skal prioriteres:

 • Gåture som afledning, hvis muligt
 • Beroligende snakke med ængstelige borgere

Rød: Følgende opgaver skal prioriteres:

 • Beroligende snakke med ængstelige borgere

Beredskabsplan i det Specialiserede Voksen område, Holbæk Kommune, i forbindelse med COVID 19

Dato: 07-12-2022

Navn på enhed: Social rehabilitering

Antal beboere: Ingen beboer, vi støtter borgere i eget hjem eller på Kasernevej

Antal medarbejdere: 26

Bemanding ved grøn: op til 15% fravær, normal drift

Bemanding ved gul: 15-50 % fravær blandt medarbejdere. Vi opretholder drift med begrænsninger i forhold til individuel støtte i borgers hjem. Vi tilbyder virtuel støtte, telefonopkald, aktiviteter/samtaler udenfor ved gåture.  

Bemanding ved rød: Mere end 50% fravær af medarbejdere. Vi har ingen eller meget få opgaver i borgers hjem. Vi tilbyder virtuel støtte, telefonopkald, aktiviteter/samtaler udenfor ved gåture.  


Definition af farvemarkeringerne grøn, gul og rød:

Grøn – Normal drift

 • Op til 15 % fravær
 • Begrænsede ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • Opretholder normal drift ved hjælp af egne vikarer

Gul – opgaver der helst skal gennemføres

 • Mellem 15 – 50% fravær blandt medarbejdere
 • Moderat ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • Der er øget krav til opgaveløsningen pga. enkelte smittede borgere med COVID 19 – krav om isolation og øget omsorg og pleje
 • Opretholder drift med begrænsninger i forhold til aktiviteter og arbejdet med individuelle indsatsplaner, og med hjælp fra egne vikarer og interne rokeringer af medarbejdere

Rød - Nødberedskab:

 • Mere end 50% af de faste medarbejdere er sygemeldte
 • Der er massive krav til opgaveløsning pga. borgere smittet med COVID 19 – krav om isolation og massiv omsorg og pleje.
 • Større antal smittede borgere
 • Flere borgere med problemadfærd i forbindelse med sygdomsforløb – bryder isolation, udadreagerende adfærd m.m.
 • Behov for ekstern hjælp for at opretholde helt nødvendige opgaver


Kan rødt nødberedskabsplan ikke opretholdes træder nedenstående i kraft:

Tilbud omfattet af nedenstående er:

Søbæk Have, Tåstrup Have og Stræde, Opgangsfællesskab Handicap, Hybenvang, Iduns Have, Bofællesskabet Skriverensvej, Opgangsfællesskab Psykiatri. Disse tilbud har beskrevet, hvilken bemanding der dækker rødt nødberedskab, og hvis denne ikke kan dækkes, træder nedenstående dækning i kraft.

Aftalen sættes i stand af leder af ramte tilbud og en af nedenstående tilbudsledere.


Dækning på:

Handicapområdet:

 • Solgården/Jobbasen og Kig Ind lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.
 • Aktiviteten på Søbæk Have lukkes og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.


Psykiatriområdet:

 • Multihuset og/eller Banehuset i Jyderup lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.

Bemærkning:

Alle væsentlige opgaver (helt afgørende for trivsel) er beskrevet i Nexus på hver enkelt borger, disse skal udføres ved Gul og forsøges imødekommet ved Rød.


Følgende temaer skal beskrives ift. overstående grøn, gul og rød situation.

Pædagogiske indsatsmål (alle indsatsmål har relation til borgernes daglige udviklingsmål):

Grøn: Normal drift

Gul: Vi opretholder drift med begrænsninger i forhold til individuel støtte i borgers hjem. Vi tilbyder virtuel støtte, telefonopkald, aktiviteter/samtaler udenfor ved gåture.  

Rød: Vi har ingen eller meget få opgaver i borgers hjem. Vi tilbyder virtuel støtte, telefonopkald, aktiviteter/samtaler udenfor ved gåture.  


Praktiske opgaver:

Grøn: normal drift

Gul: Vi opretholder drift med begrænsninger i forhold til individuel støtte i borgers hjem. Vi tilbyder virtuel støtte, telefonopkald, aktiviteter/samtaler udenfor ved gåture.  

Rød: Vi har ingen eller meget få opgaver i borgers hjem. Vi tilbyder virtuel støtte, telefonopkald, aktiviteter/samtaler udenfor ved gåture.  


Mestring af funktionsnedsættelsen (psykiske indikationer = angst - uro – høj arousal m.m.

Grøn: Normal drift

Gul: Vi opretholder drift med begrænsninger i forhold til individuel støtte i borgers hjem. Vi tilbyder virtuel støtte, telefonopkald, aktiviteter/samtaler udenfor ved gåture.  

Rød: Vi har ingen eller meget få opgaver i borgers hjem. Vi tilbyder virtuel støtte, telefonopkald, aktiviteter/samtaler udenfor ved gåture.

Botilbud

Handicap

Luk alle
Åben alle

Beredskabsplan i det Specialiserede Voksen område, Holbæk Kommune, i forbindelse med COVID 19

Dato: 30-11-2022

Navn på enhed: Jobbasen

Antal beboere: 93

Antal medarbejdere: 20

Bemanding ved grøn: 17-20

Bemanding ved gul: 10-16

Bemanding ved rød: 0-9

 

Definition af farvemarkeringerne grøn, gul og rød:

Grøn – Normal drift

 • op til 15 % fravær
 • begrænsede ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • opretholder normal drift ved hjælp af egne vikarer

Gul – opgaver der helst skal gennemføres

 • mellem 15 – 50% fravær blandt medarbejdere
 • moderat ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • Der er øget krav til opgaveløsningen pga. enkelte smittede borgere med COVID 19 – krav om isolation og øget omsorg og pleje
 • Opretholder drift med begrænsninger i forhold til aktiviteter og arbejdet med individuelle indsatsplaner, og med hjælp fra egne vikarer og interne rokeringer af medarbejdere

Rød - Nødberedskab:

 • Mere end 50% af de faste medarbejdere er sygemeldte
 • Der er massive krav til opgaveløsning pga. borgere smittet med COVID 19 – krav om isolation og massiv omsorg og pleje.
 • Større antal smittede borgere
 • Flere borgere med problemadfærd i forbindelse med sygdomsforløb – bryder isolation, udadreagerende adfærd m.m.
 • Behov for ekstern hjælp for at opretholde helt nødvendige opgaver

Kan rødt nødberedskabsplan ikke opretholdes træder nedenstående i kraft:

Tilbud omfattet af nedenstående er:

Søbæk Have, Tåstrup Have og Stræde, Opgangsfællesskab Handicap, Hybenvang, Iduns Have, Bofællesskabet Skriverensvej, Opgangsfællesskab Psykiatri. Disse tilbud har beskrevet, hvilken bemanding der dækker rødt nødberedskab, og hvis denne ikke kan dækkes, træder nedenstående dækning i kraft.

Aftalen sættes i stand af leder af ramte tilbud og en af nedenstående tilbudsledere.

Dækning på:

Handicapområdet:

 • Solgården/Jobbasen og Kig Ind lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.
 • Aktiviteten på Søbæk Have lukkes og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.

Psykiatriområdet:

 • Multihuset og/eller Banehuset i Jyderup lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.

Bemærkning:

Alle væsentlige opgaver (helt afgørende for trivsel) er beskrevet i Nexus på hver enkelt borger, disse skal udføres ved Gul og forsøges imødekommet ved Rød.

Følgende temaer skal beskrives ift. overstående grøn, gul og rød situation.

Pædagogiske indsatsmål (alle indsatsmål har relation til borgernes daglige udviklingsmål):

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt

Rød: Dokumentation på Indsatsmål udføres ikke


Aktiviteter:

Grøn: Udføres som normalt (Produktion)

Gul: Udføres som normalt (Produktion)

Rød: Kun fremmøde for særlig sårbare borgere


Personlig pleje og hygiejne:

Grøn: Ikke aktuelt

Gul: Ikke aktuelt

Rød: Ikke aktuelt


Medicin:

Grøn: Ikke aktuelt

Gul: Ikke aktuelt

Rød: Ikke aktuelt


Anden Behandling:

Grøn: Ikke aktuelt

Gul: Ikke aktuelt

Rød: Ikke aktuelt


Mobilisering:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt

Rød: Kun fremmøde for særlig sårbare borgere


Mad og drikke:

Grøn: Ikke aktuelt

Gul: Ikke aktuelt

Rød: Ikke aktuelt


Praktiske opgaver:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt

Rød: Personale varetager aftalte produktionsopgaver


Rengøring:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt

Rød: Kun toiletter


Dokumentation:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt

Rød: Dokumentation på Indsatsmål udføres ikke


Bosteder/Pårørende:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt

Rød: Information til bosteder og borgere om delvis nedlukning (kun fremmøde for særlig sårbare borgere) foregår på følgende måde:

- Kontaktpersoner og Koordinator har opgaven. Den delegeres hvis de ikke er til stede.


Sikkerhed/Risikovurdering:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt

Rød: Udføres som normalt


Værnemidler
:

Grøn: Følger gældende anvisninger

Gul: Følger gældende anvisninger

Rød: Følger gældende anvisninger


Mestring af funktionsnedsættelsen (psykiske indikationer = angst - uro – høj arousal m.m.

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt

Rød: Udføres som normalt

Beredskabsplan i det Specialiserede Voksen område, Holbæk Kommune, i forbindelse med COVID 19

Dato: 09-12-2022

Navn på enhed: Kløverstien 47 og 93

Antal beboere: 13

Antal medarbejdere: 3

Bemanding ved grøn: 1 16.00- 20.00 mandag- torsdag. Der ud over individuel bostøtte

Bemanding ved gul:  1 16.00- 20.00. Individuel bostøtte prioriteres ift. det mest nødvendige

Bemanding ved rød: Fællesskabet lukkes. Individuel bostøtte prioriteres ift. det mest nødvendige

 

Definition af farvemarkeringerne grøn, gul og rød:

Grøn – Normal drift

 • op til 15 % fravær
 • begrænsede ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • opretholder normal drift ved hjælp af egne vikarer

Gul – opgaver der helst skal gennemføres

 • mellem 15 – 50% fravær blandt medarbejdere
 • moderat ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • Der er øget krav til opgaveløsningen pga. enkelte smittede borgere med COVID 19 – krav om isolation og øget omsorg og pleje
 • Opretholder drift med begrænsninger i forhold til aktiviteter og arbejdet med individuelle indsatsplaner, og med hjælp fra egne vikarer og interne rokeringer af medarbejdere

Rød - Nødberedskab:

 • Mere end 50% af de faste medarbejdere er sygemeldte
 • Der er massive krav til opgaveløsning pga. borgere smittet med COVID 19 – krav om isolation og massiv omsorg og pleje.
 • Større antal smittede borgere
 • Flere borgere med problemadfærd i forbindelse med sygdomsforløb – bryder isolation, udadreagerende adfærd m.m.
 • Behov for ekstern hjælp for at opretholde helt nødvendige opgaver

Kan rødt nødberedskabsplan ikke opretholdes træder nedenstående i kraft:

Tilbud omfattet af nedenstående er:

Søbæk Have, Tåstrup Have og Stræde, Opgangsfællesskab Handicap, Hybenvang, Iduns Have, Bofællesskabet Skriverensvej, Opgangsfællesskab Psykiatri. Disse tilbud har beskrevet, hvilken bemanding der dækker rødt nødberedskab, og hvis denne ikke kan dækkes, træder nedenstående dækning i kraft.

Aftalen sættes i stand af leder af ramte tilbud og en af nedenstående tilbudsledere.

Dækning på: 

Handicapområdet:

 • Solgården/Jobbasen og Kig Ind lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.
 • Aktiviteten på Søbæk Have lukkes og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.

Psykiatriområdet:

 • Multihuset og/eller Banehuset i Jyderup lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.

Bemærkning:

Alle væsentlige opgaver (helt afgørende for trivsel) er beskrevet i Nexus på hver enkelt borger, disse skal udføres ved Gul og forsøges imødekommet ved Rød. 


Følgende temaer skal beskrives ift. overstående grøn, gul og rød situation.

Pædagogiske indsatsmål (alle indsatsmål har relation til borgernes daglige udviklingsmål):

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Ud fra en individuel vurdering prioriteres det mest nødvendige for den enkelte borger

Rød: Ud fra en individuel vurdering prioriteres det absolut nødvendige for den enkelte borger


Aktiviteter:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Aktiviteter omlægges, så flest muligt prioriteres, ud fra en vurdering af den enkeltes behov og situation

Rød: Aktiviteter er som udgangspunkt aflyst, raske borgere støttes til samvær i små fællesskaber


Personlig pleje og hygiejne:

Udføres af hjemmeplejen


Medicin:

Udføres af hjemmeplejen


Anden Behandling:

Udføres af syge- og hjemmepleje


Mad og drikke:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt, hvis nødvendigt lukker fællesskabet ned og borgerne spiser i egne lejligheder i små grupper eller individuelt

Rød: Fællesskabet lukker ned og borgerne spiser i egne lejligheder i små grupper eller individuelt. Evt. bestilles mad udefra


Praktiske opgaver:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Omlægges, så flest muligt prioriteres, ud fra en vurdering af den enkeltes behov og situation

Rød: Kun det mest nødvendige udføres


Rengøring:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt, ekstra fokus på hygiejne

Rød: Udføres som normalt, ekstra fokus på hygiejne


Dokumentation:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt

Rød: Den nødvendige dokumentation ift. den enkelte borger udføres


Bosteder/Pårørende:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Pårørende må komme i borgerens egen lejlighed

Rød: Pårørende må komme i borgerens egen lejlighed


Værnemidler
:

Grøn: Benyttes efter instrukser

Gul: Benyttes efter instrukser

Rød: Benyttes efter instrukser


Mestring af funktionsnedsættelsen (psykiske indikationer = angst - uro – høj arousal m.m.

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Særlig fokus på omsorgsbesøg hos syge borgere, evt. sygdomsangst og social kontakt

Rød: Særlig fokus på omsorgsbesøg hos syge borgere, evt. sygdomsangst og social kontakt

 

 

 

 

Beredskabsplan i det Specialiserede Voksen område, Holbæk Kommune, i forbindelse med COVID 19

Dato: 09-12-2022

Navn på enhed: Konsul Beyers Allé 6

Antal beboere: 14

Antal medarbejdere: 7

Bemanding ved grøn: 1 07.00- 09.00, 1-2 16.30- 22.00. Der ud over individuel bostøtte

Bemanding ved gul: 1 07.00- 09.00, 1 16.30- 22.00. Individuel bostøtte prioriteres ift. det mest nødvendige

Bemanding ved rød: Fællesskabet lukkes. Individuel bostøtte prioriteres ift. det mest nødvendige


Definition af farvemarkeringerne grøn, gul og rød:


Grøn – Normal drift

 • op til 15 % fravær
 • begrænsede ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • opretholder normal drift ved hjælp af egne vikarer


Gul – opgaver der helst skal gennemføres

 • mellem 15 – 50% fravær blandt medarbejdere
 • moderat ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • Der er øget krav til opgaveløsningen pga. enkelte smittede borgere med COVID 19 – krav om isolation og øget omsorg og pleje
 • Opretholder drift med begrænsninger i forhold til aktiviteter og arbejdet med individuelle indsatsplaner, og med hjælp fra egne vikarer og interne rokeringer af medarbejdere


Rød - Nødberedskab:

 • Mere end 50% af de faste medarbejdere er sygemeldte
 • Der er massive krav til opgaveløsning pga. borgere smittet med COVID 19 – krav om isolation og massiv omsorg og pleje.
 • Større antal smittede borgere
 • Flere borgere med problemadfærd i forbindelse med sygdomsforløb – bryder isolation, udadreagerende adfærd m.m.
 • Behov for ekstern hjælp for at opretholde helt nødvendige opgaver


Kan rødt nødberedskabsplan ikke opretholdes træder nedenstående i kraft:

Tilbud omfattet af nedenstående er:

Søbæk Have, Tåstrup Have og Stræde, Opgangsfællesskab Handicap, Hybenvang, Iduns Have, Bofællesskabet Skriverensvej, Opgangsfællesskab Psykiatri. Disse tilbud har beskrevet, hvilken bemanding der dækker rødt nødberedskab, og hvis denne ikke kan dækkes, træder nedenstående dækning i kraft.


Aftalen sættes i stand af leder af ramte tilbud og en af nedenstående tilbudsledere.


Dækning på:


Handicapområdet:

 • Solgården/Jobbasen og Kig Ind lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.
 • Aktiviteten på Søbæk Have lukkes og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.


Psykiatriområdet:

 • Multihuset og/eller Banehuset i Jyderup lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.


Bemærkning:

Alle væsentlige opgaver (helt afgørende for trivsel) er beskrevet i Nexus på hver enkelt borger, disse skal udføres ved Gul og forsøges imødekommet ved Rød.


Følgende temaer skal beskrives ift. overstående grøn, gul og rød situation.

Pædagogiske indsatsmål (alle indsatsmål har relation til borgernes daglige udviklingsmål):

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Ud fra en individuel vurdering prioriteres det mest nødvendige for den enkelte borger

Rød: Ud fra en individuel vurdering prioriteres det absolut nødvendige for den enkelte borger


Aktiviteter:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Aktiviteter omlægges, så flest muligt prioriteres, ud fra en vurdering af den enkeltes behov og situation

Rød: Aktiviteter er som udgangspunkt aflyst, raske borgere støttes til samvær i små fællesskaber


Personlig pleje og hygiejne:

Udføres af hjemmeplejen


Medicin:

Udføres af hjemmeplejen


Anden Behandling:

Udføres af syge- og hjemmepleje


Mad og drikke:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt, hvis nødvendigt lukker fællesskabet ned og borgerne spiser i egne lejligheder i små grupper eller individuelt

Rød: Fællesskabet lukker ned og borgerne spiser i egne lejligheder i små grupper eller individuelt. Evt. bestilles mad udefra


Praktiske opgaver:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Omlægges, så flest muligt prioriteres, ud fra en vurdering af den enkeltes behov og situation

Rød: Kun det mest nødvendige udføres


Rengøring:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt, ekstra fokus på hygiejne

Rød: Udføres som normalt, ekstra fokus på hygiejne


Dokumentation:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt

Rød: Den nødvendige dokumentation ift. den enkelte borger udføres


Bosteder/Pårørende:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Pårørende må komme i borgerens egen lejlighed

Rød: Pårørende må komme i borgerens egen lejlighed


Værnemidler
:

Grøn: Benyttes efter instrukser

Gul: Benyttes efter instrukser

Rød: Benyttes efter instrukser


Mestring af funktionsnedsættelsen (psykiske indikationer = angst - uro – høj arousal m.m.

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Særlig fokus på omsorgsbesøg hos syge borgere, evt. sygdomsangst og social kontakt

Rød: Særlig fokus på omsorgsbesøg hos syge borgere, evt. sygdomsangst og social kontakt

Beredskabsplan i det Specialiserede Voksen område, Holbæk Kommune, i forbindelse med COVID 19

Dato: 09-12-2022

Navn på enhed: Lundestræde 15

Antal beboere: 8

Antal medarbejdere: 3

Bemanding ved grøn: 1 08.00- 09.00, 1 16.00- 20.00 mandag- torsdag. Der ud over individuel bostøtte

Bemanding ved gul: 1 08.00- 09.00, 1 16.00- 20.00. Individuel bostøtte prioriteres ift. det mest nødvendige

Bemanding ved rød: Fællesskabet lukkes. Individuel bostøtte prioriteres ift. det mest nødvendige


Definition af farvemarkeringerne grøn, gul og rød:


Grøn – Normal drift

 • op til 15 % fravær
 • begrænsede ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • opretholder normal drift ved hjælp af egne vikarer

Gul – opgaver der helst skal gennemføres

 • mellem 15 – 50% fravær blandt medarbejdere
 • moderat ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • Der er øget krav til opgaveløsningen pga. enkelte smittede borgere med COVID 19 – krav om isolation og øget omsorg og pleje
 • Opretholder drift med begrænsninger i forhold til aktiviteter og arbejdet med individuelle indsatsplaner, og med hjælp fra egne vikarer og interne rokeringer af medarbejdere

Rød - Nødberedskab:

 • Mere end 50% af de faste medarbejdere er sygemeldte
 • Der er massive krav til opgaveløsning pga. borgere smittet med COVID 19 – krav om isolation og massiv omsorg og pleje.
 • Større antal smittede borgere
 • Flere borgere med problemadfærd i forbindelse med sygdomsforløb – bryder isolation, udadreagerende adfærd m.m.
 • Behov for ekstern hjælp for at opretholde helt nødvendige opgaver

 

Kan rødt nødberedskabsplan ikke opretholdes træder nedenstående i kraft:

Tilbud omfattet af nedenstående er:

Søbæk Have, Tåstrup Have og Stræde, Opgangsfællesskab Handicap, Hybenvang, Iduns Have, Bofællesskabet Skriverensvej, Opgangsfællesskab Psykiatri. Disse tilbud har beskrevet, hvilken bemanding der dækker rødt nødberedskab, og hvis denne ikke kan dækkes, træder nedenstående dækning i kraft.

Aftalen sættes i stand af leder af ramte tilbud og en af nedenstående tilbudsledere.


Dækning på:


Handicapområdet:

 • Solgården/Jobbasen og Kig Ind lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.
 • Aktiviteten på Søbæk Have lukkes og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.


Psykiatriområdet:

 • Multihuset og/eller Banehuset i Jyderup lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.


Bemærkning:

Alle væsentlige opgaver (helt afgørende for trivsel) er beskrevet i Nexus på hver enkelt borger, disse skal udføres ved Gul og forsøges imødekommet ved Rød.


Følgende temaer skal beskrives ift. overstående grøn, gul og rød situation.

Pædagogiske indsatsmål (alle indsatsmål har relation til borgernes daglige udviklingsmål):

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Ud fra en individuel vurdering prioriteres det mest nødvendige for den enkelte borger

Rød: Ud fra en individuel vurdering prioriteres det absolut nødvendige for den enkelte borger


Aktiviteter:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Aktiviteter omlægges, så flest muligt prioriteres, ud fra en vurdering af den enkeltes behov og situation

Rød: Aktiviteter er som udgangspunkt aflyst, raske borgere støttes til samvær i små fællesskaber

Personlig pleje og hygiejne:

Udføres af hjemmeplejen


Medicin:

Udføres af hjemmeplejen


Anden Behandling:

Udføres af syge- og hjemmepleje


Mad og drikke:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt, hvis nødvendigt lukker fællesskabet ned og borgerne spiser i egne lejligheder i små grupper eller individuelt

Rød: Fællesskabet lukker ned og borgerne spiser i egne lejligheder i små grupper eller individuelt. Evt. bestilles mad udefra


Praktiske opgaver:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Omlægges, så flest muligt prioriteres, ud fra en vurdering af den enkeltes behov og situation

Rød: Kun det mest nødvendige udføres


Rengøring:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt, ekstra fokus på hygiejne

Rød: Udføres som normalt, ekstra fokus på hygiejne


Dokumentation:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt

Rød: Den nødvendige dokumentation ift. den enkelte borger udføres


Bosteder/Pårørende:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Pårørende må komme i borgerens egen lejlighed

Rød: Pårørende må komme i borgerens egen lejlighed


Værnemidler
:

Grøn: Benyttes efter instrukser

Gul: Benyttes efter instrukser

Rød: Benyttes efter instrukser


Mestring af funktionsnedsættelsen (psykiske indikationer = angst - uro – høj arousal m.m.

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Særlig fokus på omsorgsbesøg hos syge borgere, evt. sygdomsangst og social kontakt

Rød: Særlig fokus på omsorgsbesøg hos syge borgere, evt. sygdomsangst og social kontakt

Beredskabsplan i det Specialiserede Voksen område, Holbæk Kommune, i forbindelse med COVID 19

Dato: 02-12-2022 Dorte Lynge

Navn på enhed: Aktivitets- og samværstilbud Solgården

Antal indskrevet brugere: 53  

Antal medarbejdere: 22

Bemanding ved grøn: 18

Bemanding ved gul: 15

Bemanding ved rød: 11


Definition af farvemarkeringerne grøn, gul og rød:

Grøn – Normal drift

 • op til 15 % fravær
 • begrænsede ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • opretholder normal drift ved hjælp af egne vikarer

Gul – opgaver der helst skal gennemføres

 • mellem 15 – 50% fravær blandt medarbejdere
 • moderat ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • Der er øget krav til opgaveløsningen pga. enkelte smittede borgere med COVID 19 – krav om isolation og øget omsorg og pleje
 • Opretholder drift med begrænsninger i forhold til aktiviteter og arbejdet med individuelle indsatsplaner, og med hjælp fra egne vikarer og interne rokeringer af medarbejdere

Rød - Nødberedskab:

 • Mere end 50% af de faste medarbejdere er sygemeldte
 • Der er massive krav til opgaveløsning pga. borgere smittet med COVID 19 – krav om isolation og massiv omsorg og pleje.
 • Større antal smittede borgere
 • Flere borgere med problemadfærd i forbindelse med sygdomsforløb – bryder isolation, udadreagerende adfærd m.m.
 • Behov for ekstern hjælp for at opretholde helt nødvendige opgaver

 

Kan rødt nødberedskabsplan ikke opretholdes træder nedenstående i kraft:

Tilbud omfattet af nedenstående er:

Søbæk Have, Tåstrup Have og Stræde, Opgangsfællesskab Handicap, Hybenvang, Iduns Have, Bofællesskabet Skriverensvej, Opgangsfællesskab Psykiatri. Disse tilbud har beskrevet, hvilken bemanding der dækker rødt nødberedskab, og hvis denne ikke kan dækkes, træder nedenstående dækning i kraft.

Aftalen sættes i stand af leder af ramte tilbud og en af nedenstående tilbudsledere.

Dækning på:

Handicapområdet:

 • Solgården/Jobbasen og Kig Ind lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.
 • Solgården tilbyder etablering af nødåbningsordning for individuelt udvalgte brugere.
 • Aktiviteten på Søbæk Have lukkes og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.

Psykiatriområdet:

 • Multihuset og/eller Banehuset i Jyderup lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.

Bemærkning:

Alle væsentlige opgaver (helt afgørende for trivsel) er beskrevet i Nexus på hver enkelt borger, disse skal udføres ved Gul og forsøges imødekommet ved Rød.

Følgende temaer skal beskrives ift. overstående grøn, gul og rød situation.


Pædagogiske indsatsmål (alle indsatsmål har relation til borgernes daglige udviklingsmål):

Grøn: Indsatsmål som indebærer social interaktion med andre borger, der ikke tilhører den daglige gruppe, er sat i bero

Gul: Alle indsatsmål som er beskrevet i normal drift udføres.

Rød: Som udgangspunkt stilles disse indsatser i bero under nødberedskabet, men der kan være helt individuelle indsatser der fastholdes af hensyn til borgeren velbefindende

Af hensyn til borgerens mentale sundhed og for at minimere risiko for udadreagerende adfærd, opretholdes så vidt muligt genkendelig hverdag. Herunder medarbejder gruppe og daglige rutiner.


Aktiviteter:

Grøn: Udføres som normalt

Aktiviteter som ikke gennemføres: Bustransport ifm. Udflugter mv, Interne fællesaktiviteter samt brugerrådsmøder

Gul: Følgende aktiviteter er aflyst eller ændret: Delvis nedlukning af daglige aktiviteter / enkelte grupper, Evt. begrænsning i fremmøde hos borgere efter individuel vurdering

Rød: Alle aktiviteter er som udgangspunkt aflyst og størstedelen af brugerne hjemsendes. Personalet foretager tryghedsopkald til hjemsendte borgere.


Personlig pleje og hygiejne:

Grøn: Udføres som normalt. Øget fokus på håndhygiejne, der benyttes værnemidler med omtanke

Gul: Gennemføres som normalt. Skærpet fokus på generel hygiejne og brug af værnemidler

Rød: Gennemføres på følgende måde. Skærpet fokus på generel hygiejne og brug af værnemidler


Medicin:

Grøn: Udleveres som normalt

Gul: Udleveres som normalt

Rød: Udleveres som normalt


Anden Behandling:

Grøn: Der udføres ikke anden behandling på Solgården

Gul: Der udføres ikke anden behandling på Solgården

Rød: Der udføres ikke anden behandling på Solgården


Mobilisering:

Grøn: Borgerne mobiliseres som normalt

Gul: Borgerne mobiliseres som normalt

Rød: Borgerne mobiliseres som normalt


Mad og drikke:

Grøn: Udføres som normalt. Madpakker indtages afdelingsvis. Alle pauser afholdes afdelingsvis

Gul: Gennemføres som normalt. Madpakker indtages afdelingsvis. Alle pauser afholdes afdelingsvis

Rød: Gennemføres som normalt. Madpakker indtages afdelingsvis. Alle pauser afholdes afdelingsvis. Ved måltider ændres den daglige rutine


Praktiske opgaver:

Grøn: Udføres som normalt. Praktiske opgaver varetages som vanligt

Gul: Udføres som normalt. Praktiske opgaver og indkøb med borgere ophører og erstattes af medarbejder indkøb.

Rød: Følgende opgaver gennemføres: Information om hel eller delvis nedlukning til borgere, pårørende og bosteder, begrænset fremmøde og etablering af nødåbningsordning for individuelt udvalgte brugere.

Nødåbningsordning etableres, evt. understøttelse af bemanding på bostederne


Rengøring:

Grøn: Udføres som normalt. Aftalt ekstra rengøring udføres. Øget fokus på rengøring efter sundhedsstyrelsens anbefalinger

Gul: Øget rengøring i forhold til: aftalt ekstra rengøring, Øget fokus på rengøring efter sundhedsstyrelsens anbefalinger

Rød: Ved hel eller delvis nedlukning begrænses rengøringen til de anvendte lokaler. Rengøring foretages efter sundhedsstyrelsens anbefalinger


Dokumentation:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt

Rød: Dokumentation gennemføres i forhold til nødvendige forhold omkring de fremmødte borgere.


Bosteder/Pårørende:

Grøn: Udføres som normalt

Kontakt til borger, bosted eller pårørende ved Covid-19 smittede borgere. Ved smittede medarbejder eller borger kontaktes øvrige medarbejdere og borgere i gruppen med henblik på at blive Covid-19 testet

Hvad meldes ud:

 • Konkret besked uden at gå i detaljer.
 • Borger i x gruppe er smittet
 • Vi følger alle sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af Covid-19.

Gul: Tæt dialog med bosteder og pårørende. Samme som i grøn.

Rød: Tæt dialog med bosteder og pårørende. Samme som i grøn/gul.


Sikkerhed/Risikovurdering:

Grøn: Vi følger alle sundhedsstyrelsens retningslinjer ved sikkerhed/Risikovurdering for håndtering af Covid-19.

Gul: Vi følger alle sundhedsstyrelsens retningslinjer ved sikkerhed/Risikovurdering for håndtering af Covid-19.

Rød: Vi følger alle sundhedsstyrelsens retningslinjer ved sikkerhed/Risikovurdering for håndtering af Covid-19.


Værnemidler
:

Grøn: Benyttes efter sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af Covid-19. Opbevares i rengøringsrum. Alle produkter med faremærke er aflåst i depot. Diverse værnemidler bestilles af Teamleder

Gul: som grøn

Rød: Som grøn/gul


Mestring af funktionsnedsættelsen (psykiske indikationer = angst - uro – høj arousal m.m.

Grøn: Pædagogiske indsats til håndtering alle funktionsnedsættelser som almindeligvis.

Gul: Som grøn

Rød: Som grøn og gul

 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af Covid-19 sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af Covid-19


Andre temaer som er relevant for stedet:

Medarbejder:

Fuldtidsansatte kan pålægges overarbejde og deltidsansatte kan pålægges mer- og overarbejde samt omplacering af arbejdssted i overensstemmelse med overenskomsten.

Aflysning af afspadsering kan forekomme, ligesom inddragelse af ferie.

Personalet følger sundhedsstyrelsens retningslinjer/anbefalinger for selvtest og/eller PCR test samt evt. corona-pas i forbindelse med håndtering af Covid-19

Beredskabsplan i det Specialiserede Voksen område, Holbæk Kommune, i forbindelse med COVID 19

Dato: 20-12-2022

Navn på enhed: Botilbuddet Søbæk Have

Antal beboere: 50

Antal medarbejdere: 153

Bemanding ved grøn: 41

Bemanding ved gul: 41

Bemanding ved rød: 41


Definition af farvemarkeringerne grøn, gul og rød:

Grøn – Normal drift

 • Op til 15 % fravær
 • Begrænsede ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • Opretholder normal drift ved hjælp af egne vikarer

Gul – opgaver der helst skal gennemføres

 • Mellem 15 – 50% fravær blandt medarbejdere
 • Moderat ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • Der er øget krav til opgaveløsningen pga. enkelte smittede borgere med COVID 19 – krav om isolation og øget omsorg og pleje
 • Opretholder drift med begrænsninger i forhold til aktiviteter og arbejdet med individuelle indsatsplaner, og med hjælp fra egne vikarer og interne rokeringer af medarbejdere

Rød - Nødberedskab:

 • Mere end 50% af de faste medarbejdere er sygemeldte
 • Der er massive krav til opgaveløsning pga. borgere smittet med COVID 19 – krav om isolation og massiv omsorg og pleje.
 • Større antal smittede borgere
 • Flere borgere med problemadfærd i forbindelse med sygdomsforløb – bryder isolation, udadreagerende adfærd m.m.
 • Behov for ekstern hjælp for at opretholde helt nødvendige opgaver

 

Kan rødt nødberedskabsplan ikke opretholdes træder nedenstående i kraft:

Tilbud omfattet af nedenstående er:

Søbæk Have, Tåstrup Have og Stræde, Opgangsfællesskab Handicap, Hybenvang, Iduns Have, Bofællesskabet Skriverensvej, Opgangsfællesskab Psykiatri. Disse tilbud har beskrevet, hvilken bemanding der dækker rødt nødberedskab, og hvis denne ikke kan dækkes, træder nedenstående dækning i kraft.

Aftalen sættes i stand af leder af ramte tilbud og en af nedenstående tilbudsledere.


Dækning på:

Handicapområdet:

 • Solgården/Jobbasen og Kig Ind lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.
 • Aktiviteten på Søbæk Have lukkes og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.

Psykiatriområdet:

 • Multihuset og/eller Banehuset i Jyderup lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.


Bemærkning: 
Alle væsentlige opgaver (helt afgørende for trivsel) er beskrevet i Nexus på hver enkelt borger, disse skal udføres ved Gul og forsøges imødekommet ved Rød.


Følgende temaer skal beskrives ift. overstående grøn, gul og rød situation.

Pædagogiske indsatsmål (alle indsatsmål har relation til borgernes daglige udviklingsmål):

Grøn: Udføres som normalt

 • Indsatsmål som indebærer social interaktion med andre borger, er sat i bero.
 • Indsatsmål omhandlende eksterne leverandører er aflyst.
 • Indsatsmål omhandlende samfundsliv og deltagelse på beskæftigelse sat i bero.

Gul: Generelle ændringer i forhold til borgere individuelle indsatsmål.

 • Alle indsatsmål som ikke er beskrevet i normal drift udføres.
 • Indsatsmål som kun aktuelle på aktivitetscenteret Søbæk Have, opretholdes.

Rød:

Som udgangspunkt stilles disse indsatser i bero under nødberedskabet, men der kan være helt individuelle indsatser der fastholdes af hensyn til borgeren liv og helbred.

Af hensyn til borgerens mentale sundhed og for at minimere risiko for udadreagerende adfærd, opretholdes så vidt muligt genkendelig hverdag. Herunder medarbejder gruppe og daglige rutiner.


Aktiviteter:

Grøn: Udføres som normalt

Aktiviteter som ikke gennemføres.

 • Deltage i indkøb
 • Besøgshund
 • Aftenskole
 • Ridning
 • Sang og musik
 • Arrangementer med pårørende
 • Busture med mere end 2 borger
 • Interne fællesaktiviteter
 • Personale møder
 • Statusmøder
 • Kursus

Gul: Følgende aktiviteter er aflyst eller ændret:

Udover allerede beskrevet i normal drift.

Akutte kørsler gennemføres

 • Apotek
 • Læge
 • Speciallæge
 • Tandlæge
 • Sygehus

Rød: Alle aktiviteter er som udgangspunkt aflyst

 • Tilberedning af mad, erstattes af færdig tilberedt mad.

Rengøring tilkøbes i de enheder hvor det er en pædagogisk opgave.


Personlig pleje og hygiejne:

Grøn: Udføres som normalt

 • Øget fokus på håndhygiejne

Der benyttes værnemidler med omtanke

Gul: Gennemføres som normalt

 • Skærpet fokus på generel hygiejne og brug af værnemidler

Individuel vurdering om bad tilbydes

Rød: Gennemføres på følgende måde:

 • Individuel vurdering om bad tilbydes
 • Individuel vurdering om barbering tilbydes


Medicin:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt

Rød: Udføres som normalt


Anden Behandling:

Grøn: Udføres som normalt

 • Fodterapi udføres kun til borger med diabetes af fodterapeut som er del af beredskab i kommunen

Gul: Gennemføres som normalt med følgende undtagelser:

 • Besøg på Filadelfia eller anden behandling som ikke er akut, er aflyst

Rød: Gennemføres kun i helt nødvendigt omfang

Alle akut opståede behandlinger gennemføres efter dialog med læge


Mobilisering:

Grøn: Udføres som normalt

 • Eksterne fysioterapeuter er aflyst og har sendt hjemmetræningsprogram til borgeren, som medarbejderen understøtter

Ridefysioterapi gennemføres ikke

Gul: Ændringer for visse borgere på følgende måde:

Eksterne fysioterapeuter er aflyst og har sendt hjemmetræningsprogram til borgeren, som medarbejderen understøtter

Rød: Vurdering af hvilke borgere, der helt kan undvære daglig træning og forflytning (forflytning kan IKKE aflyses)

Øget fokus på eventuelt sengeliggende borgere


Mad og drikke:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Borgere deltager ikke længere i tilberedning af mad og drikke.

Ekstern leverandør af tilberedt mad.

Rød: Borgerne sikres den nødvendige mad og drikke.

 • Opgaven overtages af ekstern leverandør, hvis muligt
 • Ekstern leverandør af tilberedt mad
 • Opgaven varetages internt af personale, i fald at ekstern leverandør ikke er tilgængelig.

Ved måltider ændres daglige rutiner.


Praktiske opgaver:

Grøn: Udføres som normalt

 • Praktiske opgaver udenfor huset gennemføres ikke

Indkøb med borger deltagelse erstattes af medarbejder indkøb eller vare bliver leveret.

Gul: Udføres som normalt

 • Praktiske opgaver udenfor huset gennemføres ikke

Indkøb med borger deltagelse erstattes af medarbejder indkøb eller vare bliver leveret.

Rød: Følgende opgaver gennemføres:

 • Livsnødvendige indkøb opretholdes


Rengøring:

Grøn: Udføres som normalt

 • Aftalt ekstra rengøring med eksternt rengøringsfirma

Øget fokus på rengøring efter sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Gul: Øget rengøring i forhold til:

 • Aftalt ekstra rengøring med eksternt rengøringsfirma
 • Øget fokus på rengøring efter sundhedsstyrelsens anbefalinger

Rød: Opgaven overtages af eksterne medarbejder, der tilknyttes eller eksternt rengøringsfirma.

Medarbejder overtager daglig rengøring af borgers bolig ved sygdom med Covid19.


Dokumentation:

Grøn: Som normalt

Gul: Som normalt

Rød: Dokumentation gennemføres i forhold til medicinhåndtering og andre helt nødvendige forhold omkring den enkelt borger.


Bosteder/Pårørende:

Grøn: Udføres som normalt

 • Vi følger regeringens udmeldinger
 • Løbende orientering om ændringer som er foretaget ud fra regeringens udmeldinger
 • Alle pårørende på Søbæk Have informeres telefonisk.
 • Konkret besked uden at gå i detaljer.
 • Borger i x gruppe er smittet, og borgeren er isoleret i egen lejlighed.
 • Til borgeren er tilknyttet et fast team af medarbejdere, der ikke har kontakt til de øvrige borgere.
 • Vi følger alle sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af Covid-19.

Gul: Tæt dialog med pårørende, men besøg gennemføres kun i helt særlige tilfælde og kun efter aftale med en leder:

 • Vi følger regeringens udmeldinger
 • Løbende orientering om ændringer som er foretaget ud fra regeringens udmeldinger.

Kontakt til pårørende ved Covid-19 smittede borger. Samme som i grøn.

Rød: Kontakten til pårørende skal opretholdes og foregår på følgende måde:

 • Søbæk Haves personale har ansvar for telefonisk dialog med de pårørende
 • Løbende orientering om ændringer som er foretaget ud fra regeringens udmeldinger

Kontakt til pårørende ved Covid-19 smittede borger. Samme som i grøn.


Sikkerhed/Risikovurdering:

Grøn: Foretages som normalt

Gul: Foretages som normalt

Rød: Foretages som normalt


Værnemidler
:

Grøn: Opbevares aflåst på lederkontor

Gul: Kontaktperson centrallager Centrallager@holb.dk

Runa Cecilie Lund Sørensen
Email: runs@holb.dk
Telefon: 72 36 39 82

 

Rød: Værnemidler opbevares i mødelokale 3.

Kontaktperson samme, som gul.

Akut behov samme, som gul.


Mestring af funktionsnedsættelsen (psykiske indikationer = angst - uro – høj arousal m.m.

Grøn: Som ved normal drift

Gul: Som ved normal drift

Rød: Som ved normal drift

 • BVC score i forhold at prioritere opgaver


Andre temaer som er relevant for stedet:

Opmærksomhed på Søbæk Haves beliggenhed. Flere borgere har læger som IKKE er i lokalmiljøet. Der er skærpet opmærksomhed på kørsel i den forbindelse.

Beredskabsplan i det Specialiserede Voksen område, Holbæk Kommune i forbindelse med COVID 19

Dato:21-11-2022

Navn på enhed: Tåstrup Have

Antal beboere: 22

Antal medarbejdere:

Bemanding ved grøn: Dag: 4, Aften: 4, Nat 1

Bemanding ved gul:  Dag: 3, Aften: 3, Nat 1

Bemanding ved rød: Dag: 3, Aften: 3, Nat 1

 

Definition af farvemarkeringerne grøn, gul og rød:

Grøn – Normal drift

 • op til 15 % fravær
 • begrænsede ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • opretholder normal drift ved hjælp af egne vikarer

Gul – opgaver der helst skal gennemføres

 • mellem 15 – 50% fravær blandt medarbejdere
 • moderat ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • Der er øget krav til opgaveløsningen pga. enkelte smittede borgere med COVID 19 – krav om isolation og øget omsorg og pleje
 • Opretholder drift med begrænsninger i forhold til aktiviteter og arbejdet med individuelle indsatsplaner, og med hjælp fra egne vikarer og interne rokeringer af medarbejdere

Rød - Nødberedskab:

 • Mere end 50% af de faste medarbejdere er sygemeldte
 • Der er massive krav til opgaveløsning pga. borgere smittet med COVID 19 – krav om isolation og massiv omsorg og pleje.
 • Større antal smittede borgere
 • Flere borgere med problemadfærd i forbindelse med sygdomsforløb – bryder isolation, udadreagerende adfærd m.m.
 • Behov for ekstern hjælp for at opretholde helt nødvendige opgaver

Kan rødt nødberedskabsplan ikke opretholdes træder nedenstående i kraft:

Tilbud omfattet af nedenstående er:

Søbæk Have, Tåstrup Have og Stræde, Opgangsfællesskab Handicap, Hybenvang, Iduns Have, Bofællesskabet Skriverensvej, Opgangsfællesskab Psykiatri. Disse tilbud har beskrevet, hvilken bemanding der dækker rødt nødberedskab, og hvis denne ikke kan dækkes, træder nedenstående dækning i kraft.

Aftalen sættes i stand af leder af ramte tilbud og en af nedenstående tilbudsledere.

Dækning på:

Handicapområdet:

 • Solgården/Jobbasen og Kig Ind lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.
 • Aktiviteten på Søbæk Have lukkes og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.


Psykiatriområdet:

 • Multihuset og/eller Banehuset i Jyderup lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.

Bemærkning:

Alle væsentlige opgaver (helt afgørende for trivsel) er beskrevet i Nexus på hver enkelt borger, disse skal udføres ved Gul og forsøges imødekommet ved Rød.

Følgende temaer skal beskrives ift. overstående grøn, gul og rød situation.


Pædagogiske indsatsmål (alle indsatsmål har relation til borgernes daglige udviklingsmål):

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Generelle ændringer i forhold til borgere individuelle indsatsmål Alle indsatsmål der arbejdes med i egen bolig fortsættes. Alle indsatsmål der vedrører den fysiske aktivitet, som gåture og cykling forsætter. Alle aktiviteter uden for huset der konflikter med sundhedsstyrelsens anbefalinger udføres ikke.

Rød: Som udgangspunkt stilles disse indsatser i bero under nødberedskabet, men der kan være helt individuelle indsatser der fastholdes af hensyn til borgeren liv og helbred. OBS: Der er enkelte borgere der fortsat skal støttes i deres indsatsmål omhandlende misbrug / udadreagerende adfærd Se særlig opmærksomhed i Nexus.


Aktiviteter:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Følgende aktiviteter er aflyst eller ændret. Borgerens faste mestringer er ændret, og udføres i mindre grad. Alle faste aktiviteter den enkelte borger har ud af huset er aflyst. Der vil blive tilbudt daglige gåture, samt andre aktiviteter i husene som borgeren kan melde til og fra til.

Rød: Alle aktiviteter er som udgangspunkt aflyst


Personlig pleje og hygiejne:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Gennemføres som normalt Der er øget fokus i forhold til håndhygiejne – vask og sprit hos borgerne. Der guides verbalt til tandbørstning.

Rød: Gennemføres på følgende måde: Der er øget fokus i forhold til håndhygiejne – vask og sprit hos borgerne. Der vil være enkelte borgere, der har behov for daglig hjælp til personlig hygiejne for at opretholde den faste struktur. (Se Nexus særlig opmærksomhed) Der guides verbalt til tandbørstning.


Medicin:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt

Rød: Udføres som normalt


Anden Behandling:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Gennemføres som normalt med følgende undtagelser: Kun livsnødvendige behandlinger ledsages borgeren til. Sundhedsopfølgninger er aflyst i samråd med egen læge. Fysioterapi er aflyst. Ride fysioterapi er aflyst Fodterapi er aflyst Massør er aflyst Frisør er aflyst.

Rød: Gennemføres kun i helt nødvendigt omfang. Borger med sårpleje – udføres af egen sygeplejerske, og ved hendes fravær af sygeplejerske fra hjemmeplejen (Nexus). Pleje af kateter - udføres af egen sygeplejerske eller SSA, og ved hendes fravær af sygeplejerske (sygeplejefagligt personale) fra hjemmeplejen (Nexus).


Mobilisering:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Ændringer for visse borgere på følgende måde. Der trænes fortsat med enkelte borgere i egen bolig (beskrevet i Nexus)

Rød: Ingen borgere tilbydes hjemmetræning.


Mad og drikke:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Borgere bliver under måltider fordelt med større afstand for at undgå smittespredning. Der er øget fokus i forhold til håndhygiejne – vask og sprit hos borgerne. Borgere deltager ikke længere i tilberedning af mad og drikke. Der bliver lavet buffet, hvor personalet serverer maden. Borgerne dækker ikke bord, eller tømmer opvaskemaskine. Der vil generelt være øget opmærksomhed på rengøring i fælleskøkken. Der vil være begrænset adgang i Æble- og Hybenhuset, så levering af madvarer sker ved hovedindgang til Tåstrup have.

Rød: Borgerne sikres den nødvendige mad og drikke. Borgerne indtager som udgangspunkt deres mad i egne lejligheder. Æble – og Hybenhusets fælleskøkkener lukkes i videst muligt omfang af, og betjening af køkkenudstyr varetages af personalet. Borgerne får hjælp til at bestille morgenmadsprodukter og frokost online til levering. Der handles ikke fysisk ind i butikker med borgerne. Der er indkøbt let tilberedelig mad, som personalet står for håndteringen af. Ligeledes kan der bestilles mad udefra i særlige situationer. Personalet leverer aftensmad til borgerne i egne lejligheder.


Praktiske opgaver:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Ændringer i forhold til indkøb. De borgere der bestiller mad online, støttes fortsat i dette. Nogle borgere går fortsat ud og handler – personalet opfordrer den enkelte i at begrænse indkøb ud af huset. Efter indkøb støttes den enkelte borger i håndhygiejne. Personale handler ind i forhold til madklub 2 gange ugentligt. Det tilstræbes at handle online – hvis ikke dette er muligt handles der ind i de fysiske butikker.

Rød: Følgende opgaver gennemføres: Se ovenstående, procedure følges. Nattevagten sørger for at vaske viskestykker og karklude.


Rengøring:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: De borgere der modtager rengøring i eget hjem fortsætter. Personalet spritter håndtag og overflader 2 gange om dagen og ved nattevagten 1 gang.

Rød: Borgerne der modtager rengøring fra ekstern leverandør vil stadigvæk modtage dette, medmindre borgeren er smittet med Covid 19. Personalet spritter dagligt håndtag og overflader af.


Dokumentation:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Gennemføres som normalt i Nexus.

Rød: Dokumentation gennemføres i forhold til medicinhåndtering og andre helt nødvendige forhold omkring den enkelt borger.


Bosteder/Pårørende:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Borgere må gerne få besøg af pårørende i egen lejlighed. Er der udbrudt Covid 19 smitte på Tåstrup Have skal pårørende ikke opholde sig på fællesarealer. Pårørende må gerne gå til borgerens lejlighed via gangareal.

Rød: Kontakten til pårørende skal opretholdes og foregår på følgende måde Leder informerer i tilfælde af smitte de pårørende. Det aftales med leder, hvordan kommunikationen skal være. Dette dokumenteres i Nexus. Tæt dialog med pårørende, men besøg gennemføres kun i helt særlige tilfælde og kun efter aftale med en leder.


Sikkerhed/Risikovurdering:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Foretages som normalt

Rød: Foretages som normalt Ved personale der ikke har kendskab til borgerne kan dette ikke foretages. (Se Nexus opmærksomhed)


Andre temaer som er relevant for stedet:

Grøn:

Gul:

Rød: Ved sygdom hos borgerne: 2 personaler tager sig af de raske borgere. 1 personale tager sig af de syge borgere. Det aftales på overlap, hvem der tager sig af henholdsvis syg / rask borger.

Beredskabsplan i det Specialiserede Voksen område, Holbæk Kommune, i forbindelse med COVID 19

Dato: 21-11-2022

Navn på enhed: Tåstrup Stræde

Antal beboere: 12

Antal medarbejdere: 12

Bemanding ved grøn: Dag: 2-4 Aften: 2 Nat: 1

Bemanding ved gul: Dag: 2 Aften: 2 Nat: 1

Bemanding ved rød: Dag: 2 Aften: 2 Nat: 1


Definition af farvemarkeringerne grøn, gul og rød:

Grøn – Normal drift

 • op til 15 % fravær
 • begrænsede ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • opretholder normal drift ved hjælp af egne vikarer

Gul – opgaver der helst skal gennemføres

 • mellem 15 – 50% fravær blandt medarbejdere
 • moderat ekstra opgaver i daglig drift pga. COVID 19
 • Der er øget krav til opgaveløsningen pga. enkelte smittede borgere med COVID 19 – krav om isolation og øget omsorg og pleje
 • Opretholder drift med begrænsninger i forhold til aktiviteter og arbejdet med individuelle indsatsplaner, og med hjælp fra egne vikarer og interne rokeringer af medarbejdere

Rød - Nødberedskab:

 • Mere end 50% af de faste medarbejdere er sygemeldte
 • Der er massive krav til opgaveløsning pga. borgere smittet med COVID 19 – krav om isolation og massiv omsorg og pleje.
 • Større antal smittede borgere
 • Flere borgere med problemadfærd i forbindelse med sygdomsforløb – bryder isolation, udadreagerende adfærd m.m.
 • Behov for ekstern hjælp for at opretholde helt nødvendige opgaver

Kan rødt nødberedskabsplan ikke opretholdes træder nedenstående i kraft:

Tilbud omfattet af nedenstående er:

Søbæk Have, Tåstrup Have og Stræde, Opgangsfællesskab Handicap, Hybenvang, Iduns Have, Bofællesskabet Skriverensvej, Opgangsfællesskab Psykiatri. Disse tilbud har beskrevet, hvilken bemanding der dækker rødt nødberedskab, og hvis denne ikke kan dækkes, træder nedenstående dækning i kraft.

Aftalen sættes i stand af leder af ramte tilbud og en af nedenstående tilbudsledere.


Dækning på:

Handicapområdet:

 • Solgården/Jobbasen og Kig Ind lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.
 • Aktiviteten på Søbæk Have lukkes og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.


Psykiatriområdet:

 • Multihuset og/eller Banehuset i Jyderup lukker og medarbejdere flyttes til ramte tilbud.

Bemærkning:

Alle væsentlige opgaver (helt afgørende for trivsel) er beskrevet i Nexus på hver enkelt borger, disse skal udføres ved Gul og forsøges imødekommet ved Rød.

 

Følgende temaer skal beskrives ift. overstående grøn, gul og rød situation.


Pædagogiske indsatsmål (alle indsatsmål har relation til borgernes daglige udviklingsmål):

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Generelle ændringer i forhold til borgere individuelle indsatsmål Alle indsatsmål der arbejdes med i egen bolig fortsættes. Alle indsatsmål der vedrører den fysiske aktivitet, som gåture og cykling forsætter. Alle aktiviteter uden for huset der konflikter med sundhedsstyrelsens anbefalinger udføres ikke.

Rød: Som udgangspunkt stilles disse indsatser i bero under nødberedskabet, men der kan være helt individuelle indsatser der fastholdes af hensyn til borgeren liv og helbred. OBS: Der er enkelte borgere der fortsat skal støttes i deres indsatsmål omhandlende misbrug / udadreagerende adfærd Se særlig opmærksomhed i Nexus.


Aktiviteter:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Følgende aktiviteter er aflyst eller ændret. Borgerens faste hjemmedage er ændret, og udføres i mindre grad. Alle faste aktiviteter den enkelte borger har ud af huset er aflyst.

Der vil blive tilbudt daglige gåture, samt andre aktiviteter i husene som borgeren kan melde til og fra til.

Rød: Alle aktiviteter er som udgangspunkt aflyst


Personlig pleje og hygiejne:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Gennemføres som normalt Der er øget fokus i forhold til håndhygiejne – vask og sprit hos borgerne. Der guides verbalt til tandbørstning, Eller borgeren børster selv uden støtte

Rød: Gennemføres på følgende måde: Der er øget fokus i forhold til håndhygiejne – vask og sprit hos borgerne. Der vil være enkelte borgere, der har behov for daglig hjælp til personlig hygiejne for at opretholde den faste struktur. (Se Nexus særlig opmærksomhed) Ingen har brug for hjælp til nedre toilette. Der guides verbalt til tandbørstning, eller borgeren børster selv uden støtte.


Medicin:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Udføres som normalt

Rød: Udføres som normalt


Anden Behandling:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Gennemføres som normalt med følgende undtagelser: Kun livsnødvendige behandlinger ledsages borgeren til. Sundhedsopfølgninger er aflyst i samråd med egen læge. Fysioterapi er aflyst. Ride fysioterapi er aflyst Fodterapi er aflyst Massør er aflyst Frisør er aflyst.

Rød: Gennemføres kun i helt nødvendigt omfang. Borger med sårpleje, og borger med stomipleje– udføres af personalet. Hjemmeplejen kan tilkaldes ved fravær af eget personale.


Mobilisering:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Ændringer for visse borgere på følgende måde. Der trænes fortsat med enkelte borgere i egen bolig (beskrevet i Nexus)

Rød: Ingen borgere tilbydes hjemmetræning.


Mad og drikke:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Borgere bliver under måltider fordelt med større afstand for at undgå smittefare. Der er øget fokus i forhold til håndhygiejne – vask og sprit hos borgerne. Borgerne tilbereder selv morgenmad og frokost i deres egne lejligheder, enkelte får støtte til det. (hver borgers behov for støtte er beskrevet i døgnrytmeplanen i Nexus) Borgerne er ikke med i tilberedning af aftensmåltidet Personalet laver buffet, og personalet serverer maden. Borgerne dækker ikke bord, eller tømmer opvaskemaskine. Der vil generelt være øget opmærksomhed på rengøring i fælleskøkken. Der vil være begrænset adgang i hus Syd og hus Nord, så levering af madvarer sker ved hovedindgang til Tåstrup Stræde.

Rød: Borgerne sikres den nødvendige mad og drikke. Borgerne indtager som udgangspunkt deres mad i egne lejligheder. Fælleskøkkener lukkes i videst muligt omfang af, og betjening af køkkenudstyr varetages af personalet. Borgerne får hjælp til at bestille morgenmadsprodukter og frokost online til levering. Der handles ikke fysisk ind i butikker med borgerne. Enkelte borgere ønsker kun at handle ind selv. Der kan der bestilles mad udefra i særlige situationer. Personalet leverer aftensmad til borgerne i egne lejligheder.


Praktiske opgaver:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Ændringer i forhold til indkøb. De borgere der bestiller mad online, støttes fortsat i dette. Nogle borgere går fortsat ud og handler – personalet opfordrer den enkelte i at begrænse indkøb ud af huset. Efter indkøb støttes den enkelte borger i håndhygiejne. Personale handler ind i forhold til madklub 2 gange ugentligt.

Rød: Følgende opgaver gennemføres: Se ovenstående, procedure følges. Nattevagten sørger for at vaske viskestykker og karklude.


Rengøring:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: De borgere der modtager rengøring i eget hjem fortsætter. Personalet spritter håndtag og overflader 2 gange om dagen og ved nattevagten 1 gang.

Rød: Borgerne der modtager rengøring fra ekstern leverandør vil stadigvæk modtage dette, medmindre borgeren er smittet med Covid 19. Personalet spritter dagligt håndtag og overflader af.


Dokumentation:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Gennemføres som normalt i Nexus.

Rød: Dokumentation gennemføres i forhold til medicinhåndtering og andre helt nødvendige forhold omkring den enkelt borger.


Bosteder/Pårørende:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Borgere må gerne få besøg af pårørende i egen lejlighed. Er der udbrudt Covid 19 smitte på Tåstrup Have skal pårørende ikke opholde sig på fællesarealer. Pårørende må gerne gå til borgerens lejlighed via gangareal.

Rød: Kontakten til pårørende skal opretholdes og foregår på følgende måde Leder informerer i tilfælde af smitte de pårørende. Det aftales med leder, hvordan kommunikationen skal være. Dette dokumenteres i Nexus. Tæt dialog med pårørende, men besøg gennemføres kun i helt særlige tilfælde og kun efter aftale med en leder.


Sikkerhed/Risikovurdering:

Grøn: Udføres som normalt

Gul: Foretages som normalt

Rød: Ved personale der ikke har kendskab til borgerne, kan dette ikke foretages. Se Nexus særlig opmærksomhed.


Andre temaer som er relevant for stedet:

Grøn: På Tåstrup Stræde er det vigtigt, at der er minimum 2 medarbejdere, da der bor en borger der ved for mange ændringer kan få en udadreagerende adfærd.

Gul: På Tåstrup Stræde er det vigtigt, at der er minimum 2 medarbejdere, da der bor en borger der ved for mange ændringer kan få en udadreagerende adfærd.

Rød: Ved sygdom hos borgerne 1 personale tager sig af de raske borgere. 1 personale tager sig af de syge borgere. Det aftales på overlap, hvem der tager sig af henholdsvis syg / rask borger. På Tåstrup Stræde er det vigtigt, at der er minimum 2 medarbejdere, da der bor en borger der ved for mange ændringer kan få en udadreagerende adfærd.

Sundhed og Rusmiddel

Rusmiddelcentret

Luk alle
Åben alle

Situation

Der opstår en brand på rusmiddelcenteret, hvilket medfører at medarbejdere og borgere skal evakueres.

Alarmering

Alarmering sker ved den medarbejder, der bliver opmærksom på situationen.

Hvis brandalarmen ikke lyder, trykkes på overfaldsalarm for at alarmere alt personale, herefter ringes 112.

Afdelingsleder orienteres, hvis denne ikke er til stede i bygningen. Afdelingsleder informerer egen nærmeste leder, som efterfølgende orienterer Chef for Social Indsats og Udvikling, som evt. kontakter andre relevante ledere. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure for indkaldelse af krisestaben, hvis denne skal aktiveres.

Opgaver

Der henvises til alarmerings- og evakueringsplanen for den enkelte matrikel. Disse indeholder planer for evakuering samt alarmering af interne og eksterne aktører.

Skab overblik:

 • Er der særlige behov der skal tilgodeses, herunder medicinering etc.?
 • Krisestøtte til borgere/personale.

Handling

Hvis brandalarmen ikke lyder, trykkes på overfaldsalarm for at alarmere alt personale, råb at det brænder. Herefter ringes 112.

Vestsjællands Brandvæsen er den primære aktør ved alle typer af brande. Ved større brand kan krisestaben alarmeres.

Ledelse og organisation

Der henvises til alarmerings- og evakueringsplanen for den enkelte matrikel. Disse indeholder planer for evakuering samt alarmering af interne og eksterne aktører.

Normalt vil en brand ikke aktivere krisestaben. Indsatsledelsen Vestsjællands Brandvæsen leder indsatsen.

Afdelingsleder samarbejder med indsatsledelsen og leder personalet.

Afdelingsleder vurderer i samarbejde med dennes chef behovet for evt. krisestab.

Bemanding og udstyr

Bemandingen er følgende:

 • Personale på arbejde
 • Vestsjællands Brandvæsen
 • Politi

Kommunikation

Personale på arbejde informerer afdelingslederen om branden.

Afdelingslederen informeres om branden og dens konsekvenser af Vestsjællands Brandvæsen.

Afdelingslederen informerer nærmeste leder: Leder af Sundhed og Rusmiddel, som efterfølgende informerer Chef for Social Indsats og Udvikling.

Chef for Social Indsats og Udvikling informerer direktionen og øvrige nødvendige chefer f.eks. kommunikation/presse, og i samråd med direktionen vurderes, om krisestaben skal indkaldes.

Kommunikationsafdelingen på Kanalstræde 2 koordinerer og tilrettelægger informationen til borgerne, som bl.a. formidles via kommunens kommunikationskanaler.

Vestsjællands Brandvæsen vurderer om branden har konsekvenser for lokalområdet og melder dette ud.

Bemanding

 • Personalet på vagt
 • Vestsjællands Brandvæsen
 • Politi

Kontaktoplysninger

Brandvæsen og Politi - 112

Leder af Sundhed og Rusmiddel – Birgitte Randrup Thomsen tlf.: 7236 4683.

Evt. andre opmærksomhedspunkter

Den vigtigste forebyggende indsats er at sørge for, at personalet jævnligt deltager i brandøvelser samt undervisning i, hvordan en brand håndteres.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af administrativ medarbejder Line Ancher-Jensen

Godkendt af Afdelingsleder Karina Antonsen den 24. November 2022Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding

Kontakt oplysninger - Ledergruppe

Direktør for Social Indsats og Udvikling
Lene Magnussen - 30 21 20 20
lenm@holb.dk

Chef for Social Indsats og Udvikling
Ina Stevenius Ringsdal - 72 36 99 47
inar@holb.dk

Strategisk leder af Social Indsats og Udvikling - Staben
Stedfortræder Christina Bruun Guldberg - 72 36 53 19
chbgu@holb.dk

Strategisk leder af Social Indsats og Udvikling - Økonomistaben
Christina Bruun Guldberg - 72 36 53 19
chbgu@holb.dk

Strategisk leder af Center for Specialundervisning
Peer Rask Sjørslev - 72 36 40 36
prj@holb.dk

Strategisk leder af Sundhed & Rusmiddel
Lotte Vandel - 72 36 13 95
lovan@holb.dk

Strategisk leder af Børn, Unge og Familier
Lisbet Daugaard-Hansen - 71 36 79 76
lidha@holb.dk

Strategisk leder af Den Social Indgang
Lisbet Daugaard-Hansen - 71 36 79 76
lidha@holb.dk

Strategisk leder af Voksen Handicap
Vakant

Strategisk leder af Myndighed og Psykiatri
Sabine Heissel - 72 36 95 73
sabhe@holb.dk

Oprettelse/revision

Delplaner er udarbejdet af Dorthe Luccat og Christina Hvalsø Hansen

Delplaner er godkendt af Tine Michael-Lindhard den 22. juni 2022

Kontaktoplysninger opdateret 09-01-2024
Charlotte Heding og Anette Kornmåler