Spring til indhold

Gidseltagning

Situation

Hvis en eller flere medarbejdere og/eller borgere i SIOU holdes som gidsler af gerningsmand/kvinde.

Medarbejdere og/eller borgere tilbageholdes ufrivilligt af en eller flere gerningsmand/kvinde.

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra samtalerummene, hvor en medarbejder trykker på alarmknappen
 • Alarmen kan komme fra gerningsmand/kvinden

Alle har ansvar/medansvar for, at en Afdelingsleder informeres om hændelsen.

Den der handler på alarmknappens tryk og som bliver bekendt med gidseltagningen informer en Afdelingsleder pr. telefon.

Tilkald politiet på tlf. 1 1 2

Afdelingsleder alarmer Chef pr. telefon.

Ledergruppe

 • Chef for Social Indsats og Udvikling - Tine Michael-Lindhard: 72 36 18 14 tinmi@holb.dk
 • Direktør - Lene Magnussen: 30 21 20 20, lenm@holb.dk
 • Strategisk leder af Staben for Social Indsats og Udvikling – Lise Kemp : 72 36 80 85, lila@holb.dk
 • Strategisk leder af Center for Specialundervisning – Peer Rask Sjørslev: 72 36 40 36, prj@holb.dk
 • Strategisk leder af Sundhed & Rusmiddel – Birgitte Randrup-Thomsen: 72 36 46 83, birrt@holb.dk
 • Strategisk leder af Børn, Unge og familier – Nina Thestrup Hansen: 72 36 49 65, nitha@holb.dk
 • Strategisk leder af Den Social Indgang: Lisbet Daugaard-Hansen: 71 36 79 76, lidha@holb.dk
 • Strategisk leder af Tilbud Handicap – Katrine Linneboe: 72 36 14 24, katli@holb.dk

Alle kan ved behov tilkalde politiet

Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) 112
Midt- og Vestsjællands Politi 114 eller tlf. 46 35 14 48

Afdelingsleder kan ved behov tage initiativ til, at huset lukkes

Kontakt Borgerservice v/leder Lise Larsen tlf. 72 36 63 55 eller Afdelingsleder Kirsten Johansen tlf. 72 36 63 53.

Hvis hverken Lise Larsen eller Kirsten Johansen træffes, så ring til BorgerCentret på tlf. 72 36 38 28.

 Opgaver

 • Fjern dig fra hændelsen – Du må ikke udsætte dig selv eller andre for fare.
 • Tilkald politiet på tlf.nr. 1 1 2
 • Hjælp evt. kollegaer og borgere med at komme væk.
 • Informer Afdelingsleder.
 • Informer Chefen.
 • Informer kollegaer og borgere i området.

Handling

Straks

 • I samtalelokalet - Tryk på alarmknappen.
 • Fjern dig fra hændelsen og bevar roen.
 • Tilkald politiet på tlf.nr. 1 1 2
 • Følg politiets instrukser.
 • Alarmerer øvrige medarbejdere og borgere i området, så alle kan komme i sikkerhed.
 • Forlad mødecentret – Brug evt. flugtvej. Flugtveje fremgår af ophængte oversigter og eller skiltning i bygningen.
 • Alle medarbejdere og borgere skal forlade området.
 • Medarbejder alarmer og informer en Afdelingsleder.

Umiddelbart efter - resten af dagen

 • Afdelingslederen aktiverer krisestab
 • Afdelingsleder informer Chefen.
 • Alle medarbejdere har et ansvar/medansvar for at hjælpe med at tage hånd om kollegaer og borgere – Vis omsorg og tal om episoden – Lyt.
 • Afdelingslederen skal sikre psykisk førstehjælp til berørte medarbejdere.
 • Afdelingslederen vurderer behovet for krisehjælp og kontakter evt. psykolog
 • Afdelingslederen følger i samarbejde med Arbejdsmiljølederen op på de kriseramte og andre involverede og får debriefing.
 • Afdelingslederen informer relevante parter – pårørende, ansatte og andre.
 • Afdelingslederen og Chefen informer i samarbejde de øvrige medarbejdere samt andre kerneområder på Jernbanevej. Anvend mailadressen: ALARM Jernbanevej 6
 • Chefen informer Direktionen og pressen.
 • Eventuelle borgere skal henvises til egen læge som må vurdere og evt. henvise borge til en krisepsykolog.
 • AMR’erne understøtter ledelsen i forhold til, at kollegaer og borgere ikke må være alene, heller ikke hjemme – kontakt pårørende.
 • AMR’erne understøtter ledelsen med praktisk hjælp fx kører kollegaer hjem

Opfølgning

 • Afdelingslederen sikrer i samarbejde med medarbejderen, at der laves journalnotat i den relevante borgersag.
 • Afdelingslederen sikrer inddragelse af Arbejdsmiljøorganisation.
 • Afdelingslederen følger i samarbejde med Arbejdsmiljølederen op på de kriseramte og andre involverede og får debriefing.
 • Afdelingslederen anmelder hændelsen som arbejdsskade via HolBækken, under ’Nyttige Links’, Anmeld arbejdsskade (InsuBiz)
 • Afdelingslederen tager hånd om de berørte medarbejdere. Vis omsorg og tal om episoden – Lyt.
 • Afdelingslederen sikrer sammen med medarbejderne, at der tages hånd om de borgere der er berørt. Vis omsorg og tal om episoden – Lyt.
 • Chefen afmelder evt. alarm via mail og orienter kort om episoden – Anvend mailadressen: ALARM Jernbanevej 6
 • Chefen sikrer, at der i samarbejde med den øvrige ledelse gives administrativt tilhold og videregiver information om dette.
 • Følger tæt op på anmeldelsen til politiet og også eventuelle vidneafhøringer senere. Der kan rekvireres psykolog til vidneafhøringer, hvis der er behov for det. Det sker i samarbejde med HR Arbejdsmiljø.

Ledelse og organisation

I en krisesituation kan der ikke gives knivskarpe retningslinjer for, hvem der gør hvad, det vigtigste er, at alle medarbejdere i SIOU har et ansvar/medansvar for straks handlingen.

Medarbejdere som tages til gidsel, gennemfører evt. den første akutte indsats – Hvis muligt tryk på alarmknap.

Den medarbejder der modtager besked om gidseltagningen informer en Afdelingsleder som herefter tager over på resten af straks-handlingen.

Chefen informer øvrige kerneområder på Jernbanevej 6.

Afdelingsleder og Chefen har sammen ansvaret for kommunikation ud i SIOU.

Arbejdsmiljørepræsentanter understøtter og hjælper ledelsen med praktiske ting både under og efter hændelsen.

Afdelingslederne hjælper og understøtter hinanden under og efter hændelsen også i forhold til praktiske opgaver.

Bemanding og udstyr

Alle SIOU’s medarbejdere kan indgå i indsatsen. Men det vil være Afdelingsleder og eller Chefen der vurderer og involverer øvrige medarbejdere.

Kommunikation

Internt og eksternt

 • Afdelingslederen informerer og aftaler med Chefen, hvem af dem som står for kommunikationen ud i SIOU under og efter hændelsen.
 • Afdelingslederen er ansvarlig for kommunikationen med politiet i forbindelse med opfølgning på anmeldelsen.
 • Afdelingslederen er ansvarlig for vurdering og rekvirering af psykolog både under kriseforløbet og i forbindelse med efterfølgende vidneafhøringer.
 • Afdelingslederen og/eller AMR deltager, hvis den/de forurettede ønsker det, ved en evt. efterfølgende retssag.
 • Chefen er ansvarlig for kriseledelsen hvis det vurderes, at hele Jernbanevej 6 skal lukkes ned.
 • Hvis Jernbanevej skal lukkes, skal ske kontakt til Kontakt Borgerservice v/leder Lise Larsen tlf. 72 36 63 55 eller Afdelingsleder Kirsten Johansen tlf. 72 36 63 53.
 • Hvis hverken Lise eller Kirsten er der, så ring til BorgerCentret på tlf. 72 36 38 28.
 • Afdelingslederen og/eller AMR aftaler med den/de forurettede, hvem der kontakter pårørende (Det kan også være en nær kollega).
 • Kontaktoplysninger findes på HolBækken
 • Chefen og Afdelingslederen håndterer i samarbejde med kommunikationsafdelingen pressehenvendelser.

Kontaktoplysninger

Ledergruppe

 • Chef for Social Indsats og Udvikling - Tine Michael-Lindhard: 72 36 18 14 tinmi@holb.dk
 • Direktør - Lene Magnussen: 30 21 20 20, lenm@holb.dk
 • Strategisk leder af Staben for Social Indsats og Udvikling – Lise Kemp : 72 36 80 85, lila@holb.dk
 • Strategisk leder af Center for Specialundervisning – Peer Rask Sjørslev: 72 36 40 36, prj@holb.dk
 • Strategisk leder af Sundhed & Rusmiddel – Birgitte Randrup-Thomsen: 72 36 46 83, birrt@holb.dk
 • Strategisk leder af Børn, Unge og familier – Nina Thestrup Hansen: 72 36 49 65, nitha@holb.dk
 • Strategisk leder af Den Social Indgang: Lisbet Daugaard-Hansen: 71 36 79 76, lidha@holb.dk
 • Strategisk leder af Tilbud Handicap – Katrine Linneboe: 72 36 14 24, katli@holb.dk

Social Indsats og Udvikling

Chef for Kerneområde Social Indsats og Udvikling, Tine Michael-Lindhard tlf. 72 36 18 14

Stabsleder Lise Kemp tlf. 72 36 80 85

Læring og Trivsel

Chef for Kerneområde Tanja Steffe Nøhr tlf. 72 36 36 19

Fagcenter Pauline Lykke Ansel-Henriy tlf. 72 36 75 68 

Vækst og Bæredygtighed

Chef for Kerneområdet Vækst og Bæredygtighed, Kasper Enevoldsen tlf. 72 36 75 31

Eksterne kontaktpersoner

Midt- og Vestsjællands Politi 114 eller tlf. 46 35 14 48

Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) 1 1 2

Vestsjællands Brandvæsen - døgnbemandede vagtcentral: tlf. 44 22 71 12

Akut krise/ Falck tlf. 70 10 20 12

Holbæk psykologer – Holbæk kommune – HR og Arbejdsmiljø

Der tilbydes psykologisk krisehjælp til de implicerede medarbejdere.

Plan for kriseberedskab og fortsat drift

Se Holbæk kommunes Plan for kriseberedskab og fortsat driftFeedback

Sidst opdateret

09.09.2022

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding