Spring til indhold

Krisestøttende beredskab og psykosocial indsats

Situation

I tilfælde af store ulykker eller terror kan der være behov for aktivering af det krisestøttende beredskab. Den kommunale indsatsplan retter sig mod involverede personer, som er direkte impliceret i ulykken, deres pårørende, visse grupper af vidner.

En psykosocial indsats omfatter både varetagelsen af de berørte umiddelbart efter hændelsen, og den mere langsigtede indsats i efterforløbet, hvor de pågældende fortsat kan være berørt af begivenheder, de har været udsat for.

Organiseringen af indsatsen for det kriseterapeutiske og krisestøttende beredskab inddeles således i to faser:

 • Den akutte fase
 • Den opfølgende fase

Det er primært Holbæk Kommunes opgave at bidrage til krisestøtte i den akutte fase sammen med Regions Sjælland. For den opfølgende fase henvises til Region Sjælland.

Den psykosociale indsats forstås som et samlet udtryk for en indsats, der omfatter krisestøtte - herunder social assistance i akutfasen samt kriseterapi ved behov i opfølgningsfasen. Krisestøtte er en opgave for både regionen og kommune. Kriseterapi er en opgave for regionen.

Den faglige indsats er i denne sammenhæng den praktiske og målrettede krisestøttende indsats, der foretages overfor de berørte. Det krisestøttende beredskab etableres inden for de tilstedeværende ressourcer

Alarmering

Vestsjællands Brandvæsen kan selv eller efter opkald fra AMK, Region Sjælland tage kontakt til:

 • Krisestab og relevante ressourcepersoner.

Krisestab og relevante ressourcepersoner aktiverer kommunens krisestøttende beredskab, uanset hvor alarmeringen kommer fra.

AMK-Vagtcentralen er ansvarlig for at aktivere både det kriseterapeutiske beredskab og folkekirkens beredskab (det gejstlige beredskab).

Opgaver

Formålet med det krisestøttende beredskab er at formidle kortvarig (typisk 24-72 timer) psykosocial akuthjælp til involverede fra mindre eller større ulykker samt eventuel visitere til opfølgende efterbehandling. Den akutte krisestøttende indsats kan desuden indeholde diagnosticering og tidlig behandling af posttraumatisk stress-syndrom.

Kommunens krisestyringsstab:

 • Foretager en vurdering af situationen
 • Beslutter hvilke ressourcer der skal anvendes
 • Iværksætter, gennemfører og afslutter det krisestøttende beredskab.
 • Koordinerer indsatsen med Region Sjælland og Politi.

I relation til akutfasen:

 • Sørge for umiddelbar støtte til de involverede borgere
 • Sørge for krisestøttemateriale til borgerne, f.eks. tæpper, tøj, telte, legetøj, bleer.
 • Ved behov fremskaffes medicin
 • Ved behov kontaktes forsikringsselskaber
 • Stille faciliteter til rådighed – fx i forbindelse med opretning af et Evakuerings- og Pårørendecenter (EPC).
 • Sørge for forplejning og eventuel indkvartering.

(jf. forpligtigelserne i Beredskabsloven LBK nr. 314 af 3. april 2017).

Når sygehusvæsenets indsats slutter, kan der være behov for opfølgende krisestøttende indsats via den pågældendes egen læge, hos praktiserende psykolog/psykiater eller via de specialuddannede præster.

Kommunen sikrer opfølgning og understøtter borgere, der viser tegn på posttraumatisk belastningsreaktion eller anden psykisk lidelse som følge af hændelsen. Ved behov for opfølgende indsats henvises til egen læge. Hvis Region Sjælland har ydet krisestøtte, som en del af indsatsen, er opfølgende indsats Region Sjællands ansvar.

Holbæk Kommune har aftale med en ekstern leverandør om terapeutisk indsats overfor kommunalt ansatte, herunder psykologydelser.

Handling

Principper for indholdet af krisestøtten i en psykosocial indsats kan skitseres som følger, uanset om opgaven udføres af personale fra region eller kommune

Umiddelbart omsorg består blandt andet i at hjælpe den berørte væk fra skadestedet og placere vedkommende i et sikkert, roligt område samt tilbyde tæppe, mad og drikke.

Aflastning ydes ved at give praktisk hjælp til den berørte f.eks. ved at hjælpe vedkommende med at komme hjem.

information gives ved, at indsatsledelsen og de indsatte beredskabsaktører informerer om normale kriseaktioner mm.

Social assistance kan være nødvendig ved større ekstraordinære hændelser, hvor der typisk er et stort antal berørte.

Opfølgninger er vigtigt, da der ikke kan angives en præcis tidsramme for den akutte indsats.

Ledelse og organisation

AMK, Region Sjælland, koordinerer den overordnede sundhedsfaglige indsats ved ulykker og beredskabsmæssige hændelser.

Grundstammen udgøres af:

 • Indsatsledere fra politiet
 • Vestsjælland Brandvæsen
 • Indsatsleder fra Regions Sjælland.

AMK-vagtcentralen i regionen leder den krisestøtte indsats, som dækker akut psykosocial indsat der ydes af psykiatere og krisepsykologer.

Ledelse på skadestedet herunder ledelse af krisestøtte foretages af indsatsleder SUND (ISL SUND), som er AMK-lægen. Psykosocial indsats i tilknytning

til et skadested hører under ISL

SUND, uanset om indsatsen varetages

af regionalt eller kommunalt personale. Herunder den Koordinerende psykiatrisk kontaktperson (KOP).

Præster eller tilsvarende fra andre religioner kan deltage sekundært i beredskabet, men kun såfremt disse bestilles af kriseterapeutisk enhed eventuelt via politiets repræsentant i Holbæk Kommunes Krisestab (se beredskabsplanen).

Det psykosociale område lægger op til koordination og samarbejde mellem region, kommune og politi.

Kommune og politi er ansvarlig for at udpege lokalitet til psykosocialt støttecenter, hvilket bør aftales og koordineres med Region Sjælland via AMK-Vagtcentralen.

Bemanding og udstyr

Regionen kan være ansvarlig for bemanding, og kommunen for faciliteter, men Holbæk Kommune kan også deltage med krisestøttende medarbejdere.

Efter vurdering af krisestaben kan der indkaldes ledere og medarbejdere, der i forvejen kender og arbejder med krisestøtte eller den pågældende målgruppe fra:

 • Pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) (psykologer)
 • Børne- og Familierådgivningen (socialrådgivere)
 • Sundhedsplejen (sundhedsfagligt personale)
 • Hjemmeplejen (sundhedsfagligt personale).

AMK-Vagtcentralen kontaktes ved behov for supplering af den kommunale krisestøtte.

Kommunikation

Den primære information formidles via de indsatte beredskabsaktører. Indsatsledelsen og de indsatte beredskabsaktører informerer om normale krisereaktioner, muligheder for afhjælpning samt henvendelsesmuligheder ved mere omfattende eller længerevarende reaktioner, hvor Regionen som udgangspunkt har ansvaret.

En kommunal telefonlinje kan evt. oprettes for borgere, der har behov for at komme i kontakt med kommunen vedrørende hændelsen.

Kontaktoplysninger

Krisestaben formidler intern kontakt til f.eks.:

 • Pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) 72 36 36 36
 • Børne- og Familie rådgivningen (socialrådgiver) 72 36 30 49
 • Sundhedsplejen (sundhedsfagligt personale) 72 36 63 30
 • Hjemmeplejen (se kontaktliste, Sundhedsfagligt personale)
 • VBAF

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af: Fagsekretariatet
Godkendt af Chef for Aktiv Hele Livet Charlotte Larsen den 30.11.2021

 

 

Action card - Krisestøttende beredskab og psykosocial indsatsOpgave

I relation til akutfasen.

 • Sørge for umiddelbar støtte til de involverede borgere

Hvem

Alt afhængigt af hvilken persongruppe krisen har ramt kan følgende medarbejdere være relevante i udførsel af opgaven:

Psykologbistand og akut krisepsykolog kan etableres gennem HR, Social indsats og aktører fra Læring og Trivsel.

Følgende aktører har relevante kompetencer:

 • Pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR), (Psykologer)
 • Børne- og Familierådgivningen (Socialrådgivere)
 • Sundhedsplejen (Sundhedsfagligt personale)
 • Den Kommunale Sygepleje (sundhedsfagligt personale)

AMK-Vagtcentralen kontaktes ved behov for supplering af den kommunale krisestøtte.

Hvornår

I den akutte fase

Handling

Understøtter med:

Umiddelbar omsorg består blandt andet i at hjælpe den berørte væk fra skadestedet og placere vedkommende i et sikkert, roligt område samt tilbyde tæppe, mad og drikke. Støtte ydes ved venligt og tålmodigt at lytte til den berørte, der ofte har brug for at gentage hændelsesforløbet mange gange. Hjælperen skal lytte og indgive håb, samt løbende give korte beskeder om, hvad der faktuelt er sket, eksempel huset er brændt og ambulancen er på vej. Hjælperen skal møde de pågældende med empati, bringe dem i sikkerhed og hvis muligt bekræfte at deres familie/venner er i sikkerhed og give information om normale fysiske og psykiske reaktioner, gerne både mundtligt og skriftligt. Hjælperen skal berolige dem som udviser voldsomme reaktioner, afklare og imødekomme individuelle behov, understøtte den pågældendes egen mestringsevne og tage hensyn til kulturelle forskelle (herunder andre sprog). De pågældende personer vurderes med henblik på behov for visitation til regionens psykiatri (hvis den pågældende hjælper er fagligt i stand til dette.)

Aflastning ydes ved at give praktisk hjælp til den berørte for eksempel ved at hjælpe vedkommende med at komme hjem. Der kan være behov for at kontakte et familiemedlem eller en ven, som kan hjælpe den berørte hjem og efterfølgende aflaste denne ved at bestå med praktiske gøremål i hjemmet. Pårørende og/eller venner anbefales, at efter behovet hos den berørte, at fortsætte krisestøtten i hjemmet.

Information gives ved, at indsatsledelsen og de indsatte beredskabsaktører informerer om normale krisereaktioner, muligheder for afhjælpning samt henvendelsesmuligheder ved mere omfattende eller længerevarende reaktioner, hvor Regionen som udgangspunkt har ansvaret.

Social assistance kan være nødvendig ved større ekstraordinære hændelser, hvor der typisk er et stort antal berørte personer. Der kan være behov for konkret social assistance i form af indkvartering, forplejning, tøj, legetøj, transportmulighed m.v. Det bør derfor planlægges, at en sådan assistance kan ydes.

Opfølgning  er vigtigt, da der ikke kan angives en præcis tidsramme for den akutte indsats, ikke alle personer reagerer umiddelbart i tilslutning til hændelsen. Nogle personer kan reagerer med flere ugers forsinkelse, hvorfor der er behov for opfølgning. Almindeligvis regnes med op til 8 uger for akutfasen.

Såfremt hændelsen har givet anledning til, at regionens kriseterapeutiske beredskab har været aktiveret i akutfasen, er regionen også ansvarlig for håndtering af opfølgningsfasen.

Bemanding

Relevante personale er udpeget af krisestaben.

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af Fagsekretariatet.

Godkendt af Chef for Aktiv Hele Livet Charlotte Larsen den 30.11.2021Feedback

Sidst opdateret

05.08.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen