Spring til indhold

Vækst og bæredygtighed

Luk alle
Åben alle

Områdets kritiske funktioner

 • Sikre bygninger og anlæg (mod eks. oversvømmelse, stormskade etc.)

 • Sikre trafikal fremkommelighed

 • Opretholdelse af forsyning (rent drikkevand, varme, el m.m.)

 • Opretholde sikkerhed i kommunale bygninger (eks. i tilfælde af brand, fund af skimmelsvamp eller andet)

 • Sikre forsvarlig og hurtig indsats ved miljøuheld

 • Kunne indkvartere evakuenter (eks. flygtningstrømme, havareret tog o.lign)

Områdets interne krisestyringsorganisation

Kriseleder

Chef for Vækst og Bæredygtighed Kasper Enevoldsen tlf.: 72367531

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

Afdelingsledere, der er ansvarlige for den daglige drift, har også ansvaret i en ekstraordinær situation.

Kriseleder udpeger den konkrete leder ad hoc.

 

 

Funktion

Telefon

Kasper Enevoldsen 

Chef

72367531

Sekretariatet

 

 

Maj Hafstrøm

Sekretariatsleder

72369954

By, Landskab og Mobilitet

 

 

Lotte Højgaard

Strategisk leder

72367322

Rasmus Damkjær

Afdelingsleder, Plan og Erhverv

72361149

Pia Nielsen

Afdelingsleder, Byg og Landzone

 

Camila Wikke

Konst. Afdelingsleder, Natur og Miljø

72361197

Lene Krull

Afdelingsleder, Mobilitet

72361292

Mobilitet, Drift og Færge

 

 

Ronnie G. Pedersen

Strategisk leder

72365615

Rune Bang Karstoft

Overfartsleder, Færge og Havn

72366428

Tanja Bonde Rønne

Afdelingsleder, Byggeri og Ejendomme

72364625

Kim D. Sørensen  

Afdelingsleder, Drift og vedligehold

72369225

Michael Nybo

Teamleder, Grønne fællesarealer

72366029

Arne Vestergaard

Teamleder, Entreprenør og Teknik

72365163

Jannek Lundgreen Olsen

Teamleder, Ejendomme - midt og ældreområde

72366385

Anne Bredgaard

Teamleder, Grønne Arealer v/ Ejendomme

72368247

Kim Kjærsgaard

Teamleder, Ejendomme - øst og vest

72369924

HUSC

 

 

Emil Erichsen

Leder

72364614

 

Ansvarlig for involverede personer

Kriseleder udpeger ad hoc.

Ansvarlig for kommunikation

Kriseleder udpeger ad hoc

Ansvarlig for proces/teknik/bygninger/systemer

Kerneområdet Vækst og Bæredygtighed

 – Akuttelefon 72 36 60 01

Kerneområdet IT og Digitalisering

- Vagttelefon 72 36 12 34

Afdelingsleder for IT og Digitalisering Troels Gade tlf. 72 36 46 71

Kriseleder udpeger ad hoc

Mødested

Kriseledelsen mødes som udgangspunkt på Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.

Kriseleder kan beslutte, at kriseledelsen mødes på anden lokalitet efter konkret vurdering og informerer i givet fald de øvrige deltagere herom i forbindelse med aktivering.

Indkaldelse

Kontakt sker pr. tlf., sms og mail. Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes som udgangspunkt.

Chefen for Vækst og Bæredygtighed skal om muligt være tilgængelig på arbejdstelefon udenfor normal arbejdstid.

Afdelingens understøttelse af kommunens øverste krisestab

Chef for Vækst og Bæredygtighed indgår i den øverste krisestab, når det er relevant.

Chef for Vækst og Bæredygtighed kan udpege en suppleant.

Alarmering

Alle medarbejdere kan slå alarm og skal alarmere videre. Det fremgår af de enkelte indsatsplaner.

Chef for Vækst og Bæredygtighed informeres og tager stilling til, hvem der derudover skal involveres.

Alarmeringen sendes opad i ledelsessystemet – fx afdelingsleder alarmerer chef for Vækst og Bæredygtighed.

Alarmering sker telefonisk eller personligt.

Opgaver i den rollebaserede krisestyring

Kriselederens opgaver

 • Har det overordnede ansvar for at binde mandat, økonomi, ressourcepersoner og kommunikation sammen så hændelsen håndteres hurtigt og effektivt.
 • Modtager underretning om hændelsen eller udpeges som ansvarlig for krisestaben af- eks. Kommunaldirektøren afhængigt af driftsniveau for håndtering af hændelsen.
 • Ansvarlig for aktivering af den øvrige krisestab, og har ansvar for den fysiske sikkerhed for den samlede krisestab.
 • Delegerer roller, ansvar og opgaver til krisestaben og sikrer optimalt samarbejde på tværs af afdelinger og funktioner.
 • Har ansvar for at det overordnede situationsbillede altid er opdateret og at der arbejdes efter den strategiske retning, som er besluttet i krisestaben.
 • Skal sikre den fornødne økonomi til opgaveløsningen, at der er de fornødne ressourcer til rådighed, at de fornødne interne og eksterne specialister og ressourcepersoner er til rådighed.
 • Har det overordnede ansvar for al kommunikation i relation til hændelsen.
 • Ved kriseniveau 2 og 3-hændelser – har kriseleder ansvar for eventuel underretning til det politisk niveau i samråd med kommunaldirektør. Kriseleder har også ansvar for at sikre det fornødne mandat til krisestabens løsninger.

Opgaver til ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

 • Ansvarlig for at indsamle relevant information og give et opdateret situationsbillede.
 • Sørge for at al information til krisestaben bliver dokumenteret sammen med krisestabens beslutninger handlinger og undladelser.
 • Dokumentation foretages i en krisestyringslog (skabelon findes digitalt).
 • Sørger for løbende journalisering af dokumenter i e-doc.

Opgaver til ansvarlig for involverede personer

 • Varetager alle opgaver i relation til de mennesker der er direkte berørte af hændelsen.
 • Sikre et højt informationsniveau til alle berørte persongrupper baseret på de pressemeddelelser eller interne orienteringer, som den kommunikationsansvarlige udarbejder.
 • Sørge for kommunal tilstedeværelse i berørte områder, eksempelvis et lille lokalsamfund, sygehus eller på arbejdspladsen som pludselig udsættes for en alvorlig hændelse.
 • Sikrer opdateret kontaktinformation på alle involverede personer så kommunikation kan flyde let og ubesværet.

Opgaver til ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

 • Indgår i krisestaben med ansvar for teknisk understøttelse og kendskab til de berørte processer og leverancer.
 • Første opgave er at skaffe overblik over hvor hårdt afdelingen er ramt af hændelsen, hvilke processer er nede, er der nogle kritiske funktioner der ikke kan opretholdes, hvor hurtigt kan vi være klar igen, hvad koster det.
 • Ovenstående skal indsamles hurtigst muligt så krisestaben kan tilrettelægge det videre arbejde.

Opgaver til ansvarlig for kommunikation

 • Sikre hurtig, korrekt og afpasset information til de berørte målgrupper.
 • Udarbejde en interessentanalyse så kriseleder hurtigt kan få overblik over hvem der skal vide hvad og hvornår – denne kan med fordel udarbejdes i en foreløbig version før en hændelse indtræffer så den blot skal tilpasses den konkrete situation.
 • Udarbejder udkast til pressemeddelelser, opdateringer på sociale medier, interne orienteringer – skal godkendes af kriseleder før publicering.

Kontaktoplysninger

Kriselederen er ansvarlig for, at der tages stilling til, hvilke centrale personer og relevante samarbejdspartnere der skal kontaktes.

Midt- og Vestsjællands Politi: 114 eller tlf. 46 35 14 48
Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab): 112
Vestsjællands Brandvæsen - døgnbemandede vagtcentral: tlf. 44 22 71 12

 

 

Luk alle
Åben alle

Situation

Ekstremt glatføre og/eller sne er årsag til, at trafiksikkerhed og fremkommelighed mindskes betydeligt.
Indsatsen retter sig imod alle trafikanter.

Alarmering

Alarmer kommer fra: DMI via Vejvejr (IT-system), Politi, Vestsjællands Brandvæsen beredskabet, og eget mandskab.

Vintervagten kalder mandskab og materiel ud via indsatsplanen i Vinterman (It-system), i henhold til gældende vinterregulativ (pdf).

Vintervagten, der er i beredskab fra 1. november til 30 marts, alarmerer videre.

Der alarmeres telefonisk via udkaldsrobot i Vinterman.

Opgaver

Der skal løses opgaver indenfor glatførebekæmpelse og/eller snerydning.

Trafiksikkerhed og fremkommelighed er i fokus.

Handling

Serviceniveauer fremgår af gældende vinterregulativ (pdf).

Indsatsen skal koordineres med vinterpatruljer (eget mandskab), nabokommuner, vejdirektoratet og politi.

Ledelse og organisation

Vintervagten har ansvaret for at lede indsatsen i forbindelse med den konkrete hændelse. I helt ekstreme situationer overgår ledelsen til politiet. 

Indsatsen er organiseret direkte fra vintervagten til det udførende mandskab.

Bemanding og udstyr

Personale og udstyr fremgår af indsatsplanen i Vinterman.

Kommunikation

Vintervagten informerer trafikken.dk via melding i Vinterman.

Vintervagten informerer nærmeste leder.

Pressemeddelelser sker på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

Vintervagten tlf.: 72369148

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Drift & Vedligehold en del af Kommunal Drift

Godkendt af Chef for Vækst & Bæredygtighed 

1/12-2020

Luk alle
Åben alle

Situation

Skader på bygninger opstået ved ekstremt vejr.

Indsatsen retter sig mod borgere og brugere af kommunale bygninger.

Alarmering

Alarmer kan komme fra alle borgere, brugere, beredskab og eget mandskab.

Akutvagten formidler alarmen. Dette kan uddelegeres.

Alarmering sker til det udførende personale i Drift & Vedligehold og evt. beredskabet under Vestsjælland Brandvæsen.

Der alarmeres pr. telefon

Opgaver

Sikring mod nedstyrtning.

Afdækning ved skader på klimaskærm.

Sikre forsyningsveje og varmeanlæg.

Fokus på sikkerhed for borgere og brugere, inklusive afspærring og afdækning.

Handling

Ved varsling om storm eller orkan skal vagthavende formand sikre, at nødvendigt mandskab og materiel er til rådighed.

Der skal eventuelt koordineres med beredskabet under Vestsjælland Brandvæsen.

Ledelse og organisation

Akutvagten har ansvaret for at lede indsatsen i forbindelse med den konkrete hændelse.

Akutvagten leder det udførende personale.

Bemanding og udstyr

Uddannet personale ved Drift & Vedligehold, biler, motorsave, gummigeder, lastbiler, lænse pumper afspærringsmateriel mv.

Kommunikation

Internt

Akutvagten informerer lederen af Kommunal Drift eller dennes stedfortræder.

Eksternt

Pressemeddelelser sker på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

Akutvagten 72366001

Beredskabet 44227112

Alarm 1-1-2

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Drift & Vedligehold en del af Kommunal Drift

Godkendt af Chef for Vækst & Bæredygtighed

1/12-2020

Luk alle
Åben alle

Situation

Væltede træer og genstande på færdselsarealet, hvilket medfører manglende trafiksikkerhed og/eller fremkommelighed.

Indsatsen retter sig imod borgere og alle trafikanter.

Alarmering

Alarmer kan komme fra alle borgere, beredskabet og eget mandskab.

Akutvagten skal alarmere videre. Dette kan uddelegeres.

Alarmering sker til det udførende personale i Drift & Vedligehold, og eventuelt beredskabet under Vestsjællands Brandvæsen

Der alarmeres pr. telefon.

Akutvagten 72366001

Beredskabet 44227112

Opgaver

Der skal fjernes væltede træer. Herunder risikotræer og genstande fra færdselsarealet.

Fokus på trafiksikkerhed og/eller fremkommelighed. Inklusive afspærring af veje, stier m.v.

Handling

Ved varsling om storm eller orkan skal akutvagten sikre, at nødvendigt mandskab og materiel er til rådighed.

Der skal eventuelt koordineres med beredskabet.

Ledelse og organisation

Akutvagten har ansvaret for at lede indsatsen i forbindelse med den konkrete hændelse.

Akutvagten leder det udførende personale.

Bemanding og udstyr

Uddannet personale ved Drift & Vedligehold, biler, motorsave, gummigeder, lastbiler, afspærringsmateriel mv.

Kommunikation

Internt

Vagthavende formand informerer Drift & Vedligeholds ledelse.

Eksternt

Pressemeddelelser sker på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

Akutvagt 72366001

Beredskab 44227112

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Drift & Vedligehold en del af Kommunal Drift

Godkendt af Chef for Vækst & Bæredygtighed

1/12-2020Feedback

Sidst opdateret

11.07.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen